Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Iis­sä juh­lit­tiin Lapin sodan ensim­mäi­sel­lä tais­te­lu­pai­kal­la

Lapin sodan ensim­mäi­nen tais­te­lu käy­tiin 29.9.1944 Iin Olha­vas­sa. Tais­te­lun tar­koi­tuk­se­na oli val­la­ta Olha­va­joen ylit­tä­nyt rau­ta­tie- ja maan­tie­sil­ta ehjä­nä ennen kuin sak­sa­lai­set ehti­si­vät räjäyt­tää sen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ter­veys­pal­ve­lut säi­ly­vät Kui­va­nie­mel­lä

Iin kun­nan­val­tuus­to käsit­te­li kun­nan ensi vuo­den talous­suun­ni­tel­maa ja vuo­sien 20–22 talous­suun­ni­tel­maa jo tut­tuun tapaan perus­teel­li­ses­ti. Olha­van kou­lun tule­vai­suus vilah­te­li kun­nan­val­tuus­ton talous­ar­vio­kä­sit­te­lys­sä. Sen koh­ta­los­ta pää­tet­tä­neen ensi vuo­den aika­na. Kes­kus­te­lua herät­ti­vät myös muun muas­sa Illin­saa­ren latusil­to­jen, hiih­to­ma­jan ja lumi­tyk­kien tilan­ne sekä eri aluei­den kaa­voi­tus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä vie­rai­li Hau­ki­pu­taal­la – Jat­koi mat­kaa hal­li­tus­krii­si­neu­vot­te­lui­hin Hel­sin­kiin

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä vie­rai­li sun­nun­tai­na Hau­ki­pu­taal­la Kes­kus­tan Jär­ki­vih­rey­den aikaan -kier­tu­een mer­keis­sä. Hau­ki­pu­taal­ta minis­te­ri jat­koi mat­kaa hal­li­tus­krii­si­neu­vot­te­lui­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alen­nus­myyn­nis­tä oste­taan tar­pee­seen

Yhdys­val­lois­ta meil­le levin­nyt Black Fri­day -alen­nus­myyn­ti­päi­vä on laa­jen­tu­nut Black Wee­ken­dik­si ja Black Wee­kik­si. Kau­pat ovat tart­tu­neet päi­vän tai vii­kon viet­toon vaih­te­le­vas­ti. Niin näyt­tä­vät teke­vät myös kulut­ta­jat. Suu­rin osa Ran­ta­poh­jan gal­lup­piin osu­neis­ta ker­toi osta­van­sa tava­roi­ta vain tar­pee­seen. Alen­nus­myyn­ti­päi­vää pidet­tiin kui­ten­kin hyvä­nä asia­na.Iiläi­sil­lä menee hyvin, mut­ta se ei näy kun­nan kuk­ka­ros­sa

Iin kun­nan asuk­kail­la menee talous­mit­ta­rei­den mukaan nyt hyvin. Työl­li­syys­ti­lan­ne on parem­pi kuin vuo­si­kym­me­niin, kes­ki­mää­räi­set ansio­tu­lot ja eläk­keet ovat nous­seet ja yrit­tä­jien­kin tulo­ker­ty­mä näyt­tää hyväl­tä. Hyvis­tä mer­keis­tä huo­li­mat­ta kun­nan vero­tu­lot eivät ole lisään­ty­neet.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Puis­tos­ta tuli lois­ta­va

Iin ter­veys­kes­kuk­sen taak­se Suvan­to­lan ran­taan raken­net­ta­vaan Läh­de! puis­toon syty­tet­tiin adven­tin valot vii­me tors­tai­na. Valon juh­las­sa puis­toa valai­si­vat lyh­dyt, valo­sar­jat ja valon­heit­ti­met, mut­ta puis­to on lois­ta­va muu­toin­kin. Tätä miel­tä on aina­kin puis­ton uusia penk­ke­jä mie­hen­sä Hei­kin kans­sa koeis­tu­nut Kris­tii­na Hauk­ka­maa.


Toi­mit­ta­jal­ta: Unel­ma­uu­ti­sia

Meil­le toi­mit­ta­jil­le esi­te­tään sil­loin täl­löin toi­vei­ta, että kir­joit­tai­sim­me vain hyviä tai posi­tii­vi­sia uuti­sia. Aina ei ilme­ne se, halu­taan­ko mei­dän sul­ke­van sil­mäm­me ikä­vil­tä uuti­sil­ta vai toi­vo­taan­ko asioi­den hyvien puo­lien etsi­mis­tä.


Sil­lan raken­ta­mi­nen alkoi – Tule­vat sil­lan­käyt­tä­jät seu­raa­vat raken­ta­mis­ta aitio­pai­kal­ta

Jak­ku­ky­län kevyen lii­ken­teen käyt­töön tule­van noin 850 000 euroa mak­sa­van riip­pusil­lan raken­ta­mis­ta on perus­tel­tu eten­kin kou­lu­kul­je­tuk­sis­ta tule­vil­la sääs­töil­lä. Veneen­kul­jet­ta­jan kus­tan­nuk­sis­ta sekä Jakun ja Val­ta­rin kou­lun kou­lu­kul­je­tuk­sis­sa sääs­te­tään sil­lan raken­ta­mi­sen myö­tä arviol­ta 84 000 euroa vuo­des­sa.


Iko­nit näyt­te­lys­sä

Iin kan­sa­lais­opis­ton iko­ni­maa­lauk­sen kurs­si­lais­ten töi­tä on esil­lä Nät­te­po­ris­sa. Ryh­män opet­ta­ja Sinik­ka Kui­va­la ker­too, että iko­ni­maa­laus­ta on ope­tet­tu Iis­sä jo vuo­si­kym­me­niä.