Ii

Rii­te­le­mi­nen tulee lii­an kal­liik­si

Laki­mies Mark­ku Kos­ke­la on monen kans­sa samaa miel­tä sii­tä, että rii­te­le­mi­nen kärä­jä­oi­keu­des­sa on lii­an kal­lis­ta.– Ilman oikeus­tur­va­va­kuu­tus­ta rii­te­le­mään läh­te­mi­nen on kuin itse­mur­ha. Ymmär­rän ihmis­ten tus­kan sii­tä, ettei­vät he saa oikeut­ta, kos­ka ei ole varaa läh­teä kärä­jöi­mään. En tosin tie­dä, miten asian voi­si rat­kais­ta.

Lue lisää

Iin mhy lisää hen­ki­lös­töään

Iin met­sän­hoi­to­yh­dis­tys palk­kaa toi­sen met­sä­toi­mi­hen­ki­lön. Uute­na yhdis­tyk­sen pal­ve­luk­seen on valit­tu met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri Mik­ko Kois­ti­nen. Hän siir­tyy Iihin Sii­ka­la­keu­den met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen pal­ve­luk­ses­ta. Iis­sä…

Lue lisää

Iiläi­syh­dis­tyk­siä akti­voi­daan yhteis­työ­hön

Yhdis­tys­ten toi­min­taa hio­taan kun­nis­sa sote- ja maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen toi­vei­den mukai­sik­si. Iis­sä jär­jes­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na yhdis­ty­sil­ta, jos­sa poh­dit­tiin kei­no­ja kehit­tää yhdis­tys­toi­min­taa ja tii­vis­tää yhteis­työ­tä.

Lue lisää

Iin kan­sa­lais­opis­tos­ta his­to­riik­ki

Tois­sa syk­sy­nä 50 vuot­ta täyt­tä­neen Iin kan­sa­lais­opis­ton his­to­ria on kir­joi­tet­tu kir­jak­si nimel­tä Nät­te­po­rin aka­te­mia. Asial­la on ollut reh­to­ri Tar­ja Rah­ko­lan pyyn­nös­tä Iin kun­nan enti­nen hal­lin­to­joh­ta­ja Erk­ki Tas­ki­la.


Van­hat tans­si­vat lukioil­la

Van­ho­jen­tans­se­ja tans­si­taan tänään Ran­ta­poh­jan alu­een lukiois­sa. Osas­sa kou­lu­ja tans­sit alkoi­vat jo eilen. Tänään tans­siu­rak­ka hui­pen­tuu Oulu­hal­lin yhteis­tans­siin. Kii­min­gin lukiol­la tans­sit…Asiak­kaat ja kus­kit uuden edes­sä

Ran­ta­poh­jan alu­een tak­siyh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­jat eivät usko, että alu­eel­le tuli­si tak­si­toi­min­nan vapau­tu­mi­sen myö­tä juu­ri­kaan uusia alan yrit­tä­jiä. Hin­to­jen usko­taan nouse­van, ja öisin ja juh­la­py­hi­nä tak­sin saan­ti voi han­ka­loi­tua päi­vys­tys­vel­voit­teen pois­tu­mi­sen seu­rauk­se­na.


Maa­kun­ta­vies­tiin tulos­sa 16 jouk­kuet­ta

Lau­an­tai­na Iis­sä hii­det­tä­vään Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta­vies­tiin on ilmoit­tau­tu­nut 16 jouk­kuet­ta. Illin­saa­ren laduil­la mit­te­löi kak­si Haa­pa­ve­den jouk­kuet­ta, kol­me Iin jouk­kuet­ta ja kak­si Oulun jouk­kuet­ta sekä jouk­ku­eet Oulai­sis­ta, Yli-Iis­tä, Limin­gas­ta, Pudas­jär­vel­tä, Kem­pe­lees­tä, Tai­val­kos­kel­ta, Raa­hes­ta, Kuusa­mos­ta ja Hau­ki­pu­taal­ta.