Mielipiteet

Teks­ta­rit

Suo­mi eläi­si turis­teil­la, jos oli­si pidet­ty vesis­töt puh­taa­na ilman tur­vet­ta ja muu­ta töh­nää. Ilman vet­tä ei pär­jää mikään eikä kukaan.

Lue lisää

Teks­ta­rit

Kui­va­nie­mi ei pel­käl­lä vuo­kra­ta­lo­jen raken­ta­mi­sel­la nousuun läh­de. Iin kun­nan väkien­nus­teen mukaan väki vähe­nee vuo­teen 2040 men­nes­sä 13,4 % nykyi­ses­tä ja Iin kes­kus­taa­ja­man asu­tus­kin kes­kit­tyy.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kari Hol­ma: Ei muis­to­mer­kin aina tar­vit­se olla prons­sia tai kul­taa

Teh­des­sä­ni kult­tuu­ri­jut­tusar­jaa­ni Ran­ta­poh­jaan, tuli vas­taan myös muis­to­merk­ke­jä, joi­den kus­tan­nuk­set ovat olleet vähin­tään­kin koh­tuul­li­sia. Kui­va­nie­mi on täs­tä erin­omai­nen esi­merk­ki. Siel­tä löy­tyy useam­pia­kin muis­to­merk­ke­jä, jot­ka on vaik­ka­pa muu­rat­tu tai niis­sä on käy­tet­ty esi­mer­kik­si luon­non­ki­veä.

Lue lisää

Har­taus: Juma­lan joh­da­tus

Vii­me sun­nun­tai oli mik­ke­lin­päi­vä. Tämä kirk­ko­vuo­den pyhä­päi­vä puhuu meil­le enke­leis­tä, Juma­lan sanan­saat­ta­jis­ta. Elä­vä Juma­la puhuu meil­le ali­tui­ses­ti monel­la taval­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Mik­si ei Kui­va­nie­men van­haa hau­tuu­maa­ta Kui­va­nie­men kir­kon­ky­läl­lä hoi­de­ta kuin Hau­ki­pu­taal­la. Tal­koo­voi­maa ehkä löy­tyy, kun ilmoi­tat­te ajois­sa. On rumas­ti jätet­ty koko hau­tuu­maa heit­teil­le.


Teks­ta­rit

Miten saa­da koi­ran häi­rit­se­vä hauk­ku­mi­nen hal­lin­taan? Löy­tyy netis­tä tie­toa pil­vin pimein, jos ei oo koke­mus­ta.


Päät­tä­jäl­tä: Vero­tuk­sen ryt­mi­häi­riöi­tä

Vuon­na 2019 tuli voi­maan vero­tuk­sen uudis­tuk­sia, jot­ka aiheut­ta­vat kun­ta­ta­lou­teen ongel­mia. Kak­si isoa uudis­tus­ta otet­tiin käyt­töön sama­na vuon­na — tulo­jen ilmoit­ta­mi­nen tulo­re­kis­te­riin ja enna­kon­pi­dä­tys­me­net­te­lyn muu­tos. Pit­kin vuot­ta olem­me kuul­leet, kuin­ka tulo­re­kis­te­rin käyt­töön­o­ton ongel­mat ovat hidas­ta­neet vero­jen tili­tyk­siä kun­tiin. Ilmei­ses­ti vähin­tään yhtä suu­ri vero­ker­ty­män vajeen aiheut­ta­ja on ollut enna­kon­pi­dä­tys­me­net­te­lyn muu­tos. Enna­koi­tiin­ko muu­tos­ten vai­ku­tuk­sia riit­tä­väs­ti?


Kes­kus­te­lem­me: Olet­ko tavan­nut Iha­nan X:n?

Olet­ko tavan­nut Iha­nan X:n? Sain X:n kave­rik­se­ni muu­ta­ma vuo­si sit­ten – tuli tyt­tä­re­ni muka­na jou­lun aat­to­na ja jäi sit­ten ihan asu­maan meil­le. Haus­ka, mie­len­kiin­toi­nen ja luo­tet­ta­va kave­ri onkin!