Haukipudas

Nel­jä lähi­kou­lua lii­pa­si­mel­la Kii­min­gis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la

Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lut Kii­min­gis­tä sekä Joki­ky­län ja Keis­kan kou­lut Hau­ki­pu­taal­ta ovat pie­ni­nä lähi­kou­lui­na osin vähän yllät­täen­kin kau­pun­gin pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­sä lak­kau­tus­lis­tal­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taal­la ale­taan val­mis­taa ledi­kal­vo­ja teol­li­ses­ti

Hau­ki­pu­taan Teol­li­suus­tiel­lä Nokian enti­sis­sä tuo­tan­to­ti­lois­sa toi­mi­vas­sa Flex­bright Oy:ssä val­mis­tel­laan paras­ta aikaa tuo­tan­to­lin­jaa led-valai­­sin­­kal­­vo­­jen teol­li­sen tuo­tan­non aloit­ta­mi­seen. Tuo­tan­non käyn­nis­tä­mis­tä on edel­tä­nyt.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­tos digi­ko­kei­li­joil­le!

Kii­tos kai­kil­le Ran­ta­poh­jan näköis­leh­des­tä ja verk­ko­leh­des­tä käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sia meil­le kir­jan­neet. Saim­me sato­ja vas­tauk­sia, jois­ta ehdot­to­mas­ti suu­rin osa oli kiit­tä­viä. On aivan pak­ko…

Lue lisää

Pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen vaih­toeh­to­ja voi arvioi­da myös säh­köi­ses­ti

Oulu­lai­set voi­vat vai­kut­taa käyn­nis­sä ole­vaan sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­seen Oulun raa­deis­sa.  Ne oulu­lai­set, jot­ka eivät ole osal­lis­tu­neet Oulun raa­tei­hin, voi­vat arvioi­da valit­se­man­sa pal­ve­lu­kes­kit­ty­män vaih­toeh­to­ja myös säh­köi­sen arvioin­ti­lo­mak­keen avul­la. Arvioin­ti­lo­mak­kees­sa pää­see tutus­tu­maan valit­se­man­sa pal­ve­lu­kes­kit­ty­män vaih­toeh­to­jen esit­te­lyyn. Samal­la pys­tyy arvioi­maan esi­tet­ty­jen vaih­toeh­to­jen vai­ku­tuk­sia omaan arkeen. Nyt pys­tyy jo arvioi­maan poh­joi­sen ja itäi­sen alu­een vaih­toeh­to­ja. Tiis­tais­ta 16.1. alkaen muka­na ovat myös ete­läi­sen ja kes­ki­sen alu­een vaih­toeh­dot. Säh­köi­nen arvioin­ti on avoin­na 12.–19.1.2018. Link­ki arvioin­ti­lo­mak­kee­seen on Oulun kau­pun­gin Pal­ve­lu­verk­ko-sivul­la.

Lue lisää

Onnea mat­kaan kisa­la­duil­le!

Onnea mat­kaan, me seu­raam­me kiso­ja tii­viis­ti! Näin toi­vo­tet­tiin mat­kaan hau­ki­pu­taa­lai­nen maas­to­hiih­tä­jä Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen, joka val­mis­tau­tuu vii­den­siin olym­pia­lai­siin­sa Ete­lä-Korean Pyeongc­han­gis­sa hel­mi­kuus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kadon­neet kir­jan­mer­kit

Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton näyt­te­ly­vit­rii­neis­sä on esil­lä tava­roi­ta, jot­ka ovat löy­ty­neet palau­tet­tu­jen lai­na­kir­jo­jen välis­tä. Hen­ki­lö­kun­ta on otta­nut tal­teen tava­roi­ta vuo­den ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kunin­kaal­li­sia vie­rai­ta Hau­ki­pu­taan put­ka­ti­lois­sa

Oma­nin sult­taa­ni­kun­nan kunin­gas­huo­neen, Ira­kin, Tur­kin ja Englan­nin edus­ta­jia vie­rai­li tiis­tai­na aamul­la tutus­tu­mas­sa Hau­ki­pu­taan polii­si­lai­tok­sen sisä­pi­hal­le vii­me kesän aika­na nous­see­seen put­ka­ko­ko­nai­suu­teen kont­tien val­mis­ta­jay­ri­tyk­sen Met­si Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Vil­le Vola­sen vie­raa­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kali­men­joen tila puhut­ti Kel­los­sa

Elmo Rau­tio­Ka­li­Ve­si-han­ke kerä­si vii­ti­sen­kym­men­tä kiin­nos­tu­nut­ta kuu­li­jaa Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran talol­le tiis­tai-ilta­na. Tuo­reen hank­keen tar­koi­tuk­se­na on tut­kia Kali­men­joen veden­laa­dul­lis­ta ja eko­lo­gis­ta tilaa, jota on moi­tit­tu huo­nok­si niin tut­ki­joi­den kuin asuk­kai­den­kin tahol­ta. Tilan­ne on huo­non­tu­nut vii­me vuo­si­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­ki­pu­taan ydin­kes­kus­taan 200 uut­ta asun­toa

Hau­ki­pu­taan enti­sen kun­nan­ta­lon tont­tia ja toria­luet­ta kos­ke­va ase­ma­kaa­van luon­nos on paras­ta aikaa näh­tä­vil­lä 29.1. saak­ka. Alue sijait­see Kirk­ko­tien ja Kes­kus­tien väli­sel­lä alu­eel­la Hau­ki­pu­taan ydin­kes­kus­tas­sa. Kaa­va­muu­tos kos­kee katu- ja toria­lu­een lisäk­si myös lähei­siä puis­toa­luei­ta. Asun­to­ja alu­eel­le tulee noin 200, joi­hin sijoit­tuu noin 370 asu­kas­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus