Haukipudas

The Tapah­tu­ma nuo­ril­le

Lukui­sat hau­ki­pu­taa­lai­set toi­mi­jat; kan­sa­lais­jär­jes­töt ja yhdis­tyk­set yhdes­sä Oulun kau­pun­gin toi­mi­joi­den ja Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan kans­sa jär­jes­tä­vät tapah­tu­man nuo­ril­le Jatu­lis­sa lau­an­tai­na 19.5. klo 15 alkaen. The Tapah­tu­ma – teke­mis­tä kun ei mitään teke­mis­tä on toi­min­nal­li­nen tapah­tu­ma ja sin­ne on vapaa pää­sy.

Lue lisää

Kesäk­si kon­dik­seen poru­kas­sa

Tois­ta­kym­men­tä nais­ta on kokoon­tu­nut sun­­nun­­tai-ilta­­na Hau­ki­pu­taan Coreen. Alka­mas­sa on 10 viik­koa kes­tä­vän Riik­ka Kuok­ka­sen vetä­män Kesä­­kon­­dis-pien­­val­­men­­nus­­ryh­­män vii­kot­tai­nen yhtei­stree­ni. Täl­lä ker­taa…

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan van­ha hau­taus­maa kar­toi­te­taan

Kun astuu sisään Hau­ki­pu­taan kirk­koa vas­ta­pää­tä sijait­se­van van­han hau­taus­maan por­tis­ta, alkaa kuu­lua lin­tu­jen viser­rys ja ais­tia voi käsin kos­ke­tel­ta­van hil­jai­suu­den ja rau­han. Sii­tä huo­li­mat­ta, että taa­em­paa kuu­luu lii­ken­teen ja arkie­lä­män ääniä. Hau­taus­maa on ollut Hau­ki­pu­taan yti­mes­sä hil­jai­nen saa­re­ke ja kos­ke­mat­to­mas­sa tilas­sa 128 vuot­ta. Nyt alu­een his­to­ri­aa pääs­tään sel­vit­tä­mään tar­kem­min, sil­lä alka­mas­sa on yli­opis­ton kan­di­har­joit­te­luun liit­ty­vä työ­elä­mä­kurs­si tou­ko­kuun lopul­la, jol­loin kar­toi­te­taan hau­taus­maan his­to­ri­aa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Las­ten­fes­ta­rit Hau­ki­pu­taal­la

Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tään suu­ri las­ten musa­fes­ta­ri­ta­pah­tu­ma sun­nun­tai­na 20.5. Tapah­tu­ma koos­tuu kol­mes­ta ohjel­ma­nu­me­ros­ta, jois­sa esiin­ty­vät las­ten­musiik­kior­kes­te­ri Ammuu, Kat­ti Mati­kai­nen ja Nak­ki­rak­ki sekä…


Poh­jois-Poh­jan­maan sotea val­mis­tel­laan alue­poh­jai­ses­ti

Poh­jois-Poh­jan­maan sote-uudis­tuk­sen val­mis­te­lu ete­nee alu­eel­lis­ten sote-toi­min­to­jen simu­loin­nin kaut­ta. Simu­loin­nis­sa kat­so­taan eri näkö­kul­mis­ta aluei­den toi­min­taa ja kehit­tä­mis­tä. Poh­jois-Poh­jan­maa on jaet­tu nel­jään osaan: Ran­nik­ko, Joki­laak­sot, Oulu ja ympä­ris­tö sekä Koil­lis­maa. Alue­ja­ko ei kui­ten­kaan auto­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta tule­van maa­kun­nan sote-orga­ni­saa­tion poh­jaa, vaan orga­ni­soi­tu­mi­nen val­mis­tel­laan erik­seen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPunai­sen Ris­tin viik­ko tou­ko­kuus­sa

Punai­sen Ris­tin viik­koa vie­te­tään tänä vuon­na 3.–9.5. Aihee­na on kodin tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­nen ja tapa­tur­mien ehkäi­sy. Koh­de­ryh­mä­nä on lap­si­per­heet. Hau­ki­pu­taan osas­to…


Juk­ka Taka­lol­ta vap­pu-single

Hau­ki­pu­taa­lai­sel­ta lau­la­jal­ta ja lau­lun­te­ki­jäl­tä Juk­ka Taka­lol­ta ilmes­tyy vap­pusingle. Kap­pa­le syn­tyi tilaus­työ­nä pää­luot­ta­mus­mie­hen puheek­si. “Tää menee tun­tei­siin” -single on rai­la­kas “pät­kä­työ­väen­lau­lu”…