Ehdol­la edus­kun­taan: Työ­ta­kuu vai sak­ko­ja val­tiol­le?

Kun­nat väit­tä­vät, että rahat ovat vähis­sä ja pal­ve­lui­ta pitää lei­ka­ta. Kat­soin Kelan tilas­tos­ta, että koko Poh­jois-Poh­jan­maal­la kun­nat mak­soi­vat vii­me vuon­na yhteen­sä yli 30 mil­joo­naa euroa Kelan mak­suo­suut­ta työ­mark­ki­na­tues­ta (työt­tö­myys­sak­ko) val­tiol­le ja vuo­si­na 2006–2018 yhteen­sä lähes 240 mil­joo­naa euroa. Laki kun­tien mak­suo­suuk­sis­ta tuli voi­maan vuon­na 2006 ja sii­tä läh­tien kun­nat ovat pulit­ta­neet sak­ko­ja val­tiol­le pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien työ­mark­ki­na­tuen niin sano­tuis­ta pas­sii­vi­tuis­ta.

Mikä on sinun kun­ta­si tilan­ne? Vii­me vuon­na Iin kun­ta mak­soi sak­koa 427 032 euroa ja vuo­si­na 2006–2018 yhteen­sä 4 275 458 euroa. Eikö ole­kin iso­ja sum­mia? Onko kun­ta­si pitä­nyt krii­si­ko­kous­ta aihees­ta? Mitä asial­le on teh­ty? Onko kun­taan luo­tu toi­mi­va työn­ha­ki­jan pol­ku työ­mark­ki­noil­le? Onko työn­ha­ki­joi­na työ­ky­vyt­tö­miä tai kun­tou­tus­ta tar­vit­se­via ihmi­siä? Kuka vas­taa kun­ta­si työl­li­syys­pal­ve­luis­ta?

Työ­mi­nis­te­ri Lind­ström (perus/sin) patis­te­li työt­tö­miä töi­hin aktii­vi­mal­lil­la ja sai aikaan sen, että yli puo­lel­la työt­tö­mis­tä työt­tö­myys­tur­vaa lei­kat­tiin. Samaan hen­gen vetoon hal­li­tuk­sen minis­te­rit toi­nen toi­sen­sa jäl­keen hauk­kui­vat työt­tö­miä lais­koik­si, vaik­ka työ­tä ei oli­si tar­jol­la tai työn­ha­ki­jan työ­ky­ky oli­si niin huo­no, ettei töi­hin ole asi­aa. Tämä oli vää­rin, sil­lä työt­tö­myy­teen on monia syi­tä, eikä työl­lis­ty­mi­nen ole aina yksin­ker­tais­ta.

Työ­ky­vyt­tö­män sosi­aa­li­tur­van ongel­ma on se, että sai­raus­lo­man jäl­keen hen­ki­lön pitää men­nä työt­tö­mäk­si työn­ha­ki­jak­si, kun 300 päi­vää sai­ras­lo­ma­päi­viä on täyt­ty­nyt. Tämä sil­loin­kin, kun oma lää­kä­ri on toden­nut hen­ki­lön työ­ky­vyt­tö­mäk­si. Täs­sä ei ole mitään jär­keä. Mut­ta sen sijaan, että Lind­ström kump­pa­nei­neen oli­si paran­ta­nut sys­tee­miä, Sipi­län hal­li­tus iski aktii­vi­mal­lin leik­kaa­maan työt­tö­myys­päi­vä­ra­haa. Samaan aikaan eläk­keel­le pää­syä on kiris­tet­ty, joten ei ihme, että työt­tö­miä rai­vos­tut­taa.

Olen työs­ken­nel­lyt pit­kään työt­tö­mien ja pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien pal­ve­lui­den kehit­tä­jä­nä. Sik­si esi­tän, että Suo­mes­sa ote­taan käyt­töön työ­ta­kuu, joka on kään­tei­nen aktii­vi­mal­li. Se tar­koit­taa, että työn­ha­ki­jal­la on oikeus saa­da työl­lis­tä­mis­tu­ki, mikä­li hän on työ­ky­kyi­nen ja kun­tou­tus­tu­ki, jos hän on työ­ky­vy­tön. Tämä edel­lyt­tää, että kun­nis­sa teh­dään työs­sä sel­viy­ty­mi­sen arvioin­nit kai­kil­le työn­ha­ki­joil­le ja työ­ky­vyn arvioin­nit niil­le, jot­ka eivät pys­ty töi­hin ja heil­le hae­taan kun­tou­tus­tu­ki. Tämän jäl­keen kun­tien­kaan ei enää tar­vit­si­si mak­saa sak­ko­mak­su­ja, työt­tö­mät pää­si­si­vät töi­hin tai kun­tou­tus­tuel­le ja kaik­ki oli­si­vat voit­ta­jia.

Anne Huo­ta­ri,
edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas
Oulu
Vasem­mis­to­liit­to