Artikkelit joiden kirjoittaja on Terhi Haapakoski

Lepo­lan tila kas­vaa kotie­läin­pi­hak­si

Kun Onka­mon­ky­län­tie­tä jak­saa ajaa tar­peek­si pit­käl­le, tulee vas­taan Ala­ta­lol­le osoit­ta­va kylt­ti. Kyl­tin osoit­ta­mas­sa suun­nas­sa on punai­nen talo, jon­ka pihal­la kipit­tää neli­sen­kym­men­tä kanaa, pari koi­raa ja kis­sa. Kysees­sä on Lepo­lan tila, jota asut­ta­vat Jan­ne Immo­nen ja Tai­na Hulan­mä­ki yhdes­sä kah­den lap­sen­sa ja lukuis­ten kotie­läin­ten­sä kans­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Koi­te­lin pysä­köin­ti­jär­jes­te­lyyn poik­keuk­sia lau­an­tai­na

Lau­an­tai­na juh­lit­ta­va Koi­te­li Elää -fes­ti­vaa­li kokei­lee tänä vuon­na eri­lais­ta pysä­köin­ti­jär­jes­te­lyä. Koi­te­lin alu­eel­la pysä­köin­ti on inva-paik­ko­ja lukuu­not­ta­mat­ta koko­naan kiel­let­ty.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Röy­tän saa­res­sa roka­taan lau­an­tai­na

Iin Röy­tän saa­res­sa jär­jes­te­tään lau­an­tai­na tois­ta ker­taa Röyt­tä Rock -tapah­tu­ma. Kult­tuu­riyh­dis­tys Perä­me­ren Hel­mi ry:n puheen­joh­ta­ja­na ja Röyt­tä Roc­kin jär­jes­tä­jä­nä toi­mi­va Nii­na Halo­nen ker­too, että lip­pu­kaup­pa on käy­nyt koh­ta­lai­ses­ti, ja puo­let lipuis­ta on myy­ty.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin perus­kou­lu­lai­set uusiin tiloi­hin

Uusi Jää­lin kou­lu on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa elo­kuun alus­sa, vaik­ka kou­lun sei­näs­sä lukee­kin edel­leen isoin kir­jai­min Lai­va­kan­kaan kou­lu. Jää­lin kou­lus­sa tule­vat opis­ke­le­maan kaik­ki Jää­lin alu­een perus­o­pe­tuk­sen oppi­laat ja sen yhtey­des­sä toi­mi­vat myös nuo­ri­so­ti­la ja kir­jas­to.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koi­ra­näyt­te­lyn osal­lis­tu­ja­mää­rä kas­voi sadal­la

Hei­lu­via hän­tiä ja hymyi­le­viä koi­ra­no­mis­ta­jia näkyi Iin Illin­saa­ren hiih­to­ma­jal­la run­sain mitoin lau­an­tai­na. Iin met­säs­ty­syh­dis­tyk­sen ja Poh­jois-poh­jan­maan Dree­ve­ri­ker­hon jär­jes­tä­mään ryh­mä­näyt­te­lyyn osal­lis­tui yli 400 koi­raa, mikä on näyt­te­ly­toi­mi­kun­nan puheen­joh­ta­jan Kim­mo Kel­ta­mäen mie­les­tä hui­ma saa­vu­tus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mui­nais­mark­ki­noil­la näh­tiin tans­sia, kehä­rum­pu­ja ja miek­kai­lua

Kie­ri­kin mui­nais­mark­ki­noil­la näh­tiin vii­kon­lop­pu­na pal­jon van­haa ja jotain uut­ta­kin. Vii­leäs­tä sääs­tä huo­li­mat­ta mark­ki­na­vä­ki valoi innok­kaas­ti savea ja askar­te­li kivi­ko­ru­ja. Läm­pi­mis­sä kota­ra­ken­nuk­sis­sa pääs­tiin toi­sen­lai­siin­kin tun­nel­miin — sha­maa­ni­ta­ri­noi­den aika­na kut­sut­tiin mui­nais­ta hen­keä, ja kehä­rum­mun säes­tyk­sel­lä lau­let­tiin kal­man bal­la­di.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kyl­mä sää ei Iin rok­kaa­jia hidas­ta­nut

Iin kuu­des, ensim­mäis­tä ker­taa kak­si­päi­väi­nen Piip­pu­rock juh­lit­tiin Ran­ta­kes­ti­läs­sä vii­me vii­kon­lop­pu­na. Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jä Johan­na Jak­ku-Hii­va­lan mukaan pai­kal­la kävi yhteen­sä noin 500 rok­kaa­jaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­ki­pu­taan ja Iin Poin­tit sul­ke­vat oven­sa

SPR:n Point­­ti-kier­­rä­­tys­­myy­­mä­­lät Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä lopet­ta­vat toi­min­tan­sa. Toi­min­na­noh­jaa­ja Tuu­la Hei­ni­kos­ki Hau­ki­pu­taan Poin­tis­ta ker­too, että myy­mä­löi­den ovet sul­keu­tu­vat elo­kuun lop­puun men­nes­sä.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus