Kes­kus­te­lem­me: Ener­gia­juo­mat eivät ole hyväk­si

Itse en hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pidä ener­gia­juo­mis­ta, kos­ka ne ovat pahan­ma­kui­sia ja niis­sä on ainei­ta, jot­ka eivät ole hyväk­si ihmi­sel­le.

Suo­mes­sa juo­daan lii­kaa ener­gia­juo­mia. Olen näh­nyt, kun monet alle 15-vuo­ti­aat lap­set juo­vat ener­gia­juo­mia, vaik­ka ei kan­nat­tai­si, kos­ka se vai­kut­taa pahem­min kuin 15-vuo­tiail­le. Olen myös näh­nyt, että alai­käi­set juo­vat jopa enem­män kuin muut ikä­luo­kat.

Jois­sa­kin kau­pois­sa, kuten Lid­lis­sä ei ole ikä­ra­joi­tus­ta ener­gia­juo­miin, vaik­ka pitäi­si olla, niin sen takia moni alai­käi­nen ostaa Lid­lis­tä nii­tä, mikä on huo­no jut­tu, sil­lä ener­gia­juo­mis­sa on kofeii­nia ja tau­rii­nia, joka antaa lii­kaa ener­gi­aa lap­sil­le ja tulee uni­vai­keuk­sia, var­sin­kin jos juo illal­la.

Itse toi­voi­sin, että ener­gia­juo­mien myyn­tiä rajoi­tet­tai­siin, kos­ka olen koke­nut, että ener­gia­juo­mia juo­neet lap­set ovat ylie­ner­gi­siä ja heis­tä tulee ärsyt­tä­väm­piä ihmi­siä.

Rat­kai­su­na ongel­maan on se, että ener­gia­juo­mia ei myy­täi­si ollen­kaan alai­käi­sil­le tai nii­den myyn­ti lope­tet­tai­siin koko­naan.
AL