Kiiminki

Kim­mok­keel­la lii­ku­taan viih­tyen

Pir­jo Holap­pa Kii­min­gin Urhei­li­joi­den toi­mi­ta­lo Kim­mo­ke valit­tiin Vuo­den lii­kut­ta­jak­si Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Urhei­lu­gaa­las­sa, jos­sa pal­kit­tiin vuo­den 2017 urhei­lus­sa ja lii­kun­nas­sa ansioi­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Van­hat tans­si­vat lukioil­la

Van­ho­jen­tans­se­ja tans­si­taan tänään Ran­ta­poh­jan alu­een lukiois­sa. Osas­sa kou­lu­ja tans­sit alkoi­vat jo eilen. Tänään tans­siu­rak­ka hui­pen­tuu Oulu­hal­lin yhteis­tans­siin. Kii­min­gin lukiol­la tans­sit…

Lue lisää

Asiak­kaat ja kus­kit uuden edes­sä

Ran­ta­poh­jan alu­een tak­siyh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­jat eivät usko, että alu­eel­le tuli­si tak­si­toi­min­nan vapau­tu­mi­sen myö­tä juu­ri­kaan uusia alan yrit­tä­jiä. Hin­to­jen usko­taan nouse­van, ja öisin ja juh­la­py­hi­nä tak­sin saan­ti voi han­ka­loi­tua päi­vys­tys­vel­voit­teen pois­tu­mi­sen seu­rauk­se­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Skoot­te­ri­au­tol­la Ita­lias­ta Ala­ky­läl­le

Ita­lia­lai­nen puu­tar­hu­ri Mic­he­le Sque­ri pysäh­tyi kol­men kuu­kau­den mat­kus­ta­mi­sen jäl­keen muu­ta­mak­si päi­väk­si puu­tar­ha Kuk­Kai­san luo­na Kii­min­gin Ala­ky­läl­lä. Pää­mää­rä­nään hänel­lä on Rova­nie­mi ja kul­ku­pe­li kol­mi­pyö­räi­nen katet­tu skoot­te­ri. Kuk­Kai­san Kai­sa Puu­ru­nen ker­too, että Sque­ri on puu­tar­hu­ri, joka kevään, kesän ja syk­syn on työs­sä puu­tar­hal­la ja tal­vi­sin hän kier­te­lee maa­il­maa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Levy­ar­vos­te­lu: Tuo­hi­maa — Uuden alun edes­sä

Lau­ri Tuo­hi­maa ehti kul­kea muusik­ko­na yli 20 vuo­den mit­tai­sen mat­kan ennen suku­ni­meän­sä kan­ta­van yhtyeen ensim­mäis­tä levyä. Uuden alun edes­sä on Tuo­hi­maa-trio toi­nen albu­mi, jol­la kuu­lu­vat sekä bän­din tavoit­teet että soit­ta­jien men­nei­syys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­li taas Poh­joi­sen par­haim­mis­tos­sa

Poh­joi­sen par­haat -tapah­tu­ma­gaa­lan fina­lis­tit on valit­tu. Vii­me vuo­den Vuo­den kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma -kate­go­rian voit­ta­ja Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­li on jääl­leen fina­lis­tien jou­kos­sa. Täl­lä ker­taa tapah­tu­man tuot­ta­ja Sir­pa Esko­la on valit­tu fina­lis­tik­si Vuo­den tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jä -kate­go­rias­sa.


Kol­mas sek­to­ri halu­taan mukaan koti­kun­tou­tus­pro­jek­tiin

Tehos­tet­tua ikäih­mis­ten koti­kun­tou­tus­mal­lia tes­ta­taan par­hail­laan Kii­min­gin ja Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kus­ten alueil­la. Pilo­tis­sa jokai­nen sai­raa­las­ta kotiu­tu­va ikäih­mi­nen, joka tar­vit­see koti­hoi­toa, mut­ta ei ole ennes­tään koti­hoi­don asia­kas, ote­taan mukaan moniam­ma­til­li­sen koti­kun­tou­tuk­sen pii­riin ja sel­vi­te­tään, mit­kä hänen tar­peen­sa ovat. Tavoit­tee­na on saa­da mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti myös yhdis­tyk­set mukaan koti­kun­tou­tus­toi­min­taan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Samuel Sal­mi koti­seu­ra­kun­nas­saan piis­pan­tar­kas­tuk­ses­sa

Oulun hiip­pa­kun­nan piis­pa Samuel Sal­mi toi­mit­ti piis­pan­tar­kas­tuk­sen koti­seu­ra­kun­nas­saan Kii­min­gis­sä vii­me vii­kon lopul­la. Per­jan­tai­na hän vie­rai­li Kii­min­gin lukiol­la, jos­sa osal­lis­tui panee­li­kes­kus­te­luun.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus