Ehdol­la edus­kun­taan: Vii­nit ruo­ka­kaup­paan

Kulu­neel­la edus­kun­ta­vaa­li­kau­del­la hal­li­tus kävi pit­käl­li­sen muta­pai­nin alko­ho­li­lain uudis­tuk­sen paris­sa. Mer­kit­tä­vin muu­tos oli lopul­ta se, että vah­vem­pia olui­ta ja lon­ke­roi­ta sai vuo­den 2018 alus­ta alkaen myy­dä myös ruo­ka­kau­pois­sa.

Yksi­lön vapauk­sia, vero­tu­lo­ja ja mark­ki­noi­den kil­pai­lua lisää­vä uudis­tus sai jo alku­met­reil­lään osak­seen voi­mak­kaan vas­ta­lausei­den myrs­kyn. Oppo­si­tion reto­rii­kas­sa uudis­tus­ta ver­rat­tiin räi­keim­mil­lään jopa ter­ro­ris­ti-iskuun. Taus­ta­tu­kea pelon­liet­son­taan antoi aikai­sem­min puo­lu­eet­to­ma­na pidet­ty Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos THL, joka ase­moi itsen­sä Alkon edun­val­vo­jien rin­ta­maan.

THL:n asian­tun­ti­jat väit­ti­vät ennen alko­ho­li­lain uudis­tus­ta, että kulu­tus ja pahoin­voin­ti tuli­si­vat yhteis­kun­nas­sa kas­va­maan radi­kaa­lis­ti. Myö­hem­pien tut­ki­mus­ten valos­sa näin ei ole kui­ten­kaan käy­nyt. Hol­hous­riip­pu­vais­ten yllä­tyk­sek­si ihmi­set ovat panos­ta­neet enem­män tuot­tei­den laa­tuun kuin mää­rään.

On aiheel­lis­ta kysee­na­lais­taa, että oli­vat­ko asian­tun­ti­jat alun­pe­rin­kään asian­tun­ti­joi­ta vai pikem­min­kin ennus­ta­jia, veik­kaa­jia tai oman agen­dan­sa edus­ta­jia. Samal­la herää kysy­mys, että mitä kaik­kea muu­ta meil­tä hal­lin­toa­la­mai­sil­ta kiel­le­tään aiheet­to­man pelot­te­lun ja hol­houk­sen vuok­si?

Seu­raa­val­la hal­li­tus­kau­del­la libe­raa­lia alko­ho­li­po­li­tii­kan lin­jaa tulee jat­kaa mää­rä­tie­toi­ses­ti. Ensi­vai­hees­sa vii­nien myyn­ti tulee sal­lia ruo­ka­kau­pois­sa ja myyn­tiai­ka­ra­joi­tuk­sis­ta luo­pua. Pit­käl­lä aika­vä­lil­lä alko­ho­li­lain­sää­dän­nön ohje­nuo­rak­si riit­tää, että pidäm­me alai­käi­set sii­tä eros­sa. Muu­ten suo­ma­lai­sia tuli­si koh­del­la kuin vas­tuul­li­sia aikui­sia. Näi­den uudis­tus­ten käsit­te­lyn aika­na on hyvä muis­taa, että THL on rait­tius­lob­ba­ri­na puo­len­sa jo valin­nut.

Jan­ne Heik­ki­nen
Kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas (Kok.)
Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäsen
Yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri