Ylikiiminki

Sydä­nis­ku­rin käyt­töä ei tar­vit­se arkail­la

Sydä­nis­ku­ri eli defi­bril­laat­to­ri on lai­te, jol­la pyri­tään pois­ta­maan sydä­men pysäyt­tä­nyt ja hen­keä uhkaa­va ryt­mi­häi­riö. Vii­me vuo­si­na nämä lait­teet ovat yleis­ty­neet jul­ki­sis­sa tilois­sa, ja nyt myös Yli­kii­min­gin S-mar­ke­til­le on Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jien ja Ari­nan yhteis­työs­sä han­kit­tu oma sydä­nis­ku­ri. Vas­taa­va löy­tyy Yli­kii­min­gis­sä myös hyvin­voin­ti­pis­teel­tä ja kir­kos­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Alu­een pelas­tus­lai­tos edel­lä nuo­housuu­dis­tuk­ses­sa – pelas­tus­lain suun­ni­tel­tu uudis­tus vapaut­tai­si nuo­houk­sen koko maas­sa

Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­lai­tok­sen alu­eel­la siir­ryt­tiin vuo­den alus­sa perin­tei­ses­tä pii­ri­nuo­hoo­ja­pal­ve­lus­ta vapaas­ti kil­pail­tuun nuo­hoa­mis­toi­min­taan. Kiin­teis­tö­no­mis­ta­jan tulee tila­ta nuo­hoo­ja tätä nykyä itse. Noin 80.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Muka­vaa toi­min­taa ja tun­nel­maa Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­museol­la

Wick­strö­min 1951 vuo­den maa­moot­to­rin muka­van rau­hal­lis­ta puk­su­tusään­tä ja toi­min­taa ihas­tel­tiin Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­museoa­lu­eel­la vii­me lau­an­tai­na. Heik­ki Pason kun­nos­ta­ma maa­moot­to­ri kiin­nos­ti kai­ken ikäi­siä Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen museo­päi­väs­sä ja elo­mark­ki­noil­la vie­rail­lei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

50 vuot­ta eilen täyt­tä­nyt Pert­ti Hon­ka­nen on huo­lis­saan Suo­men tei­den rapis­tu­mi­ses­ta

Yli­kii­min­gin Juo­pu­lil­la asu­va Pert­ti Hon­ka­nen on tot­tu­nut tart­tu­maan monen­lai­siin toi­miin, eikä hän jää sanat­to­mak­si han­ka­lis­sa­kaan tilan­teis­sa. Pert­ti on aja­nut elä­män­sä aika­na täys­pe­rä­vau­nu­rek­ko­ja sato­ja tuhan­sia kilo­met­re­jä Suo­men teil­lä. Lisäk­si hän on hoi­ta­nut monia asioi­ta työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu­na, pää­luot­ta­mus­mie­he­nä ja Auto- ja Kul­je­tusa­lan Työn­te­ki­jä­liit­to AKT ry:n hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vuo­krayk­siöt har­vi­nai­sia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­jan alu­een vuo­­kra-asun­­to­­tar­­jon­­ta kes­kit­tyy vah­vas­ti kak­sioi­hin ja kol­mioi­hin. Iin Vuo­kra­ta­lot suun­nit­te­lee uudis­ra­ken­ta­mis­ta ja yksiöi­hin panos­ta­mis­ta lähi­vuo­si­na. Useat yhtiöt tar­joa­vat vuo­­kra-asun­­to­­ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jade aloit­taa kou­lu­tien­sä tänään

Yli­kii­min­ki­läi­nen Jade Kois­ti­nen aloit­taa kou­lu­tien­sä Yli­kii­min­gin kou­lus­sa tänään. Kou­lun aloi­tus tun­tuu Jades­ta kival­ta, vaik­ka kou­luun läh­te­mi­nen hie­man jän­nit­tää­kin. Tiis­­tai-ilta­­na Jade.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kala­nis­tu­tuk­set tauol­la läm­pi­mien vesien vuok­si – täl­lä vii­kol­la pääs­tä­nee istut­ta­maan uusia kalo­ja

Kor­keat veden läm­pö­ti­lat ovat pakot­ta­neet kalas­tus­kun­nat luo­pu­maan kala­nis­tu­tuk­sis­ta jo parin vii­kon ajan. Eri­tyi­ses­ti lohi­ka­lo­jen kes­to­ky­ky on ääri­ra­joil­la yli 20-astei­­sis­­sa vesis­sä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ajo­kort­ti­la­ki mul­lis­tui hei­nä­kuun alus­sa – ajo­kor­tin voi suo­rit­taa jopa 14 ajo­tun­nin jäl­keen

Ajo­kort­ti­la­ki muut­tui huo­mat­ta­vas­ti hei­nä­kuun alus­sa: enti­ses­tä kol­mi­vai­hei­ses­ta auto­kou­lus­ta siir­ryt­tiin yksi­vai­hei­seen, ins­sia­jo­koe piden­tyi tun­nin mit­tai­sek­si ja ajo-ope­­tus­­lu­­van saa­mi­sen ehdot keven­tyi­vät.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus