Vii­na­mäen­tien ris­tey­sa­lue halu­taan tur­val­li­sem­mak­si

Nelos­tien ohi­tus­kais­tat välil­lä Kui­va­nie­mi-Simo paran­ta­vat lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta, nopeut­ta­vat lii­ken­net­tä ja tur­vaa­vat elin­kei­noe­lä­män toi­min­tae­del­ly­tyk­siä, tote­aa Iin kun­ta lausun­nos­saan Ely-kes­kuk­sel­le tie­suun­ni­tel­mis­ta.

Hank­kees­sa raken­ne­taan ohi­tus­kais­ta­pa­ri val­ta­tiel­le välil­le Pohjoisrannantie/Viinaperäntie — Onkalontie/Ranuantie. Tie­o­suu­del­le raken­ne­taan myös riis­ta-aita. Kehuk­sen ali­kul­ku­käy­tä­vän sil­lan kai­tei­ta siir­re­tään ulom­mak­si ties­tä kais­ta­jär­jes­te­ly­jen vuok­si Poh­jois­ran­nan­tien ja Vii­na­mäen­tien liit­ty­mä­alu­eel­la. Pohjoisrannantie/ Vii­na­pe­rän­tie liit­ty­mä raken­ne­taan kana­voi­duk­si liit­ty­mäk­si. Kana­voin­nit toteu­te­taan ajo­ra­ta­mer­kin­nöil­lä ja kana­voi­duil­le liit­ty­mä­alueil­le raken­ne­taan uusi valais­tus ja liit­ty­mien yhtey­des­sä ole­vat lin­ja-auto­py­sä­kit uusi­taan.

Yksi­tyis­tei­den liit­ty­miä pois­te­taan ja kul­ku kiin­teis­töil­le tur­va­taan kor­vaa­vil­la yksi­tyis­tie­jär­jes­te­lyil­lä.

Iin kun­ta tote­aa lausun­nos­saan, että suun­ni­tel­man toteut­ta­mi­sen myö­tä myös val­ta­tien 4 ja Pohjoisrannantien/Viinamäentien ris­teyk­sen tur­val­li­suus para­nee.

Kun­ta toi­voo sel­vi­tet­tä­väk­si, oli­si­ko näil­tä teil­tä val­ta­tiel­le kään­ty­vien tur­val­li­suut­ta mah­dol­lis­ta paran­taa vie­lä mer­kit­tä­väm­min esi­mer­kik­si näky­vyyt­tä paran­ta­mal­la. Kään­ty­vil­le ajo­neu­voil­le tuli­si olla omat kais­tat myös ete­län suun­nas­ta Vii­na­mäen­tiel­le kään­nyt­täes­sä ja poh­joi­ses­ta päin Poh­jois­ran­nan­tiel­le kään­nyt­täes­sä. Kun­ta toi­voo myös tie­suun­ni­tel­man ulot­ta­mis­ta Vii­na­mäen­tien ris­teyk­seen saak­ka.