Ii

Uusi hiih­to­reit­ti avat­tu

Iin Jak­ku­kyän Purusaa­reen on avat­tu uusi hiih­to­reit­ti. Rei­til­le pää­see Jakun kou­lun kun­to­po­lul­ta tai Räi­hän­nie­men­tien var­res­ta. Purusaa­res­sa on vaih­te­le­va hiih­to­reit­ti, jol­la voi hiih­tää perin­teis­tä ja luis­te­lu­hiih­toa tai siva­koi­da vaik­ka­pa met­sä­suk­sil­la. Rei­til­tä on hie­not mai­se­mat Iijoel­le ja Jak­ku­ky­län kylä­rai­til­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uis­ka­rin kala­tie Iijoes­sa toi­mii

Toi­men­pi­teet vael­lus­ka­lo­jen palaut­ta­mi­sek­si Iijoen van­haan luon­no­nuo­maan tuot­ta­vat tulos­ta. Luon­no­nuo­mas­sa ole­vaa Uis­ka­rin kala­tie­tä pit­kin on nous­sut vuon­na 2018 monin­ker­tai­nen mää­rä vael­lus­ka­lo­ja ver­rat­tu­na vuo­teen 2017. Var­si­nai­nen yllä­tys koet­tiin syk­syl­lä, kun joes­ta löy­det­tiin luon­non­ku­dus­ta peräi­sin ole­via lohen­poi­ka­sia ensim­mäis­tä ker­taa 40 vuo­teen. Posi­tii­vi­siin tulok­siin on pääs­ty juok­sut­ta­mal­la nor­maa­lia enem­män vet­tä ja kun­nos­ta­mal­la kala­tie­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin Ollin­kor­peen suun­nit­teil­la 50 tuu­li­voi­ma­lan puis­to

Iin Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­to on uudel­leen käyn­nis­ty­mäs­sä 50 tuu­li­voi­ma­lan hank­kee­na. Hank­keen taka­na ole­va Ilma­tar Wind­power Oyj suun­nit­te­li kah­dek­san tuu­li­voi­ma­lan raken­ta­mis­ta Iihin jo vuon­na 2015. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uuden vuo­den aloi­tus ilman ilo­tu­li­tus­ta

Kun Iis­sä aloi­tel­tiin uuden vuo­den vas­taa­not­ta­mis­ta, rie­hui tuu­li­nen lumi­my­räk­kä pahim­mil­laan, ja juh­la­pai­kal­le Hui­lin­gin näyt­tä­möl­le oli­vat saa­pu­neet vain “sit­keim­mät sis­sit”, kuten tapah­tu­man juon­ta­nut Jari-Juk­ka Joke­la ilmai­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­den 2018 tapah­tu­mia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­ja ker­toi vuon­na 2018 jäl­leen tuhan­sil­la jutuil­la ja kuvil­la alu­een­sa tapah­tu­mis­ta sekä asiois­ta. Toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mie­liin­jää­neen aiheen vuo­den jokai­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin uuden ympä­ris­tö­pal­ve­lu­pääl­li­kön työs­sä paras­ta ovat mukaan­sa­tem­paa­vat työ­päi­vät

Kun ympä­ris­tö­pal­ve­lu­pääl­li­kön Pau­la Ket­tusen kalen­te­riin kur­kis­taa, saat­taa yllät­tyä työn­ku­van moni­puo­li­suu­des­ta. Hänen vas­tuu­alu­ee­naan ovat Iin ympä­ris­töt sata­­ma-alueis­­ta urhei­lu­kent­tiin. Täl­lä het­kel­lä kalen­te­ris­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lul­le uusi nimi

Iin Val­ta­rin­tiel­lä sijait­se­va kou­lu­kiin­teis­tö on saa­nut nimek­seen Kisa­ken­tän talo. Raken­nuk­ses­sa sijait­see Iin lukio, Hami­nan kou­lun ylä­luok­kia, Val­ta­rin kou­lun kuva­tai­de- ja teks­tii­li­työn luok­ka sekä täl­lä het­kel­lä myös Ala­ran­nan kou­lun luok­kia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valoa tal­ven pimey­teen

Raken­nuk­siin, pui­hin ja pen­sai­siin viri­te­tyt jou­­lu- tai kausi­va­lot ihas­tut­ta­vat ja vihas­tut­ta­vat joka syk­sy. Juha Päk­ki­lä on ilos­tut­ta­nut ohi­kul­ki­joi­ta ripus­ta­mal­la run­saas­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvää jou­lua Ran­ta­poh­jas­ta

Ran­ta­poh­jan hen­ki­lö­kun­ta toi­vot­taa hyvää jou­lua kai­kil­le leh­den luki­joil­le ja yhteis­työ­kump­pa­neil­le. Yhteis­työs­tä kiit­tä­vät Auli Haa­pa­la, Sari Nii­ra­nen, Tui­ja Jär­­ve­­lä-Uusi­­ta­­lo, Pek­ka Kevä­jär­vi,…