Ii

Muo­vin­ke­räys­pis­te vii­mein Iis­sä

Pit­kään odo­te­tut muo­vin­ke­räy­sas­tiat saa­pui­vat vii­me vii­kol­la Iin Soro­sen­tien Rin­ki-eko­pis­tee­seen. – Vih­doin ja vii­mein ne saa­tiin Iihin. Pää­tim­me laa­jen­taa muo­vin­ke­räys­ver­kos­toam­me 4 000 asuk­kaan kun­tiin ennen kuin meil­lä oli tar­vit­ta­va mää­rä astioi­ta. Tämän takia Iin pis­teen täy­den­tä­mi­nen muo­vin­ke­räyk­sel­lä vii­väs­tyi, ker­too Suo­men Pak­kaus­kier­rä­tys Rin­ki Oy:n sopi­mus­asia­mies Tane­li Lumia­ro.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kal­lion räjäy­tyk­siä tie­työ­maal­la

Ohi­tus­kais­to­jen raken­ta­mi­nen Nelos­tiel­le Olhava–Kuivaniemi-välille on täy­des­sä vauh­dis­sa. Ura­koit­si­ja aloit­ti vii­me vii­kol­la kal­lion räjäy­tys­työt, jon­ka takia lii­ken­tees­sä on lyhyi­tä pysäh­dyk­siä.– Työ­maal­la on tie­tyil­lä osuuk­sil­la yhdes­tä kol­meen räjäy­tys­tä per päi­vä aina hel­mi­kuun lop­pu­puo­lel­le saak­ka, ker­too työ­pääl­lik­kö Ste­fan Ren­lund Ab Tall­qvist Infra Oy:stä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päi­vää paloa­se­mal­la ehdit­tiin odot­taa

“Näkyy­kö paloau­to­ja pihal­la, ja kos­ka sin­ne pää­see taas nii­tä kat­so­maan”, oli pie­ni Tomi-poi­ka ehti­nyt kysyä jo moneen ker­taan paloa­se­man ohi kul­jet­taes­sa ennen kuin Palo­tur­val­li­suus­vii­kon aloit­ta­nut Päi­vä paloa­se­mal­la -tapah­tu­ma vih­doin koit­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nor­maa­lia juh­la­vam­mat hir­vi­pei­jaat

Poh­­jois-Iin Erän­kä­vi­jöi­den hir­vi­pei­jaat jär­jes­tet­tiin tänä syk­sy­nä taval­lis­ta juh­la­vam­mis­sa puit­teis­sa, kun samal­la juh­lit­tiin seu­ran 50-vuo­­tis­­ta ole­mas­sao­loa. Iin Urhei­li­jain talol­la pidet­ty juh­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSyk­syn uuden yli­op­pi­laat

Ran­ta­poh­ja onnit­te­lee syk­syn 2018 uusia yli­op­pi­lai­ta. Kii­min­gin lukion uudet yli­op­pi­laat ovat: Haa­ta­ja Jere, Heik­ki­nen Iisa-Lii­­na, Ilo Niko, Koso­la Samuel, Meri­läi­nen…Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys sai kerät­tyä riip­pusil­ta­hank­keen oma­ra­hoi­tuso­suu­den

Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys on kerän­nyt kyläl­le suun­ni­tel­lun Skan­di­na­vian pisim­män kevyen­lii­ken­teen riip­pusil­lan 50 000 euron oma­ra­hoi­tuso­suu­den. Rahan­ke­räys käyn­nis­tet­tiin 6. hei­nä­kuu­ta jär­jes­te­tys­sä pyö­räi­ly­ta­pah­tu­mas­sa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus