Martinniemi

Mar­tin­nie­men kir­jas­tos­sa tapah­tuu

Yli 60 päi­vä­ko­ti-ikäis­tä las­ta osal­lis­tui Liik­ku­va Lau­lu­rep­pu -tapah­tu­maan Mar­tin­nie­men kir­jas­tos­sa vii­me kes­ki­viik­ko­aa­mu­na. Kir­jas­to sijait­see ihan­teel­li­ses­ti lähel­lä päi­vä­ko­tia ja kou­lun yhtey­des­sä, jol­loin myös oppi­lail­la on help­po poi­ke­ta kir­jas­toon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mar­tin­nie­men Eläk­keen­saa­jil­la kult­tuu­ria, lii­kun­taa ja jäsen­han­kin­taa

Mar­tin­nie­men eläk­keen­saa­jien ensi vuo­den toi­min­ta­ka­len­te­ris­ta löy­tyy monen­lais­ta toi­min­taa. Alku­tal­ves­ta alkaa jäsen­han­kin­ta­kam­pan­ja, sit­ten vuo­ros­sa on yhteis­työ­pro­jek­ti van­hus­neu­vos­ton kans­sa ja suun­ni­tel­mis­sa on myös teat­te­ri­ret­ki Oulun kau­pun­gin­teat­te­riin.

Lue lisää

Valon juh­laa kult­tuu­ri­po­lul­la

Kur­tin­hau­dan luon­to- ja kult­tuu­ri­po­lul­la vie­tet­tiin Lumo-fes­ti­vaa­lia vii­kon­lop­pu­na. Kult­tuu­ri­po­lun Pölök­ky­pää-veis­tok­set oli valais­tu kynt­ti­löin. Veis­tos­ten teki­jä, tai­tei­li­ja Jyr­ki Mäki Mar­tin­nie­mes­tä ker­toi, että tämän­vuo­ti­seen Valo-tapah­tu­maan syn­tyi puo­len­kym­men­tä uut­ta veis­tos­ta. Har­mik­si muu­ta­mia aina kato­aa mys­ti­ses­ti tai riko­taan.

Lue lisää

Olem­me kaik­ki tär­kei­tä

Jokai­nen äiti, isä, iso­van­hem­pi ja opet­ta­ja toi­voo, että lähi­päi­vä­ko­ti ja kou­lu oli­si­vat tur­val­li­sia oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jä ihan jokai­sel­le lap­sel­le kas­vaa, opia ja kehit­tyä oma­na itse­nään. Jokai­sen lap­sen tuli­si kas­va­tusyh­tei­sös­sään tul­la näh­dyk­si, kuul­luk­si, koh­da­tuk­si, hyväk­sy­tyk­si ja arvos­te­tuk­si joka iki­nen päi­vä.


Pala katoa­vaa his­to­ri­aa

Orto­dok­si­nen rukous­huo­ne eli tsa­sou­na Mar­tin­nie­men­tien var­res­sa Hau­ki­pu­taal­la on pian muis­to vain. Tsa­sou­na ehti noin 60 vuo­den ikään. Raken­nus pure­taan sii­nä muu­ta­ma vuo­si sit­ten todet­tu­jan vai­kei­den sisäil­maon­gel­mien vuoksi.Kuvan tsa­sou­nan pur­ku­työ­maas­ta otti kes­ki­viik­ko­na 16.10. mar­tin­nie­me­läi­nen Pent­ti Utriai­nen.


Mar­tin­nie­men tsa­sou­nan pur­ku alka­mas­sa

Mar­tin­nie­men tsa­sou­na eli Oulun orto­dok­si­sen seu­ra­kun­nan rukous­huo­ne pure­taan loka­kuus­sa. Rukous­huo­ne on pyhi­tet­ty Apos­to­lien Pie­ta­rin ja Paa­va­lin sekä pyhit­tä­jä Arse­ni Kone­vit­sa­lai­sen muis­tol­le. Ton­til­la ole­va huol­to­ra­ken­nus pure­taan myös. Syy­nä on sisäil­maon­gel­mat.


Onnis­tu­nut Yökyö­pe­li Mar­tin­nie­mes­sä

Pal­jon toi­min­taa ja teke­mis­tä sisäl­tyi Mar­tin­nie­men kou­lun Yökyö­pe­li-iltaan. Kävi­jöi­tä oli kol­mat­ta sataa.– Tapah­tu­mal­la halut­tiin näyt­tää nuo­ril­le, että heis­tä väli­te­tään. Monet yhteis­työ­kump­pa­nit ojen­si­vat aut­ta­van käten­sä jär­jes­te­lyi­hin. Mar­tin­nie­mes­sä on ihan eri­tyis­tä yhteis­työn mei­nin­kiä, iloit­si kou­lun reh­to­ri Sirk­ku Pen­na­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYökyö­pe­li Mar­tin­nie­mes­sä

Yökyö­pe­li-tapah­tu­ma jär­jes­te­tään Mar­tin­nie­men kou­lul­la per­jan­tai­na 30.8. kel­lo 19–23. Tapah­tu­ma on tar­koi­tet­tu 1–9 luok­ka­lai­sil­le per­hei­neen. Ter­ve­tu­loa toi­vo­te­taan myös Län­si­tuu­len, Hau­ki­pu­taan ja Ase­man kou­lu­lai­sil­le. Alle 10-vuo­tiai­den­toi­vo­taan saa­pu­van van­hem­pien seu­ras­sa kel­lo 21 asti, jon­ka jäl­keen jat­ke­taan iltaa nuo­ri­son kes­ken.