Artikkelit joiden kirjoittaja on Tuija Järvelä-Uusitalo

Hobla perus­tet­tiin kult­tuu­rin­näl­kään

Ystä­vä­po­ru­kan unel­mas­ta syn­ty­nyt Hobla ry yllä­pi­tää, edis­tää ja tukee kult­tuu­ri­toi­min­taa.– Olem­me puhu­neet jo vuo­sia, että pitäi­si perus­taa musiik­kia ja kuva­tai­det­ta yhdis­tä­vä yhdis­tys, joka voi­si tuot­taa kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia kan­sa­lai­sil­le, sanoo tam­mi­kuus­sa perus­te­tun Hobla ry:n puheen­joh­ta­ja Lea Fors­berg

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iihin suun­nit­teil­la aina­kin 200 tuu­li­voi­ma­laa

Tuu­li­puis­to­jen yhteis­vai­ku­tuk­sis­ta, säh­kön­siir­to­rat­kai­suis­ta, vai­ku­tuk­sis­ta lin­tui­hin ja tor­nien mai­se­ma­hai­tois­ta kes­kus­tel­tiin Iin kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa maa­nan­tai­na. Iihin vireil­lä ole­vis­ta tuu­li­puis­tois­ta oli­vat ker­to­mas­sa kol­men tuu­li­voi­mayh­tiön sekä Poh­jois-Poh­jan­maan Ely-kes­kuk­sen edus­ta­jat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIiläis­mai­se­mat ilah­dut­ta­vat Emmin­tu­val­la

Iin elä­ke­läis­jär­jes­tö­jen valo­ku­va­pro­jek­tin avul­la saa­tiin 25 valo­ku­va­tau­lua iiläi­sis­tä mai­se­mis­ta Iin hoi­va­ko­ti ja pal­ve­lua­sun­not Emmin­tu­van sei­nil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Muu­tos on mah­dol­li­suus, ei pelk­kä vai­keus

Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­taa kak­si vuot­ta joh­ta­nut Juha Sipo­la on poh­ti­nut 50-vuo­tis­päi­vän­sä kyn­nyk­sel­lä muu­tos­ta ja sen vai­keut­ta. – Nykyi­nen elä­män­mal­lim­me vaa­tii uudis­ta­mis­ta kai­kil­la osa-alueil­la ja on koko ihmis­kun­nan tule­vai­suu­den kan­nal­ta vält­tä­mä­tön­tä. Mitä myö­hem­min muu­tok­siin läh­de­tään, sitä haas­teel­li­sem­mik­si ne koi­tu­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli-Olha­van tuu­li­puis­to­han­ke kiin­nos­taa iiläi­siä – Ilmas­sa pien­tä tuu­li­puis­to­äh­kyä

Yli-Olha­vaan suun­ni­tel­lun enim­mil­lään 60 tuu­li­voi­ma­lan raken­ta­mis­han­keen ylei­sö­ti­lai­suus kerä­si Yli-Olha­van Maa­mies­seu­ran talon täy­teen väkeä. Tähän asti erit­täin tuu­li­voi­ma­myön­tei­si­nä pidet­ty­jen kun­ta­lais­ten kes­kuu­des­sa alkoi olla näky­vis­sä jo pien­tä varauk­sel­li­suut­ta. Yli-Olha­van tuu­li­puis­to­hank­keen ope­roi­jan Mega­tuu­li Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Lau­ri Lam­mi­vaa­ra vakuut­te­li kui­ten­kin, että kaik­kien int­res­sis­sä on raken­taa tuu­li­puis­to, jol­la on mah­dol­li­sim­man vähän vai­ku­tuk­sia ihmi­siin ja ympä­ris­töön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­kul­je­tuk­set, tapah­tu­mat ja kiin­teis­töt tar­kas­te­luun – Ehdo­tuk­sia Iin kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­maan

Iin lau­ta- ja joh­to­kun­nat ovat teh­neet esi­tyk­sen­sä kun­nan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­maan. Iin kun­nan talous­ar­vio on kulu­val­le vuo­del­le noin nel­jä mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen. Tämän takia kun­nas­sa toteu­te­taan talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­ma. Tavoit­tee­na on etsiä lii­ke­lai­tok­sis­sa ja hal­lin­to­kun­nis­sa meno­jen leik­kauk­sia ja tulo­jen lisäyk­siä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­lää kehi­te­tään maa­lais­mai­se­maa kun­nioit­taen

Iin Jak­ku­ky­lään kaa­voi­te­taan uusia raken­nus­paik­ko­ja maa­kun­nal­li­ses­ti arvo­kas­ta mai­se­ma-aluet­ta kun­nioit­taen. – Iijo­ki­var­ren kult­tuu­ri­mai­se­ma pel­toi­neen Iijoen molem­min puo­lin on luo­ki­tel­tu maa­kun­nal­li­ses­ti arvok­kaak­si alu­eek­si, joka on huo­mioi­ta­va kaa­vaa laa­dit­taes­sa, tote­si kaa­va­kon­sult­ti Mer­ja Iste­ri kaa­vaa laa­ti­vas­ta Ram­bol­lis­ta esi­tel­les­sään kaa­vaa kylä­läi­sil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Avus­tus­ta vai orja­työ­tä? – Hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan työs­tä mon­ta tul­kin­taa

Vai­kea­vam­mai­sel­la on mah­dol­li­suus saa­da hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja, mikä­li hän tar­vit­see apua tavan­omai­seen elä­mään liit­ty­vis­sä toi­mis­sa. Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu on vält­tä­mä­tön­tä toi­sen ihmi­sen anta­maa apua niis­sä tavan­omai­seen elä­mään liit­ty­vis­sä toi­mis­sa, jot­ka hen­ki­lö teki­si itse, mut­ta vam­man tai sai­rau­den vuok­si hän ei sel­viä niis­tä oma­toi­mi­ses­ti.