Kes­kus­te­lem­me: Iis­sä on ide­aa

Minul­la on rep­pu, jos­sa on otsi­kon mukai­nen teks­ti. Jol­la­kin Iin Mic­ro­po­lis-vie­rai­lul­la­ni se minul­le ojen­net­tiin.

Iin asioi­ta olen seu­ran­nut jo yli 80 vuot­ta lähel­lä ja kau­ka­na. Ei ole vuot­ta, jona en oli­si Iisä ollut tai vie­rail­lut. Hää­tyy sanua, että kehi­tys on ollut hidas­ta, var­maa ja jat­ku­vaa.

Ran­ta­poh­jas­sa 20.8.2019 ole­vat kir­joi­tuk­set tuu­li­voi­mas­ta, ilmas­tos­ta ja Kie­ri­kis­tä anta­vat roh­kai­se­van kuvan sii­tä, mihin Ii on mat­kal­la.

Sii­tä olen eri­tyi­sen iloi­nen, ettei­vät polii­ti­kot ole sot­ke­neet tätä kuvio­ta, jota nuo­ret, kehit­tä­jät ja eräät van­hem­mat ovat vuo­si­kym­me­nien aika­na raken­ta­neet.

Muis­tan hyvin esim. Puo­hin­kos­ken, lohen­ka­las­tuk­sen ja joen val­jas­ta­mi­sen aiheut­ta­mat haas­teet. Iiläi­set ovat otta­neet oppia niis­tä eikä tule­vai­suus näy­tä lain­kaan hul­lum­mal­ta.

Maa­il­ma kan­sain­vä­lis­tyy. Niin myös Ii

Lohi­vel­lin ryys­tä­jä