Kes­kus­te­lem­me: Iin Ollin­kor­ven tuu­li­puis­to­han­ke alas!

Iijo­ki val­jas­tet­tiin aikoi­naan säh­kön­tuo­tan­toon. Tämän seu­rauk­se­na kos­ket, kalat, nah­kiai­set, ravut, kutu­pai­kat ja arvo­kas joki­mai­se­ma mene­tet­tiin. Moni menet­ti myös ansio­tu­lo­ja. Jäi vain kivi­pa­to­ja, suvan­to­ja, tör­röt­tä­viä kais­li­koi­ta ja osin uima­kel­vot­to­mia ran­to­ja. Näin aiheu­te­tut mene­tyk­set Iil­le, iiläi­sil­le, joel­le ja koko luon­nol­le ovat mit­taa­mat­to­man suu­ret.

Iis­sä on jo val­ta­va mää­rä raken­net­tu­ja ja raken­teil­la ole­via tuu­li­myl­ly­jä, joten sil­tä osin met­sä­luon­to­kin on jo mene­tet­ty. Ollin­kor­ven suun­nit­te­lua­lu­een pin­ta-ala on val­ta­va, 144 neliö­ki­lo­met­riä. Ympä­röi­vä alue mukaan lukien vai­ku­tusa­lue hait­toi­neen vie­lä kas­vaa hir­mui­siin mit­toi­hin.

Ollin­kor­ven han­ke toi­si toteu­tues­saan enim­mil­lään 63 kap­pa­let­ta 300 met­riä kor­kei­ta pahim­mil­laan melua­via, viuh­to­via ja näky­viä kolos­se­ja ja val­ta­van met­sä­tie­ver­kos­ton lin­joi­neen. Näin iiläi­set ja osin samat maa­no­mis­ta­jat menet­täi­si­vät joen lisäk­si met­sä­luon­non­kin.

Ulko­puo­lis­ten mes­ta­roin­ti heil­le vie­rail­la mail­la ei voi olla oikein eikä pie­nen pii­rin asia: kun­nan­joh­ta­jan, -hal­li­tuk­sen, -val­tuus­ton ja tuu­li­voi­mayh­tiön sidok­si­neen ja ken­ties jon­kun maa­no­mis­ta­jan aja­ma jär­je­tön han­ke ei voi kumo­ta ison osan iiläis­ten tah­toa.

Toi­mis­to­työ­nä ja kont­to­ris­sa asiois­ta pää­tet­täes­sä ei voi arvioi­da nii­tä hait­to­ja, joi­ta pai­kal­li­set asuk­kaat ja luon­to kaik­ki­nen­sa menet­tä­vät. Iiläi­set ovat jo monin ver­roin kan­ta­neet kor­ten­sa kekoon saas­teet­to­man ener­gian teos­sa. Nyt se riit­tää meil­le Iis­sä. Rahal­la ei voi kaik­kea ostaa.

On absur­dia aja­tel­la, että vii­me­ai­kai­nen rum­mu­tus ja jul­ki­suus ilmas­to­pa­nee­lei­neen Iis­sä oli­si tas­a­puo­lis­ta asian käsit­te­lyä. Pikem­min­kin täl­lä halu­taan ns. ostaa iiläis­ten kyl­lä-ääniä ja vai­en­taa asuk­kait­ten kiel­teis­tä kan­taa jär­jet­tö­mään tuu­li­puis­to­hank­kee­seen. Iin on kehi­tet­tä­vä talou­den­pi­to­aan moni­puo­li­sem­mak­si siten, että ei taas käy­dä samo­jen ihmis­ten kuk­ka­rol­la ja vie­dä heil­tä heil­le elin­tär­kei­tä arvo­ja.

Vetoam­me Iin kun­nan­joh­ta­jaan, -hal­li­tuk­seen, -val­tuus­toon sekä tuu­li­voi­mayh­ti­öön sidok­si­neen, että Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­hank­kei­ta ei toteu­te­ta mil­tään osin.

Suu­ri jouk­ko Iin yli­ran­ta­lai­sia met­sän- ja maa­no­mis­ta­jia