Har­taus: Lähim­mäi­syys on ihmi­syyt­tä

Raa­ma­tus­sa on pal­jon ohjei­ta ja neu­vo­ja elä­mää var­ten, mut­ta usein ne on esi­tet­ty kiel­to­jen ja käs­ky­jen muo­dos­sa. Paras esi­merk­ki lie­nee 10 käs­kyä. 10 käs­kys­tä perä­ti seit­se­män käs­kyä alkaa sanal­la ”älä”. Tämä osoit­taa, kuin­ka Juma­la aivan todel­la tun­tee ihmi­sen läpi­ko­tai­sin! Olem­me­han me hyvin usein liik­keel­lä sel­lai­sel­la men­ta­li­tee­til­la, että kaik­ki mikä ei ole kiel­let­tyä, on sal­lit­tua. Mei­hin tehoa­vat ken­ties parem­min kiel­lot kuin keho­tuk­set ja neu­vot.

Lähim­mäi­sen sun­nun­tai­na toi­ses­sa luku­kap­pa­lees­sa lukee: ”Rak­kaat ystä­vät, rakas­ta­kaam­me toi­siam­me, sil­lä rak­kaus on Juma­las­ta. Jokai­nen, joka rakas­taa, on syn­ty­nyt Juma­las­ta ja tun­tee Juma­lan.” (1. Joh.4:7) Mei­tä siis keho­te­taan rakas­ta­maan toi­siam­me. Tehok­kaam­pi vies­ti voi­si olla kiel­to välin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä tai vihas­ta.

Viha ja väli­pi­tä­mät­tö­myys ovat tun­tei­ta mui­den tun­tei­den jou­kos­sa, eikä nii­den tun­te­mi­ses­sa ole mitään pahaa. Mer­kit­tä­vää on kui­ten­kin se, kuin­ka tun­tei­den­sa kans­sa toi­mii. Kaik­kia tun­tei­ta voi ope­tel­la hal­lit­se­maan, mut­ta se vaa­tii työ­tä. Esi­mer­kik­si vihaa voi ope­tel­la hal­lit­se­maan ja hil­lit­se­mään, tai vaih­toeh­toi­ses­ti sitä voi liet­soa ja kas­vat­taa.

Juma­la tah­too, että eläi­sim­me sovus­sa kes­ke­näm­me ja osoit­tai­sim­me toi­sil­lem­me lähim­mäi­sen rak­kaut­ta. Jos rakas­ta­mi­nen tun­tuu lii­an radi­kaa­lil­ta, muo­dos­ta ohjee­si kiel­lon kaut­ta; älä ole välin­pi­tä­mä­tön ja älä vihaa. Lähim­mäi­syys ei ole ystä­vyyt­tä, vaan ihmi­syyt­tä tois­ta koh­taan.

Jen­na Utriai­nen, seu­ra­kun­ta­pas­to­ri
Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta