Haukipudas

Kun hin­ta ja laa­tu koh­taa­vat, tava­ra menee kau­pak­si

Hau­ki­Kirp­pik­sen uusi yrit­tä­jä Kris­ta Pel­ko­nen ja myy­mä­lä­pääl­lik­kö Tero Puhak­ka ovat tyy­ty­väi­siä kuu­kausi sit­ten ava­tun kirp­pu­to­rin aloi­tuk­seen. Eri­tyi­ses­ti las­ten vaat­teil­la on ollut hyvä menek­ki.– Yleen­sä­kin edul­li­sel­le, vähän käy­te­tyil­le vaat­teil­le ja tava­roil­le on kysyn­tää ja osta­jia. Kun hin­ta ja laa­tu ovat koh­dal­laan, kaup­po­ja syn­tyy, he totea­vat.– Alku on ylit­tä­nyt odo­tuk­set ja asiak­kail­ta saa­tu myön­tei­nen palau­te tun­tuu hyväl­tä, tote­aa Kris­ta Pel­ko­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Huo­mio moot­to­ri­kelk­kai­luun

Vii­me tal­ven run­sas lumi­ti­lan­ne sai moot­to­ri­kelk­ka­kau­pan kovaan nos­tee­seen. Uusia kelk­kai­li­joi­ta on pää­ty­nyt har­ras­tuk­sen pariin ja van­hem­mat kon­ka­rit ovat löy­tä­neet lajin uudel­leen. Har­ras­ta­jia on siis pal­jon ja tämä näkyy vali­tet­ta­vas­ti myös viran­omais­ten tilas­tois­sa, tote­aa var­tioup­see­ri Tuo­mo Paju­la Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­ta.

Lue lisääMar­tin­nie­men Erä- ja Kala­ker­ho juh­li 60-vuo­tis­ta tai­val­taan

Kol­jun majal­la rai­kui nau­ru ja iloi­nen puheen­so­ri­na mar­ras­kuun alus­sa, kun Mar­tin­nie­men Erä- ja Kala­ker­ho ry juh­lis­ti toi­min­tan­sa kuu­det­ta vuo­si­kym­men­tä. Seu­ra on rekis­te­röi­ty vuon­na 1959, mut­ta se perus­tet­tiin jo vuon­na 1958 Ker­ho­las­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Loka­kuun Lin­nut vie 80-luvul­le

Hyvän mie­len yhtyee­nä tun­net­tu Loka­kuun Lin­nut jul­kai­si uuden vuo­den alla kap­pa­leen Neon­va­lois­sa. Bii­si on tun­nel­mal­taan nos­tal­gi­nen Suo­mi­rock-ral­li, jos­sa kuu­luu kui­ten­kin tämän päi­vän soun­di ja vai­kut­teet.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Liik­ku­mis­ta olym­pia­voit­ta­jan opas­tuk­ses­sa, Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen mäki- ja lii­kun­ta­kou­lu aloit­ti toi­min­tan­sa syk­syl­lä

Fark­kui­hin ja nah­ka­ken­kiin son­nus­tau­tu­nut hyvän­tuu­li­nen mies ottaa aske­leen lumi­han­keen päin. Nil­kat ja sukat kas­tu­vat lumen kyl­mäs­tä kos­ke­tuk­ses­ta, mut­ta hymy pysyy Toni Nie­mi­sen huu­lil­la. Ja mik­sei pysyi­si, kun verk­ko­kal­voil­le piir­ty­vät Vir­pi­nie­men hyp­py­ri­mäet.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus