Ii

Uusi ener­gia­han­ke käyn­nis­tyi Iis­sä

Iis­sä hae­taan kah­ta­kym­men­tä per­het­tä mukaan ener­gian­käyt­tö­tut­ki­muk­seen. Per­hei­den kotei­hin asen­ne­taan läm­mi­tyk­sen­sää­tö­jär­jes­tel­mät, joi­den avul­la on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa jopa 40 pro­sen­tin sääs­tö läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sis­ta. Sääs­tö saa­daan hyö­dyn­tä­mäl­lä pörs­si­säh­kön tun­ti­hin­to­ja, sää­en­nus­tet­ta sekä huo­ne­koh­tai­sia läm­pö­ti­lo­ja.

Lue lisää

Four times nine is kol­me­kym­men­tä­kuusi

– We have a guest today. She is from Ran­ta­poh­ja. She is a jour­na­list, esit­te­lee Iin Oja­ky­län kou­lun kol­man­nen luo­kan opet­ta­ja Suvi Palo­saa­ri toi­mit­ta­jan luo­kal­leen.


Juko­lan vel­jek­sil­le Iin tie­to­mes­ta­ruus

Nel­jäs Iin avoin tie­to­mes­ta­ruus­kil­pai­lu pidet­tiin Jär­jes­tö­ta­lol­la Iin Yri­tyk­sen tie­to­kil­pai­lu­jaos­ton orga­ni­soi­ma­na. Kysy­myk­sis­tä vas­ta­si­vat enti­seen tapaan alan mie­het Aki ja Pert­ti Huo­vi­nen. Vas­tat­ta­va­na oli nel­jä 20 kysy­myk­sen sar­jaa ns. yleis­tie­dos­ta eli eri elä­mä­na­loil­ta. Joka sar­jas­sa oli yksi musiik­ki- ja kak­si kuva­tun­nis­tet­ta.


Vih­je joh­ti myös auton taka­va­ri­koin­tiin

Polii­si­par­tio pysäyt­ti lau­an­tai­na 21.4 illal­la puo­li kah­dek­san aikaan Iis­sä ajo­neu­von hätä­kes­kuk­seen tul­leen ilmoi­tuk­sen vuok­si. Ajo­neu­von kul­jet­ta­jaa epäil­lään rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oikeu­det­ta ja huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kok­ses­ta.


Iin kes­kus­tan kaa­va hyväk­syt­tiin

Iin kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi yksi­mie­li­ses­ti kir­kon­seu­dun eli kes­kus­tan ase­ma­kaa­van muu­tok­sen maa­nan­tai-iltai­ses­sa kokouk­ses­saan.


Ako­lan tilal­ta laa­tu­mai­toa 50 vuot­ta

Juha ja Eija Jäm­sän omis­ta­mal­la Ako­lan tilal­la Poh­jois-Iis­sä on tuo­tet­tu yhtä­jak­soi­ses­ti hyvä­laa­tuis­ta mai­toa 50 vuot­ta. Laa­tu­mai­to pal­kit­tiin Wal­ter Ehr­strö­min sää­tiön kul­tai­sel­la mita­lil­la ja kun­nia­kir­jal­la vii­me vii­kon maa­nan­tai­na Hel­sin­gis­sä.


S-mar­ket Iin val­mis­tu­nut­ta laa­jen­nus­ta juh­lit­tiin

Vii­me vuo­den lopul­la aloi­te­tut laa­jen­nus- ja kun­nos­tus­työt Kisa­tien S-mar­ke­tis­sa sai­vat vii­me vii­kol­la vii­mei­sen­kin silauk­sen­sa, ja uudis­tu­neen myy­mä­län ava­jai­sia juh­lit­tiin tors­tai­na ilma­pal­lo­jen, mais­tiais­ten, arvon­to­jen sekä täy­te­kak­ku­kah­vien mer­keis­sä.