Haukipudas

Mikä raa­to?

Met­säs­sä liik­kues­sa voi tör­mä­tä mitä eri­lai­sim­piin eläin­ten jäl­kiin, mut­ta myös raa­toi­hin ja nii­den jään­nök­siin. Kali­men­ky­län alu­eel­la suo­men­pys­ty­kor­va Joi­kun kans­sa hiih­del­lyt Tan­ja Luok­ka­nen havah­tui, kun Joi­ku alkoi nuus­kia ja kai­vaa lun­ta. Löy­tyi kar­va­tup­po­ja ja jää­ty­nei­tä ruho­no­sia. Mis­tä­hän on kyse?

Lue lisää

Ikä­vä vahin­ko pulk­ka­mäes­sä

Hau­ki­pu­taan Tor­pan­mäen ulkoi­lua­lu­een mäes­sä sat­tui ikä­vä onnet­to­muus maa­nan­tai­na. Pul­kal­la mäkeä las­ke­nut lap­si tör­mä­si rin­tee­seen lumen alle kai­vet­tuun muo­vi­seen rum­pu­put­keen. Lap­si…

Lue lisää

Ahmo­jen kau­den hui­pen­nus on ovel­la

Vuo­des­ta 2013 käyn­nis­sä ollut pro­jek­ti Ahmo­jen omis­ta jun­nuis­ta koo­tun jouk­ku­een val­men­nuk­ses­sa ja kehi­tys­työs­sä on saa­mas­sa ensim­mäi­sen tuli­kas­teen­sa, kun pää­val­men­ta­ja Ris­to Lii­kan luot­saa­ma jouk­kue on eden­nyt kol­mos­di­va­rin finaa­liot­te­luun. Aikai­sem­pi­na vuo­si­na on aina ollut koh­ta­lo­na kar­siu­tu­mi­nen pudo­tus­pe­lien aikai­sem­mas­sa vai­hees­sa. Jää­kie­kon III-divi­sioo­nan lop­puot­te­lu Ahmat-PJK alkaa Hau­ki­pu­taan Jää­hal­lis­sa per­jan­tai­na 9.3. klo 18.30.


Kata­falk­ki Hau­ki­pu­taan kirk­koon

Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa otet­tiin vuo­den alus­sa käyt­töön siir­ret­tä­vä katafalkki.Katafalkki on koro­ke, jon­ka pääl­le ark­ku sijoi­te­taan siu­naus­ti­lai­suu­des­sa. Kata­fal­kin reu­noil­la on ylös nos­tet­ta­vat ulok­keet, joi­den pääl­le kuk­ka­lait­teet voi­daan aset­taa, eikä nii­tä tar­vit­se lait­taa lattialle.Ulokkeet voi­daan las­kea alas sil­loin, kun kata­falk­ki siir­re­tään toi­seen paik­kaan mui­den kir­kon toi­mi­tus­ten ajak­si. Näin voi­daan sääs­tää tilaa, jota on kir­kon etuo­sas­sa muu­ten­kin niukasti.Haukiputaan kir­kos­sa ei ole ennen ollut kata­falk­kia. Oulun seu­dul­la aina­kin monis­sa isoim­mis­sa kir­kois­sa sel­lai­nen on käytössä.Katafalkin Hau­ki­pu­taan kirk­koon on suun­ni­tel­lut ja val­mis­ta­nut käsi­työ­nä kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­leis­ta seu­ra­kun­nan oma kap­pa­lai­nen Mart­ti Hei­no­nen.
Pol­te vie piik­ka­ri­per­heen isom­piin salei­hin

Sanal­la “pol­te” on suo­men­kie­les­sä mon­ta mer­ki­tys­tä. Hau­ki­pu­ta­lai­sel­le viih­de­kuo­ro Viih­de­piik­ka­reil­le se mer­kit­see ennen muu­ta halua ja into­hi­moa toteut­taa omaa jut­tu­aan. Sik­si onkin luon­te­vaa, että hau­ki­pu­ta­laa­isia kuo­ro­lau­lun ystä­viä jo lähem­mäs 30 vuot­ta ihas­tut­ta­neet “piik­ka­rit” ovat valin­neet tois­tai­sek­si suu­rim­man haas­teen­sa nimek­si juu­ri kysei­sen ter­min.


Iglu­kah­vi­la avat­tiin tänään

Hau­ki­pu­taan ja Mar­tin­nie­men edus­tal­la meren jääl­lä avat­tiin iglu­kah­vi­la tänään sun­nun­tai­na. Iglun raken­ta­jat ja kah­vi­lan­pi­tä­jät ovat isä ja poi­ka Dmit­ry ja…