Ii

Ala­ran­nal­le uusi lii­kun­ta­sa­li­ton kou­lu

Iin Ala­ran­nal­le raken­ne­taan uusi kou­lu, jos­sa ei ole lii­kun­ta­sa­lia. Kun­nan­val­tuus­to hyväk­syi tämän kun­nan­hal­li­tuk­sen esit­tä­män vaih­toeh­don eili­sil­tai­ses­sa kokouk­ses­saan. Pää­tös syn­tyi äänes­tyk­sen jäl­keen äänin 26–5, 2 tyh­jää. Jaak­ko Höyh­tyä (kesk.) jät­ti pää­tök­ses­tä eriä­vän mie­li­pi­teen­sä.

Lue lisää

Ala­ran­nan puo­les­ta 1 700 adres­si­ään­tä

Iis­sä Ala­ran­nan kou­lun puo­les­ta on kerät­ty noin 1700 addres­si­ään­tä vii­kos­sa. Ala­ran­nan Van­hem­pai­nyh­dis­tys luo­vut­taa addres­sin, kir­jel­mät ja seu­ro­jen kan­na­no­tot kylä­kou­lun raken­ta­mi­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKun­nan­hal­li­tus esit­tää: Ala­ran­nan kou­lu Ala­ran­nal­le

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää ensi maa­nan­tai­na kokoon­tu­val­le kun­nan­val­tuus­tol­le, että Ala­ran­nal­le raken­ne­taan nykyi­sen puret­ta­van kou­lun pai­kal­le uusi kou­lu. Kun­nan­hal­li­tus pää­tyi yksi­mie­li­ses­ti kan­nat­ta­maan kak­kos­vaih­toeh­toa, jos­sa Ala­ran­nal­le raken­ne­taan kou­lu, mut­ta ei lii­kun­ta­ti­lo­ja. Täs­sä vaih­toeh­dos­sa kou­lun oppi­laat käyt­täi­si­vät sisä­lii­kun­nas­sa uuden lii­kun­ta­kes­kuk­sen tilo­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTam­puu­ri­ma­ju­ri tutum­pi kuin Lau­rin kyy­ne­leet Iin visas­sa

Tie­to­kil­pa­lu on sisä­la­ji, min­kä vuok­si pak­ka­nen ei jää­tä­nyt Iin Järk­kä­vi­san poru­kan hok­sot­ti­mia. Saa­ris­to­lai­set aloit­ti­vat muka­vas­ti, kun Tyy­ne Puus­ti­ses­ta tuli pin­na ja Mala­la Yousafzais­ta kol­mo­nen kuin myös käär­mei­den koti­puo­les­ta. Vih­jeet ja musiik­ki eivät oikein auen­neet. Itä­maan tie­tä­jät aloit­ti­vat myös komeas­ti, kun tun­nis­ti­vat Benazir Bhut­ton ja Gol­da Mei­rin ja Sara­je­vo­kin pai­kal­lis­tui oike­aan maa­han. Toi­sel­la puo­lel­la oli vähän hil­jai­sem­paa, mut­ta Erk­ki Junk­ka­ri­sen van­ha bii­si oli tut­tu. Vih­jeis­tä on jo pai­nei­ta, vain pin­na nyt­kin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii pyr­kii ravin­ne­neut­raa­lik­si kun­nak­si

Iin kun­ta läh­tee Ravin­ne­neut­raa­li kun­ta (RANKU) -hank­keen esi­merk­ki­kun­nak­si. Ravin­ne­neut­raa­li kun­ta on ravin­ne­kier­rä­tyk­sen toi­min­ta­mal­li. Mal­lin jal­kaut­ta­mi­sek­si on käyn­nis­tet­ty val­ta­kun­nal­li­nen 2,5-vuotinen Ravin­ne­neut­raa­li toi­min­ta kun­nan käy­tän­nök­si (RANKU 3) -han­ke. Han­ke kerää hyviä esi­merk­ke­jä jaet­ta­vak­si val­ta­kun­nal­li­ses­ti sekä tukee kun­tia ravin­ne­neut­raa­liin toi­min­taan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus