Ehdol­la edus­kun­taan: Ulos­ot­to työl­lis­ty­mi­sen estee­nä¶

Työt­tö­mil­le luo­daan eri­lai­sia aktii­vi­mal­le­ja ja työl­lis­tä­mis­toi­men­pi­tei­tä, jot­ka eivät tut­ki­tus­ti ole suu­rem­min aut­ta­neet työl­lis­ty­mi­ses­sä. Enem­män pitäi­si pureu­tua kan­nus­tin­louk­kui­hin ja työl­lis­ty­mi­sen estei­siin. Yksi sel­lai­nen on nykyi­nen ulos­ot­to­jär­jes­tel­mä.

Suo­jao­suus, joka työs­sä­käy­väl­le jää käteen, on var­sin­kin pie­ni­palk­kai­sel­la niin pie­ni, että sil­lä ei tule toi­meen. Pahim­mil­laan nämä ulos­o­tos­sa ole­vat, jou­tu­vat hake­maan toi­meen­tu­lo­tu­kea. Täs­sä ei tun­nu ole­van mitään jär­keä. Näin­hän yhteis­kun­ta paik­kaa työs­sä­käy­väl­le ulos­mit­tauk­ses­ta koi­tu­via hait­to­ja.

Kuu­lin juu­ri erääl­tä mie­hel­tä, miten hän oli pit­kän työt­tö­myys­jak­son jäl­keen saa­nut työ­pai­kan. Hänel­lä on vuo­kra vähän pääl­le 700 euroa ja pakol­li­sia lää­ke­ku­lu­ja. Ulos­ot­to ei huo­mioi näi­tä vaan jät­tää suo­jao­suu­den, jol­la mies ei kyke­ne hoi­ta­maan las­ku­jaan. Nyt tätä ihmis­tä uhkaa hää­tö ja hän oli täy­sin masen­tu­nut. Näyt­tää sil­tä, että hän ei pys­ty pitä­mään asunn­ot­to­ma­na työ­paik­kaan­sa. Ja tois­ta asun­toa hän ahke­ras­ta hake­mi­ses­ta huo­li­mat­ta ei saa, kos­ka luot­to­tie­dot ovat men­neet.

Eihän ulos­o­ton tar­koi­tus voi olla se, että aje­taan ihmi­nen entis­tä pahem­paan ahdin­koon.

Jokai­nen voi vel­kaan­tua, jos­kus syy on oma, jos­kus elä­män­ti­lan­teet vaan aja­vat sii­hen. Velat pitää mak­saa, se on sel­vä, mut­ta perin­tä voi­tai­siin hoi­taa huo­mat­ta­vas­ti jär­ke­väm­min.
Jos ihmi­nen ei voi men­nä ulos­o­ton takia töi­hin, vel­ka­kaan ei lyhe­ne eikä hän ole veron­mak­sa­ja vaan jou­tuu tukien varaan. Eikö siis jär­ke­vää oli­si mitoit­taa ulos­ot­to niin, että suo­jao­suus riit­täi­si pakol­lis­ten meno­jen mak­sa­mi­seen.

Kai­ken lisäk­si ulos­o­tos­sa ole­va vel­ka ei sään­nöl­li­sis­tä ulos­mit­tauk­sis­ta huo­li­mat­ta lyhe­ne, kos­ka korot kas­va­vat koko ajan. Vel­ka­sa­nee­raus on pelas­tus velal­li­sel­le, mut­ta sin­ne kaik­ki eivät pää­se.
Vaik­ka laki sal­lii, että ulos­ot­to­mies voi antaa hel­po­tuk­sia velal­li­sel­le, käy­tän­nös­sä tätä ei toteu­te­ta juu­ri lain­kaan. Syy­kin on aika sel­vä: kol­man­nes ulos­ot­to­mie­hen pal­kas­ta koos­tuu pro­vi­siois­ta, jot­ka mää­räy­ty­vät velal­li­sel­ta peri­tyn sum­man mukaan. Tämä voi joh­taa sii­hen, että har­kin­nan­va­rai­sia jous­to­ja anne­taan velal­li­sel­le niu­kas­ti suu­rem­pien pro­vi­sioi­den toi­vos­sa.
Ulos­ot­to­sys­tee­mim­me kai­paa pikais­ta kor­jaus­ta. Nyt se on epäin­hi­mil­li­nen ja este työl­lis­ty­mi­sel­le.

Lare Inka­la
Oulun perus­suo­ma­lai­set pj., edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas