Ii

Ii siir­si pää­tök­sen­te­koa inves­toin­neis­ta – Lii­ken­ne­va­lot ja riip­pusil­ta tulos­sa

Iin kun­nan­val­tuus­to päät­ti siir­tää myö­hem­mäk­si lopul­li­sen pää­tök­sen­teon useis­ta ensi vuo­del­le kaa­vail­luis­ta inves­toin­neis­ta. Pää­tök­set niis­tä teh­dään ensi vuon­na laa­dit­ta­van talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­man yhtey­des­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jou­lu­kor­tin mat­ka saa­jal­leen kul­kee kii­rea­pu­lais­ten sor­mien kaut­ta

Kun iiläi­nen ihmi­nen tipaut­taa jou­lu­kuun alku­puo­lel­la jou­lu­kort­tin­sa aamu­päi­väs­tä Iis­sä Pos­tin kul­je­tet­ta­vak­si, se läh­tee ilta­päi­väl­lä auton kyy­dil­lä koh­ti Oulun Taka-Laa­­ni­­las­­sa sijait­se­vaa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Osuus­pank­ki muut­taa Iis­sä

Iihin on tul­lut uusi OttoPlus-pank­ki­au­to­maat­ti, jol­la on mah­dol­li­suus myös tal­let­taa sete­lei­tä. Auto­maat­ti on K-Mar­ket Iin ulko­sei­näs­sä, joten se on käy­tet­tä­vis­sä ympä­ri vuo­ro­kau­den.– Ihmi­set eivät nykyi­sin juu­ri mak­sa kätei­sel­lä, vaan halua­vat mie­luum­min tal­let­taa rahan­sa ja käyt­tää pank­ki­kort­tia, sanoo pääl­lik­kö Juha Rati­nen Otto-auto­maat­te­ja yllä­pi­tä­väs­tä Auto­ma­tia Pank­ki­au­to­maa­tit Oy:stä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVuo­den yrit­tä­jäl­lä jou­lu­kuk­ka­se­son­ki

Iin vuo­den 2018 yrit­tä­jäk­si valit­tu Auli Tolo­nen Joki­var­ren Puu­tar­ha ky:stä on jou­lu­kuk­kien ympä­röi­mä­nä. Vii­me päi­vi­nä hän on hake­nut tukus­ta kuk­kia, joi­ta hän yhdis­te­lee kuk­ka­ko­rei­hin puu­tar­hal­laan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin kun­ta suun­nit­te­lee tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­maa

Iin kun­nan­val­tuus­to saa ensi maa­nan­tai­na käsi­tel­tä­väk­seen ensi vuo­den talous­ar­vion ja talous­suun­ni­tel­man kah­del­le seu­raa­val­le vuo­del­le. Ensi vuo­den talous­ar­vio näyt­tää 4,2 mil­joo­nan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRaju ojaan­ajo Olha­vas­sa

Vii­me per­jan­tain ja lau­an­tain väli­se­nä yönä ajau­tui hen­ki­lö­au­to ojaan Iin Olha­vas­sa Oijär­ven­tiel­lä. Onnet­to­muus tapah­tui rau­ta­tien yli­kul­kusil­lan nelos­tien puo­lei­sen rin­teen alus­sa, ja tiel­tä ulos kul­keu­tues­saan auto osui myös van­haan puhe­lin­lin­jan pyl­vää­seen kat­kais­ten sen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus