Haukipudas

Hau­ki­pu­taal­la on pit­kät saha­pe­rin­teet, sahat antoi­vat met­sä­ta­lou­den myö­tä elan­toa koko Ran­ta­poh­jan alu­eel­le

Kuu­kau­den kult­tuu­ri­koh­de — jutus­sa­ni 6.7.2017 käsit­te­lin Suo­men ensim­mäi­sen höy­ry­sa­han, vuon­na 1860 raken­ne­tun Iin Kes­ti­län sahan, vai­hei­ta. Nyt käyn lävit­se mui­den­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Val­tuus­to ei päät­tä­nyt hal­lin­to­sään­nön muu­tok­ses­ta

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, kii­min­ki­läi­nen Lau­ri Niku­la (kesk.) ja 26 muu­ta Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tua alle­kir­joit­ti­vat ennen tämän viik­kois­ta val­tuus­ton kokous­ta vaa­ti­muk­sen sii­tä, että kau­pun­gin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

TL Solu­tion Oy:lle lupa aloit­taa koe­toi­min­ta Hols­tin­mäel­lä tie­tyin ehdoin

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta hyväk­syi kes­ki­viik­ko­na TL Solu­tion Oy:n koe­luon­tei­sen toi­min­tail­moi­tuk­sen. Yri­tys sai luvan aloit­taa metal­li- ja kumi­ro­mu­jen koe­luon­tei­sen käsit­te­lyn induk­tio­tek­nii­kal­la Kel­lon­Hols­tin­mäen teol­li­suusa­lu­eel­la tie­tyin ehdoin ja mää­räyk­sin. Koe­toi­min­taa voi­daan luvan mukaan har­joit­taa vuo­den ajan. TL Solu­tion Oy on vuo­kran­nut toi­mi­ti­lat Hols­tin­mäel­tä, jois­sa se aloit­taa koe­toi­min­nan ja mate­ri­aa­lin käsit­te­lyn vii­meis­tään maa­lis­kuus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


ABC:n pai­kal­le ava­taan Sale tou­ko­kuus­sa

Lähi-ABC Hau­ki­pu­taan pai­kal­le Keis­kaan ava­taan Sale-vähit­­täis­­ta­­va­­ra­­kaup­­pa kevääl­lä. ABC oli vii­meis­tä päi­vää auki eilen kes­ki­viik­ko­na. Sale on S-ryh­­mään kuu­lu­va vähit­täis­kaup­pa­ket­ju. –.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Liik­ku ava­si Hau­ki­pu­taal­la

Kun­to­kes­kus Liik­ku ava­si tänään oven­sa Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa. Väkeä oli pai­kal­la tutus­tu­mas­sa heti kel­lo 12:sta läh­tien. Lii­kun yrit­tä­jät ovat Johan­na ja…


Ymmär­rys­tä yhtei­se­loon

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mäl­lä Ymmär­rys­tä yhtei­se­loon -pari­suh­de­kurs­sil­la etsi­tään uusia työ­ka­lu­ja arkie­lä­mään puo­li­son kans­sa. Kurs­si toteu­te­taan kol­me­na ilta­na 27.2., 20.3. ja 10.4.…