Mielipiteet

Kes­kus­te­lem­me: Pate­nie­mes­sä poh­dit­tiin vesiem­me tilaa yli­su­ku­pol­vi­ses­ti

Loka­kuun 11 päi­vä­nä vie­tet­tiin Suur-Pate­las­sa yhteis­tä yli­su­ku­pol­vis­ta juh­laa kes­kit­tyen ympä­ris­tööm­me ja vesiem­me tilaan. Sen teim­me puhut­ta­mal­la toi­siam­me aihees­ta. Tee­moi­na täl­löin oli­vat mm. ruo­ka­hä­vik­ki, ravin­to ja ympä­ris­tö, kier­rä­tys, jäte­ve­det, his­to­riam­me Pate­nie­mes­sä veden äärel­lä. Kuu­lim­me suo­sik­kim­me Pate­nie­men Rai­tin liit­ty­mi­sen päi­vän tee­maan. Aja­tuk­sem­me pyö­ri kai­ken kaik­ki­aan kes­tä­vän kehi­tyk­sen tee­man ympä­ril­lä..

Lue lisää

Har­taus: Elä­män suo­ja­mer­kit

Tien­te­ki­jän tyt­tä­re­nä tulee Poh­jan­tie­tä ajaes­sa nou­da­tet­tua koh­ta­lai­ses­ti tien­ra­ken­nus­töis­tä joh­tu­vien lii­ken­ne­merk­kien ohjeis­tuk­sia. Van­ha valis­tus­mai­nos muis­tut­ti, että joku odot­taa aina tien­te­ki­jää­kin kotiin. Ei ole ihan pik­ku jut­tu, kuin­ka kovaa irto­ki­vi koh­ti len­tää tai mil­lä nopeu­del­la auto vie­res­tä viis­tää.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Asut­ko yksi­tyis­tien var­res­sa?

Uusi yksi­tyis­tie­la­ki tuli voi­maan kulu­van vuo­den alus­ta. Lain tar­koi­tus on tur­va­ta asu­tuk­sen, elin­kei­noe­lä­män ja mui­den yhteis­kun­nal­lis­ten tar­pei­den edel­lyt­tä­mät kul­ku­yh­tey­det kiin­teis­töil­le, jot­ka eivät sijait­se maan­tie- tai katu­ver­kol­la. Tar­koi­tuk­se­na on myös tur­va­ta yksi­tyis­tei­den yllä­pi­to ja kehit­tä­mi­nen sekä tie­o­sak­kai­den oikeus­tur­va ja yhden­ver­tai­nen koh­te­lu. Heti alkuun on hyvä huo­ma­ta, että lakia ei sovel­le­ta tei­hin, joi­ta vain asian­omai­sen kiin­teis­tön omis­ta­jal­la tai hal­ti­jal­la on oikeus käyt­tää. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si yhden talon pää­sy­tei­tä, jot­ka kul­ke­vat koko­nai­suu­des­saan kiin­teis­tön omal­la maal­la.

Lue lisää

Voi­daan hyvin: Pai­kal­la, vaan ei läs­nä

Istah­dan poi­ka­ni kans­sa ham­mas­lää­kä­rin odo­tusau­laan. Vil­kai­sen kans­sao­dot­ta­jia, joi­ta las­ken ole­van seit­se­män, mei­tä on siis yhteen­sä yhdek­sän: nel­jä ala­kou­lui­käis­tä poi­kaa, kak­si kes­ki-iän kyn­nyk­sel­lä ole­vaa äitiä, kak­si van­hem­paa her­ras­mies­tä ja yksi pari­kymp­pi­nen nei­to­kai­nen. Istah­det­tuam­me alas ajau­dun poh­ti­maan nykyih­mis­ten läs­nä ole­mi­sen tai­toa. Mik­si? Sii­tä syys­tä, että olem­me poi­ka­ni ja yhden van­hem­man her­ras­mie­hen kans­sa ainoat, jot­ka eivät selai­le äly­pu­he­lin­taan vas­taan­ot­toa odo­tel­les­saan.Kes­kus­te­lem­me: Suo­mi on pape­rin kier­rät­tä­mi­sen mal­li­maa

