Kes­kus­te­lem­me: Kes­kit­ty­mi­nen uhkaa Suo­mea

Kehi­tyk­sen hei­kot sig­naa­lit ovat jo 2000-luvun alku­puo­lel­ta läh­tien näyt­tä­neet, että vapaan mark­ki­na­ta­lou­den olois­sa talou­del­li­nen ja tie­teel­li­nen toi­min­ta on yhä kiih­ty­väm­mäs­sä mää­rin kes­kit­ty­mäs­sä pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ja laa­jem­mas­sa mitas­sa Hel­sin­ki-Tam­pe­re-Tur­ku-kol­mion sisä­puo­lel­le. Oulu, Vaa­sa, Jyväs­ky­lä, Kuo­pio ja Joen­suu ovat vaa­ras­sa pudo­ta kehi­tyk­sen kel­kas­ta kes­kit­tä­mis­voi­mien vai­ku­tuk­ses­ta.

Val­tio­val­lan toi­min kes­kit­tä­mi­sel­le on annet­tu tukea. Aluei­den väes­tö­en­nus­tei­ta ”rukat­tiin” jo kym­me­nen vuot­ta sit­ten niin, että Oulun seu­dun väes­tö­ra­ken­teen nuo­ruus huk­kui koko Poh­jois-Suo­men ikään­ty­vään väes­töön. Sil­lä perus­tel­tiin muun muas­sa Oulun seu­dun kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mään ja Oulun yli­opis­toon koh­dis­tet­tu­ja val­tion­ra­hoi­tuk­sen leik­kauk­sia. Lisä­kyy­tiä kehi­tyk­sel­le annet­tiin muut­ta­mal­la nii­den rahoi­tus­ta yhä mark­ki­na­ve­toi­sem­mak­si. Poh­jois-Suo­men talous­e­lä­mä ei pys­ty samaan rahoi­tus­tu­keen kuin pää­kau­pun­ki­seu­dun talous. Kai­ken hui­puk­si Aal­to-yli­opis­tol­le myön­net­tiin hulp­peat yli­mää­räi­set tuet. Elin­kei­noe­lä­män anta­ma tuki ohjaa yli­opis­to­ja sovel­ta­vaan toi­min­taan pois perus­tut­ki­muk­ses­ta.

Tuo­rees­sa MDI:n kehi­ty­sen­nus­tees­sa on käy­tet­ty samaa väes­tö­ti­las­tol­lis­ta kik­kai­lua kuin aiem­min­kin ja saa­tu tulok­sek­si, että vain pää­kau­pun­ki­seu­tu, Tam­pe­re ja Tur­ku ovat kas­vu­kes­kuk­sia tule­vai­suu­des­sa. Yli 30 vuot­ta onnis­tu­nei­ta väes­tö­en­nus­tei­ta teh­nee­nä tie­dän, että perus­tie­to­jen pitää olla koh­dil­laan. Täs­tä syys­tä Tilas­to­kes­kuk­sen ennus­teet oli­vat pie­les­sä ja nyt MDI:n. Ennus­tees­sa ei ole otet­tu huo­mioon esi­mer­kik­si Oulun talous­ke­hi­tys­tä vuo­den 2010 jäl­keen, kuten Oulun yli­opis­ton reh­to­ri Jou­ko Nii­ni­mä­ki mie­li­pi­tees­sään (Suo­men Kuva­leh­ti 12/2019) ansiok­kaas­ti kir­joit­taa.

Suo­men tule­vai­suu­den kehi­tys­nä­ky­miä on pyrit­ty ohjai­le­maan Hel­sin­gis­tä kokoo­muk­sen ja vih­reit­ten yllät­tä­väl­lä yhteis­työl­lä kes­kus­hah­moi­na por­mes­ta­ri Jan Vapaa­vuo­ri ja ex-kan­san­edus­ta­ja Osmo Soi­nin­vaa­ra. On todel­la vali­tet­ta­vaa, että Juha Sipi­län joh­ta­ma hal­li­tus kaa­tui kokoo­muk­sen aset­ta­maan ansaan sote-pal­ve­lui­den vapaas­ta valin­nas­ta. Maa­kun­tien leveäm­piä har­tioi­ta tar­vit­tai­siin vas­ta­voi­ma­na pää­kau­pun­ki­seu­dun mark­ki­na­ve­toi­sel­le toi­min­nal­le.

Oulul­la on kes­kei­nen ase­ma koko Poh­jois-Suo­men kul­je­tuk­sis­sa, niin maan­tie-, rau­ta­tie-, vesi-, kuin ilma­lii­ken­tees­sä. Puut­teet näi­den kul­je­tus­ten toi­mi­vuu­des­sa muo­dos­taa pul­lon­kau­lan elin­kei­noe­lä­män kehit­tä­mi­sel­le. Yhte­näi­nen kak­sois­rai­de Hel­sin­gis­tä Ouluun on tär­keäm­pi kuin tun­nin yhteys Hel­sin­gis­tä Tur­kuun. Pää­kau­pun­ki­seu­dun rata­jär­jes­te­lyt on näh­tä­vä osa­na tätä koko­nai­suut­ta. Oulun kau­pun­gin vel­vol­li­suus on vii­mein­kin raken­taa kau­an odo­tet­tu mat­ka­kes­kus ja vah­vis­taa muu­toin­kin kes­kus­tan elin­kel­poi­suut­ta mää­rä­tie­toi­ses­ti.

Vaka­vin huo­le­nai­hee­ni on tut­ki­mus­toi­min­nan vähe­ne­mi­nen ja kou­lu­tuk­sen taan­tu­mi­nen Oulus­sa. Jo aiem­min toteu­tet­tu raken­nus­tek­nii­kan osas­ton lopet­ta­mi­nen yli­opis­tos­ta on todet­tu vir­heel­li­sek­si ja sitä on pyrit­ty kor­jaa­maan. Nyt ovat uhan alla täh­ti­tie­teen lai­tos ja eräät huma­nis­ti­set toi­min­not. Olen seu­ran­nut tii­viis­ti täh­ti­tie­teen ja ava­ruus­tek­no­lo­gian kehi­tys­tä ja voin var­muu­del­la ennus­taa, että 2020- ja 2030-luvuil­la kehi­tys tulee ole­maan val­tai­saa, mikä luo run­saas­ti työ­paik­ko­ja. Jos Oulun yli­opis­to sysä­tään syr­jään, niin yksi tule­vai­suu­den ala taas mene­te­tään Poh­jois-Suo­mes­sa.

Oulun yli­opis­tos­ta uhkaa tul­la kyt­ken­näl­lä Oulun amma­til­li­seen kor­kea­kou­luun vain elin­kei­noe­lä­män työ­voi­maa tuot­ta­va lai­tos ilman mer­kit­tä­vää tut­ki­mus­toi­min­taa. Muu­ta­mal­la tahol­la on jo vaa­dit­tu­kin tut­ki­mus­toi­min­nan kes­kit­tä­mis­tä, mikä jäl­leen tar­koit­ta­nee Hel­sin­kiä, Tam­pe­ret­ta ja Tur­kua.

Mark­ku Karp­pi­nen
FM, ent. talous- ja suun­nit­te­lu­pääl­lik­kö
Hau­ki­pu­das