Ii

Gos­pe­lin mes­ta­rit Iis­sä

Iis­sä per­jan­tai­na jär­jes­tet­tä­vän IiGos­pe­lin pää­e­siin­ty­jä on tois­sa vuon­na gos­pe­lin suo­men­mes­ta­ruu­den voit­ta­nut NNS.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Meren­kul­ku- ja kir­ja­kär­pä­sen purai­se­ma

Kir­jas­ton­hoi­ta­ja­na elä­män­työn­sä teh­nyt Eero Anti­kai­nen on pinon­nut Iin-kodin pöy­dil­le ja pen­keil­le lem­pi­kir­jo­jaan. Niis­tä mie­lui­sim­mat käsit­te­le­vät uit­toa, lai­vo­ja tai meren­kul­kua. – Haa­vei­lin pie­ne­nä meren­kul­kuun liit­ty­väs­tä amma­tis­ta, mut­ta pää­dyin toi­seen haa­veam­mat­tii­ni.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ii ei halua tur­ve­tuo­tan­toa Mak­ka­ra-aaval­le

Iin kun­nan näke­myk­sen mukaan Ranuan Mak­ka­ra-aapaa ei tuli­si ottaa tur­ve­tuo­tan­toon vesis­tö- ja mui­den ympä­ris­töön koh­dis­tu­vien vai­ku­tus­ten vuok­si. Alue sijait­see Ranuan kun­ta­kes­kuk­ses­ta lou­naa­seen Iin kun­nan rajan tun­tu­mas­sa. Han­kea­lue sijoit­tuu Kui­va­joen vesis­tö­alu­eel­le Kivi­joen, Mak­ka­rao­jan ja Kevä­to­jan valu­ma-alueil­le. Vapo Oy suun­nit­te­lee alu­een otta­mis­ta tur­ve­tuo­tan­to­käyt­töön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mul­ti­me­dia­tai­det­ta Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­sa

Vuo­den ensim­mäi­se­nä näyt­te­ly­nään Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­la esit­te­lee Anas­ta­sia Alek­seev­nan ja Jark­ko Räsä­sen vuo­ro­vai­kut­tei­sen audio­vi­su­aa­li­sen ins­tal­laa­tion nimel­tään Auro­ra Sounds. Teos on esil­lä Kult­tuu­ri­Kaup­pi­las­sa 28.–30.1.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKalixin mai­van­mä­ti outo herk­ku Iin visas­sa

Dinglet rie­mas­tui­vat val­lan suu­res­ti Iin Järk­kä­vi­sas­sa kuul­les­saan musiik­ki­tun­nis­teit­ten vas­tauk­set. Ken­ties enem­män onnel­la kuin ymmär­ryk­sel­lä tuli täy­det pin­nat, mut­ta kaik­ki las­ke­taan.…


Iin Osuus­pank­ki Kirk­ko­tiel­le

Oulun Osuus­pank­ki val­mis­te­lee Iin toi­mi­pai­kan siir­toa uuteen osoit­tee­seen. Pank­ki on vuo­kran­nut toi­mi­ti­lan osoit­tees­ta Kirk­ko­tie 2. Pit­kään tyh­jil­lään ollees­sa raken­nuk­ses­sa on aikoi­naan toi­mi­nut muun muas­sa Nor­dea-pank­ki. Osuus­pank­ki ei kui­ten­kaan tule enti­siin pan­kin tiloi­hin, vaan toi­seen pää­hän raken­nus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus