Ii

Räp­piä ja infoa mes­suil­la

Oulu­lai­nen räp­pä­ri Sana oli tänään jär­jes­tet­ty­jen IiRek­­ry-mes­­su­­jen veto­nau­la­na. Mes­suil­la kävi päi­vän aika­na noin 250 kou­lu­lais­ta, jot­ka sai­vat pereh­tyä esi­mer­kik­si työ­ha­ke­mus­ten…

Lue lisää

Mat­ka ter­veys­pal­ve­lui­hin lyhe­ni

Jak­ku­ky­lä­läis­ten lää­kä­ri­reis­su­jen mat­ka lyhe­ni yli puo­lel­la vuo­den­vaih­teen osa­kun­ta­lii­tok­sen myö­tä. Puo­let kylä­läi­sis­tä oli tosin valin­nut Iin ter­veys­a­se­man hoi­to­pai­kak­seen jo ennen lii­tos­ta. Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män väki jal­kau­tui tiis­tai-ilta­na Jak­ku­ky­lään esit­te­le­mään Iis­tä saa­ta­via per­he-, sosi­aa­li-, ter­veys- ja van­hus­pal­ve­lui­ta jak­ku­ky­lä­läi­sil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Työl­lis­ty­mi­nen tie­tää raa­kaa työ­tä työn­haun paris­sa

Iis­sä ja muis­sa Oulun­kaa­ren kun­nis­sa toi­mi­van Työ­Ta­ko­mo-hank­keen tär­keim­mäk­si toi­min­nok­si on muo­dos­tu­nut kas­vok­kain teh­tä­vä ohjaus.– Annam­me aktii­vis­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta ohjaus­ta, joka perus­tuu asiak­kaan vapaa­eh­toi­suu­teen ja haluun työl­lis­tyä, sanoo hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Har­ri Ojan­pe­rä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tan­ja Kari urhei­lun kun­nia­gal­le­ri­aan

Iiläis­läh­töi­nen monin­ker­tai­nen para­lym­pia­mi­ta­lis­ti Tan­ja Kari on nimet­ty Suo­men Urhei­lun Hall of Fame -kun­nia­gal­le­ri­aan. Yksi­tois­ta para­lym­pia­kul­taa kol­mel­la eri vuo­si­kym­me­nel­lä hiih­tä­nyt Kari on ensim­mäi­nen tuo­hon jouk­koon valit­tu paraur­hei­li­ja. Kari pitää nimeä­mis­tä suu­re­na kun­nia­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAku ja Vik­ke Kan­ni­nen koti­ke­häs­sä

Iin Rysäl­lä jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 24. hel­mi­kuu­ta Nyt Rysäh­tää! -ammat­ti­nyrk­kei­lyil­ta. Iiläis­vel­jek­set 18-vuo­tias Aku ja 19-vuo­tias Vik­ke Kan­ni­nen otte­le­vat tuol­loin molem­mat uran­sa toi­set ammat­ti­lai­sot­te­lut. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sil­mä­ase­ma avaa liik­keen Iihin

Sil­mä­ase­ma avaa lii­ke­toi­min­ta­kau­pan myö­tä uuden opti­sen kau­pan myy­mä­län Iihin. Yhtiö on osta­nut Iis­sä toi­mi­van optik­ko­lii­ke Iin Näkö­vin­kin liiketoiminnan.Tänään teh­dys­sä lii­ke­toi­min­ta­kau­pas­sa Iin Näkö­vin­kin omis­ta­ja, optik­ko Heik­ki Ran­ta­suo­me­la siir­tyy Sil­mä­ase­man pal­ve­luk­seen.


Kat­ja Körk­kö sukel­taa jäl­leen pizza­pul­lan sie­luun

Kat­ja Kör­kön val­mis­tau­tu­mi­nen maa­lis­kuus­sa Las Vega­sis­sa jär­jes­tet­tä­vään Pizza World Game­siin on kovas­sa vauh­dis­sa. – Minul­le on teh­ty tree­nioh­jel­ma, joka ei tar­koi­ta pelk­kää punt­taa­mis­ta. Se on vas­ta­liik­kei­tä, ryh­din, liik­ku­vuu­den ja hapen­ot­to­ky­vyn paran­ta­mis­ta, kes­tä­vyy­den ja oikei­den lii­ke­ra­to­jen hake­mis­ta. Käyn myös her­mo­ra­ta- tai urhei­lu­hie­ro­jal­la vähin­tään ker­ran vii­kos­sa, Körk­kö luet­te­lee.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tan­ni­lan­tien paran­ta­mi­nen alkaa

Ely-kes­kus aloit­taa maan­tien 855 paran­ta­mi­sen välil­lä Yli-Olhava–Tannila hel­mi­kuun alus­sa. Tie­tä leven­ne­tään ja se pääl­lys­te­tään 20,4 kilo­met­rin mat­kal­la. Hank­kees­sa paran­ne­taan myös tien kui­va­tus­ta.