Kes­kus­te­lem­me: Hau­ki­pu­taan van­ki­la

Radio­uu­ti­sis­sa ker­rot­tiin, että Hau­ki­pu­taan polii­si­van­ki­las­sa on vaka­via puut­tei­ta ja lait­to­muuk­sia olo­suh­teis­sa. Polii­si­van­ki­la tuli lak­kau­te­tun polii­si­lai­tok­sen tiloi­hin val­tion pää­tök­sel­lä. Asuk­kai­ta kuul­tiin, kuten piti­kin, mut­ta ylei­nen käsi­tys oli, että tur­haa on pan­na vas­taan, van­ki­la tulee.

Van­ki­la tuli Los­si­tiel­le ja Var­vi­tiel­le, jon­ne hädin tus­kin mah­tuu kak­si autoa rin­nak­kain. Lukui­sia lap­si­per­hei­tä asuu van­ki­lan välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä ja sen ohi menee tie kau­pun­gin viral­li­sel­le uima­ran­nal­le. Uima-ran­ta on kesäi­sin täyn­nä lap­si­per­hei­tä ja nuo­ria

Van­ki­las­ta vapau­du­taan myös veris­sä­päin, osa ilman ken­kiä ja ilmei­ses­ti vii­nak­set saa siel­tä mukaan­sa, kos­ka nii­den naut­ti­mi­nen alkaa välit­tö­mäs­ti vapau­den koit­taes­sa. Ei mitään ter­vey­den­hoi­ta­jan siis­ti­mis­tä tai sosi­aa­li­työn­te­ki­jän apua?, luu­li­sin, sil­tä näyt­tää. Osa suun­nit­te­lee jo tien rai­til­la, että mitä teki­sim­me, jot­ta pää­si­sim­me takai­sin van­ki­lan huo­maan. Bus­si­py­sä­kit molem­piin suun­tiin ovat sot­ket­tu­ja ja pelot­ta­via sään­nöl­li­ses­ti bus­sia käyt­tä­vil­le. Ambu­lans­si kor­jaa pahim­mas­sa kun­nos­sa ole­via van­ki­las­ta lähes päi­vit­täin.

Surul­li­nen näky koh­taa Los­si­tiel­lä päi­vit­täin. Onnek­si kola­reil­ta tiu­kas­sa mut­kas­sa on tois­tai­sek­si väl­tyt­ty. Kuin­ka val­tio voi lait­taa polii­si­van­ki­lan kes­kel­le asu­mis­taa­ja­maa, johon koko ajan raken­ne­taan ja johon muut­taa koko ajan lap­si­per­hei­tä?
Väit­täi­sin, että polii­si­van­ki­lan perus­ta­mi­nen kes­kel­le kylää, ei ole mil­lään muo­doin perus­tel­ta­vis­sa. Kos­ka näin on käy­nyt, ker­too se mata­las­ta yhdys­kun­ta­suun­nit­te­lus­ta tai sen puut­tees­ta.
Kysy­mys kuu­luu, kuin­ka sii­tä pääs­tään eroon?

Jus­si Tukiai­nen