Haukipudas

Ter­veys­mit­tauk­sia teh­dään jäl­leen

Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut jär­jes­tää jäl­leen hel­mi-maa­lis­kuus­sa suo­si­tun ter­veys­kun­to­mit­taus­kam­pan­jan. Oman kehon kun­non ja koos­tu­muk­sen voi käy­dä tes­taa­mas­sa hel­pos­ti ja hikoi­le­mat­ta arki­vaat­teis­sa.

Lue lisää

Eero Tapio Salil­le kol­me hope­aa

Poris­sa pai­nit­tiin vapaa­pai­nin Kou­lu­lii­kun­ta­lii­ton mes­ta­ruuk­sis­ta 15–16.12. Hei­tos­ta muka­na oli kol­me pai­ni­jaa ja kotiin tuo­mi­si­na oli myös kol­me hope­aa. Atte Suho­nen, Aino Vei­jo­la ja Mar­kus Vit­ta­nie­mi edus­ti­vat omia kun­ti­aan ja opis­ke­lu­paik­ko­jaan kil­pai­luis­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­ta­nie­mi Kuusa­mon mai­se­mis­sa

Kel­lo­lai­nen Leo Kou­ta­nie­mi on koon­nut kir­jak­si työ­ural­laan jul­kai­se­mia Kuusa­mo-aihei­sia kir­joi­tuk­sia. Pit­kin poi­kin Kuusa­moa -kir­ja pitää sisäl­län Kou­ta­nie­men Oulun yli­opis­ton maan­tie­teen lai­tok­sen dosent­ti­na kir­joit­ta­mi­aan artik­ke­lei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mart­ti­la-Tor­nio Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lu­een puheen­joh­ta­jak­si

Uuden lain mukai­set kala­ta­lous­a­lu­eet aloit­ta­vat toi­min­tan­sa tämän vuo­den alku­puo­lel­la. Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lu­een perus­ta­va kokous jär­jes­tet­tiin Yli­kii­min­gis­sä, jos­sa puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio Yli­kii­min­gis­tä. Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin kii­min­ki­läi­nen Mart­ti Vää­nä­nen ja hal­li­tuk­sen jäse­nik­si Pent­ti Hamu­nen Puo­lan­gal­ta, Eero Pirt­ti­kos­ki Juor­ku­nas­ta, Kau­ko Mar­kus Hau­ki­pu­taal­ta, Lau­ri Halo­nen Kel­los­ta sekä Kari Sara­jär­vi Met­sä­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja­na.


Muis­to­kir­joi­tus: Paa­vo Kai­ja­la in memo­riam

Paa­vo Heik­ki Kai­ja­la syn­tyi 20.6.1931 Teu­val­la ja kuo­li 25.12.2018 Oulus­sa. Lumi­jo­ki­nen Paa­von isä, kau­pal­li­sen kou­lu­tuk­sen saa­nut Jaak­ko Kai­ja­la, tuli Kel­lon Osuus­kau­pan joh­ta­jak­si 1932 ja jäi eläk­keel­le 1964, jol­loin Kel­lon Osuus­kaup­pa fuusioi­tiin Ari­naan. Par­haim­mil­laan Kel­lon Osuus­kau­pal­la oli kah­dek­san myy­mä­lää, joten Paa­vol­le ja hänen nuo­rem­mal­le vel­jel­leen Pen­til­le riit­ti hei­dän loma-aikoi­naan monen­lai­sia töi­tä kau­pan pii­ris­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan Pal­lo etsii puheen­joh­ta­jaa

Hau­ki­pu­taan Pal­lo on läh­te­nyt uudel­le vuo­del­le 2019 ilman puheen­joh­ta­jaa. Seu­ran joh­to­kun­nan puheen­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2015 toi­mi­nut Jar­mo Okko­nen jät­ti teh­tä­vät vii­me vuo­den lopul­la ja uusi puheen­joh­ta­ja on vie­lä hakuses­sa.– Jär­jes­täm­me yli­mää­räi­sen joh­to­kun­nan kokouk­sen, kun puheen­joh­ta­ja-asia rat­ke­aa, vah­vis­taa seu­ran joh­to­kun­nan vara­pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Koho­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Stock­holm Express — ganes­mais­ta kan­san­pe­rin­net­tä vim­mal­la ja asen­teel­la

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Stock­holm Express on ollut liik­keel­lä ja Hur­ri­ga­nes-yhtyeen musii­kil­li­sen perin­teen vaa­li­ja­na ja lipun­kan­ta­ja­na jo 10 vuot­ta. Bän­din ensim­mäi­nen viral­li­nen keik­ka oli 30.1. 2009 Ravin­to­la Camil­los­sa Kel­lon Kivi­nie­mes­sä. Kyseis­tä ravin­to­la­ra­ken­nus­ta ei tosin enää ole sen tuhou­dut­tua tuli­pa­los­sa 2012.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­das­hiih­to tulee taas

Hau­ki­pu­das­hiih­to jär­jes­te­tään hel­mi­kuun kol­man­te­na vii­kon­lop­pu­na jo 39. ker­ran. Vii­me vuon­na Hau­ki­pu­das­hiih­to oli ensim­mäi­sen ker­ran kak­si­päi­väi­nen tapah­tu­ma, kuten myös nyt. Las­ten Hau­ki­pu­das­hiih­to ja koko per­heen hiih­to­ta­pah­tu­ma on lau­an­tai­na 16.2. ja perin­tei­nen Hau­ki­pu­das­hiih­to, Hyvän tuu­len latu­ret­ki, sun­nun­tai­na 17.2.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus