Haukipudas


Kun hin­ta ja laa­tu koh­taa­vat, tava­ra menee kau­pak­si

Hau­ki­Kirp­pik­sen uusi yrit­tä­jä Kris­ta Pel­ko­nen ja myy­mä­lä­pääl­lik­kö Tero Puhak­ka ovat tyy­ty­väi­siä kuu­kausi sit­ten ava­tun kirp­pu­to­rin aloi­tuk­seen. Eri­tyi­ses­ti las­ten vaat­teil­la on ollut hyvä menek­ki.– Yleen­sä­kin edul­li­sel­le, vähän käy­te­tyil­le vaat­teil­le ja tava­roil­le on kysyn­tää ja osta­jia. Kun hin­ta ja laa­tu ovat koh­dal­laan, kaup­po­ja syn­tyy, he totea­vat.– Alku on ylit­tä­nyt odo­tuk­set ja asiak­kail­ta saa­tu myön­tei­nen palau­te tun­tuu hyväl­tä, tote­aa Kris­ta Pel­ko­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Huo­mio moot­to­ri­kelk­kai­luun

Vii­me tal­ven run­sas lumi­ti­lan­ne sai moot­to­ri­kelk­ka­kau­pan kovaan nos­tee­seen. Uusia kelk­kai­li­joi­ta on pää­ty­nyt har­ras­tuk­sen pariin ja van­hem­mat kon­ka­rit ovat löy­tä­neet lajin uudel­leen. Har­ras­ta­jia on siis pal­jon ja tämä näkyy vali­tet­ta­vas­ti myös viran­omais­ten tilas­tois­sa, tote­aa var­tioup­see­ri Tuo­mo Paju­la Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­ta.