Toi­sin kuin Lau­ri Tör­rö Ran­ta­poh­jan jutus­sa 1.10. ker­too, pape­ria ei Suo­mes­sa mene juu­ri­kaan polt­toon. Pape­rin kier­rä­tys­tä Suo­mes­sa sää­te­lee tuot­ta­ja­vas­tuu­la­ki, jon­ka toteut­ta­mis­ta hoi­taa Suo­mes­sa kak­si pape­rin tuot­ta­jayh­tei­söä. Tuot­ta­jayh­tei­söil­lä on Suo­mes­sa tuhan­sit­tain alue­ke­räys­pis­tei­tä ja veloi­tuk­se­ton pape­rin­ke­räys­pal­ve­lu talo­yh­tiöil­le isois­sa taa­ja­mis­sa. Jär­jes­tel­mä var­mis­taa, että pape­ri pää­tyy tehok­kaas­ti uusio­käyt­töön raa­ka-ainee­na. Suo­mes­sa kier­rä­tys­pa­pe­ri käy­te­tään pää­osin koti­mai­sen met­sä­teol­li­suu­den raa­ka-ainee­na, ja sii­tä val­mis­te­taan sano­ma­leh­ti- ja peh­mo­pa­pe­ria. Pape­ri kier­tää raa­ka-ainee­na kes­ki­mää­rin vii­si ker­taa.


Päät­tä­jäl­tä: Pito­voi­maan tar­vi­taan työ­paik­ko­ja!

Lähes jokai­ses­sa talous­kat­sauk­ses­sa tode­taan, että Oulus­ta muut­taa pois pal­jon nuo­ria ihmi­siä. 2017 tilas­to ker­too, että 20–39-vuotiaiden ikä­luo­kis­sa net­to­muut­to oli 499 hen­ki­löä. Ihme­tel­lään ja poh­di­taan mis­tä saa­daan veto- ja pito­voi­maa, jot­ta nuo­ret jäi­si­vät kau­pun­kiin vie­lä opis­ke­lu­jen jäl­keen­kin. Perus­tai­si­vat per­heen, teki­si­vät lap­sia ja näin oli­si­vat muka­na tur­vaa­mas­sa tule­vai­suut­ta työ- ja vero­tu­lo­pa­nok­sil­laan.


Kes­kus­te­lem­me: Tyh­mää tou­hua

Ulkoil­les­sam­me Iis­sä ali­kul­kusil­lan ohi kes­kus­tas­sa huo­ma­sim­me, miten taas on jot­kut äly­va­paat saa­neet mie­li­hy­vää aikaan. Sil­lan alla oli pyö­rä, joka oli rikot­tu aivan hajal­le. Ratas irti, van­teet hajal­le, sisä­ku­mi kap­pa­leik­si ja kai­kin puo­lin pyö­rä kor­jaus­kel­vo­ton. On tar­vit­tu tähän älyk­kyys­tes­tiin useam­pi älyk­kö, ei muu­toin oli­si saa­tu pyö­rää täl­lai­seen kun­toon. Ei taval­li­nen mum­mo­pyö­rä, vaan nuo­ri­so­mal­li­nen maas­to­pyö­rä. Kuin­ka­han monen van­hem­man mie­les­sä käy, että mitä nämä kul­lan­mu­rut tou­hu­aa kodin ulko­puo­lel­la.


Har­taus: Vapau­teen Kris­tus mei­dät vapaut­ti

Ensi vii­kon kir­kol­li­nen aihe on Kris­ti­tyn vapaus. Anteek­si saa­mi­nen ja anteek­si usko­mi­nen ovat kris­ti­tyn vapau­den kes­kei­sim­piä asioi­ta. Anteek­si anta­mien ja anteek­si pyy­tä­mi­nen ovat ihmis­ten väli­sen sosi­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen perus­tai­to­ja ja yhtei­sen elä­män tär­keim­piä edel­ly­tyk­siä.