Artikkelit joiden kirjoittaja on Mirko Siikaluoma

Sak­sa­lais­mie­het käve­le­vät ympä­ri Euroo­pan – hyvän­te­ke­väi­syys­tem­paus on jat­ku­nut jo nel­jä ja puo­li vuot­ta

Sak­sa­lai­set Franz von Bujor ja Hei­ko Gärt­ner ovat viet­tä­neet vii­mei­set nel­jä ja puo­li vuot­ta kävel­len pit­kin poi­kin Euroop­paa tukeak­seen hyvän­te­ke­väi­syyt­tä.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tai­det­ta lin­tu­ja havain­noi­mal­la

Iin Oja­ky­läl­lä asu­val­la Timo Ala­raa­sa­kal­la on eri­tyis­laa­tui­nen suh­de piha­pii­rin­sä lin­tui­hin. Tint­tien ja mui­den sii­vek­käi­den tut­ta­vak­si pääs­syt elä­ke­läis­mies on veis­tä­nyt puus­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Syk­syn met­säs­tys­kau­den hir­vi­lu­vat myön­net­tiin – Iin seu­dul­la tar­vet­ta kan­nan vähen­nyk­sel­le

Iin seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen alu­eel­le myön­net­tiin 30 pro­sent­tia vii­me­vuo­tis­ta enem­män hir­vi­lu­pia. Kii­­min­­gin-Yli­­kii­­min­­gin riis­tan­hoi­toa­lu­eel­la 40 pro­sent­tia vii­me vuot­ta vähem­män. Suo­men riis­ta­kes­kus myön­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli­kii­min­gin Yrit­tä­jät pon­nis­ti­vat jäl­leen perin­ne­vii­kol­la – Ter­vas­mark­ki­noil­la riit­ti kuhi­naa

Yli­kii­min­gin Ter­vas­mark­ki­noi­ta vie­tet­tiin perin­ne­vii­kon tors­tai­na Punai­sen­koi­vun­to­ril­la. Satei­sen edel­lis­vuo­den toi­vei­siin oli vas­tat­tu ja täl­lä ker­taa mark­ki­noi­ta vie­tet­tiin pää­osin aurin­koi­ses­sa sääs­sä. Tar­jol­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mart­ti­lai­set puhal­ta­vat yhteen hii­leen – Mar­tin­nie­mi kokoon­tui kesä­juh­las­sa

Vuo­den mart­ti­lai­sek­si valit­tiin Mar­tin­nie­men kou­lun opet­ta­ja Mar­­ja-Lii­­sa Här­mä. Juh­la­pu­heen pitä­nyt Poh­­jois-Poh­­jan­­maan maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen muu­tos­joh­ta­ja muis­tut­ti kylien tär­keäs­tä roo­lis­ta maa­kun­nis­sa. Mar­tin­nie­men nykyi­set.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ympä­ris­tö ja kult­tuu­ri Iin valt­ti­kort­te­ja — Iin uusi tek­ni­nen joh­ta­ja täh­tää kau­nii­seen, kes­tä­vään ja toi­mi­vaan uudis­ra­ken­ta­mi­seen

– Uusiin saap­pai­siin ei ole vie­lä pääs­syt totut­te­le­maan. Heti on pääs­syt täy­teen vauh­tiin, ker­too Iin kun­nan tek­ni­se­nä joh­ta­ja­na hei­nä­kuun alus­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ilki­val­taa Kii­min­gin ja Jää­lin uima­ran­noil­la – “Ajat­te­le­mat­to­muut­taan saa­te­taan vaa­ran­taa ihmis­hen­kiä”

Rikot­tu­ja pul­lo­ja ran­ta­ve­des­sä, varas­tet­tu­ja tai veteen hei­tet­ty­jä pelas­tus­ren­kai­ta, nuo­tion­pi­toa hie­ti­kol­la, kaa­det­tu­ja ves­so­ja, töher­ryk­siä lai­tu­ril­la ja puku­ko­peis­sa. Ilki­val­ta on vali­tet­ta­van tut­tu.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­vat uhkaa­vat vil­ja­sa­toa: kui­va ja läm­min kevät kas­vat­ti popu­laa­tiot val­ta­vik­si

Poh­­jois-Suo­­men vil­jan sato­kau­des­ta näyt­tää tule­van ete­lää parem­pi kos­teut­ta sito­vien hie­ta­mai­den ansios­ta. Läm­min kevät kas­vat­ti kui­ten­kin kir­va­po­pu­laa­tioi­ta, jot­ka voi­vat levit­tää eri­tyi­ses­ti.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus