Haukipudas

Isäl­tä tyt­tä­rel­le

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Sirk­ku Han­he­lan (s. 1961) ja hänen edes­men­neen isän­sä Arvo Jän­tin (s. 1926) tai­de­näyt­te­ly ”Isäl­tä tyt­tä­rel­le” on esil­lä Teat­te­ri­kuo­pal­la Hau­ki­pu­taal­la.– Kun itsel­le­ni tuli tilai­suus oman näyt­te­lyn pys­tyt­tä­mi­seen tän­ne Teat­te­ri­kuo­pal­le, herä­si aja­tus, että lai­tan esil­le myös isä­ni töi­tä. Hän on maa­lan­nut pal­jon mai­se­mia myös tääl­tä Hau­ki­pu­taal­ta 1950-luvul­la, ker­toi ker­toi Sirk­ku Han­he­la näyt­te­lyn ava­jai­sis­sa maanantaina.Näyttelyn pys­tyt­tä­mi­nen oli hänel­le tun­tei­kas koke­mus, sil­lä isä meneh­tyi tam­mi­kuus­sa 1966 vain 39-vuo­ti­aa­na Sir­kun olles­sa 4-vuo­tias.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Meren jää­pei­te epä­ta­sai­nen

Pak­kas­ten myö­tä jää­ti­lan­ne näyt­tää kelk­kai­li­joi­den kan­na­ta hyväl­tä. – Jää­tä on mei­dän alu­eel­la 20–35 sent­tiä, pai­koin jopa 40 sent­tiä. Sil­ti kan­nat­taa olla edel­leen varo­vai­nen, sil­lä lumen alla voi olla rai­lo­ja. Tie­tyin pai­koin rai­lo­ja on joka tal­vi, ker­too var­tioup­see­ri Tuo­mo Paju­la Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­ja myyn­tiin Hau­ki­pu­taal­la

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti lait­taa myyn­tiin kol­me tyh­jil­lään ole­vaa kou­lu­ra­ken­nus­ta tont­tei­neen Hau­ki­pu­taal­la. Myy­tä­vi­nä ovat Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­läs­sä sijait­se­va enti­nen ala­kou­lu eli kivi­kou­lu sekä Par­ku­mäen ja Hie­ta­lan­mäen kou­lut.

Lue lisää

Ajan­koh­tai­set tee­mat Teat­te­ri­kuo­pan kevääs­sä

Oulu-opis­ton teat­te­ri­ryh­mät tart­tu­vat ajan­koh­tai­siin tee­moi­hin kevään esi­tyk­sis­sä Teat­te­ri­kuo­pal­la (Revon­tie 45 Haukipudas).Viikonloppuna Teat­te­ri­kuo­pal­la näh­tiin jo kem­pe­le­läi­sen Nuu-teat­te­rin 10-vuo­tis­juh­lae­si­tys, joka perus­tuu Arto Paa­si­lin­nan menes­tys­ro­maa­niin Ulvo­va mylläri.Runoteatteri Roson Sea­land ja impro­vi­saa­tio­teat­te­ri Välä­kyn yhtei­sil­lat ovat Teat­te­ri­kuo­pal­la 26.1.–3.2.


Kis­sa nos­tet­tiin pöy­däl­le Mar­tin­nie­mes­sä

Mar­tin­nie­mes­sä­kin pures­kel­laan sil­le lyö­tyä ”huo­no-osai­sen asui­na­lu­een” lei­maa, mut­ta näh­dään sen ole­van myös sel­keä vies­ti kau­pun­gil­le ja päät­tä­jil­le sii­tä, että toi­mia juu­ri näil­le alueil­le tar­vi­taan. Mar­tin­nie­meen toi­vo­taan lisää pal­ve­lui­ta, nuo­ri­so­ti­lo­ja ja luis­te­lu­ken­täl­le hoi­to­ta­son nos­toa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Nuu-teat­te­ri vie­rai­lee Teat­te­ri­kuo­pal­la

Kem­pe­le­läi­nen Nuu-teat­­te­­ri esit­tää 10-vuo­­tis­­juh­­lae­­si­­tyk­­se­­nään Arto Paa­si­lin­nan menes­tys­ro­maa­niin perus­tu­van Ulvo­van myl­lä­rin. Gun­nar Hut­tu­nen saa­puu pie­neen perä­poh­ja­lai­seen kylään ja kun­nos­taa rap­piol­le jää­neen…