Kes­kus­te­lem­me: Huo­les­tu­mi­nen OUT – teke­mi­nen IN

Polii­sin toi­min­ta puhut­taa tänä päi­vä­nä pal­jon. Yhä useam­pi on huo­lis­saan asias­ta. On pal­jon rikok­sia ja nii­tä ei tut­ki­ta. Tämä on joh­ta­nut rikol­li­suu­den aal­lon yhä pahe­ne­vaan kas­vuun. Tilas­tot eivät kui­ten­kaan ker­ro totuut­ta, joi­hin viran­omai­set aina vetoa­vat. Yhä useam­pi vas­tuun­tun­toi­nen yrit­tä­jä on jou­tu­nut nyky­ti­lan­tees­sa otta­maan lain omiin käsiin. On ollut yksin­ker­tai­ses­ti pak­ko, kun kukaan ei auta.

“Asian tut­kin­ta on tois­tai­sek­si kes­key­tet­ty. Tut­kin­taa jat­ke­taan, kun edel­ly­tyk­siä kes­keyt­tä­mi­sel­le ei enää ole.” Tämä totea­mus on kuin Kum­me­li­po­lii­sin päi­vä­kir­jas­ta, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti vain tot­ta. Tämä lause var­mas­ti täyt­tää muo­to­sei­kat, mut­ta on myrk­kyä yrit­tä­jil­le. Todet­ta­koon, että yrit­tä­jät työn­te­ki­jöi­neen eivät ole vähäi­nen ryh­mä ja he mak­sa­vat myös verot, jol­la polii­sin toi­min­taa rahoi­te­taan. Mik­si mak­saa siis vero­ja tyh­jäs­tä?

Sivu­mai­nin­ta­na on hyvä puhua ihmis­ten huo­les­tu­nei­suu­des­ta muo­vi­kas­sien käyt­töön. Vali­tet­ta­vas­ti se ei kui­ten­kaan joh­da mihin­kään. Nyt ilmai­sia muo­vi­kas­se­ja menee entis­tä enem­män. Tämä on suo­ras­taan type­rää, sil­lä elä­mäs­sä yleen­sä ei ilmai­sia lou­nai­ta ole. Joku mak­saa ne aina. Niin­pä ympä­ris­tön ja huo­les­tu­mi­sen kat­kai­se­mi­sek­si ilmais­ten muo­vi­kas­sien jaka­mi­nen tuli­si kiel­tää lais­sa anka­ras­ti.

Huu­me­myön­tei­syys ja yhä kas­va­van väki­jou­kon elä­mi­nen pel­kil­lä tulon­siir­roil­la on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan kan­nal­ta lopun alkua. Kus­tan­nuk­set ovat jo nyt kas­va­neet räjäh­dys­mäi­ses­ti ja tie­ten­kin vää­rään suun­taan. On sano­mat­ta­kin sel­vää, että vas­tik­kee­ton huu­me­myön­tei­nen ole­mi­nen on enem­män kuin kal­lis­ta yhteis­kun­nal­le. Muu­tos­ta tar­vi­taan – rait­tiut­ta arvos­taen.

Var­kauk­sien sel­vit­tä­mi­nen pitäi­si olla aivan perus­asia ylei­sen oikeus­ta­jun kan­nal­ta. Rikol­li­set pitää lait­taa vas­tuuseen ja van­ki­laan, jon­ne he kuu­lu­vat. Osa pysy­väs­ti. Oma mie­li­pi­tee­ni on, että polii­se­ja pitää pal­ka­ta lisää. Sil­ti nyky­ti­lan­tees­sa on toi­mit­ta­va niin, että polii­sit, jot­ka eivät hoi­da hom­mia, on lai­tet­ta­va viral­ta pois yksi ker­ral­laan. Sii­hen lain­sää­dän­tö antaa mah­dol­li­suu­den ja tämä edel­lyt­tää vah­vaa vas­tuul­lis­ta joh­ta­mis­ta. Puh­dis­ta­mi­so­pe­raa­tio oli­si paras­ta aloit­taa suo­raan joh­to­por­taas­ta.

Nyky­ti­lan­tees­sa ylei­sen välin­pi­tä­mät­tö­myy­den val­li­tes­sa kätei­sen käyt­tö tuli­si lopet­taa lain­sää­dän­nön kei­noin kau­pan alal­la. Näin ryös­töt ja mur­rot vähe­ni­si­vät huo­mat­ta­vas­ti ja polii­sien ei tar­vit­si­si teh­dä kum­me­li­lausun­to­ja: teki­jää ei ole tun­nis­tet­tu, tut­kin­ta jää kes­ken, jne. Tätä voi­si aina­kin kokeil­la, luon­nol­li­ses­ti pilot­ti­na vaik­ka vuo­den ver­ran.

Tule­vai­suut­ta aja­tel­len yhä yleis­ty­nyt välin­pi­tä­mät­tö­myy­den kult­tuu­ri pitää kat­kais­ta. Vas­tuun­kan­to on kai­ken perus­ta ja Suo­men tule­vai­suu­den kil­pai­lu­ky­kyä myös jat­kos­sa. Oma­koh­tais­ta koke­mus­ta kau­pan alan var­kauk­sis­ta on vuo­sien ajan. Yrit­tä­jä on sii­nä koko­nai­suu­des­sa hie­no asia vain juh­la­pu­heis­sa, mut­ta käy­tän­nös­sä vain mak­su­mie­hen roo­lis­sa. Vali­tet­ta­vas­ti on tot­ta, että yrit­tä­jien asi­aa pitää ajaa yrit­tä­jät itse. Vir­ka­mies­jou­kos­ta ja vasem­man lai­dan edus­ta­jis­ta ei sii­hen yksin­ker­tai­ses­ti ole.

Louk­kaan­tu­mi­ses­ta ei kan­na­ta välit­tää. ”Se koi­ra äläh­tää, keneen kep­pi kalah­taa.” Louk­kaan­tu­mi­nen pitää näh­dä oppi­mi­sen paik­ka­na.  Minä en ole louk­kaan­tu­nut enkä huo­les­tu­nut. Olen teki­jä ja tie­dän, että vain teot aut­ta­vat. Ennem­min­kin odo­tan kun­non mah­dol­li­suut­ta pääs­tä vai­kut­ta­maan lain­sää­dän­töön. Vali­tet­ta­vas­ti nykyi­sis­tä lain­sää­tä­jis­tä ei lii­an moni sii­hen kyke­ne ja hei­dän tuli­si luo­pua päät­tä­mät­tö­myy­des­tä. Kas­vo­jen pese­mi­nen ei nyt auta, muu­tos on vält­tä­mä­tön.

Mar­ko Hoik­ka­nie­mi
yrit­tä­jä
Hau­ki­pu­das