Artikkelit joiden kirjoittaja on Leena Takaluoma

Auto­bin­go oli menes­tys

Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ra oli yksi koro­nan vuok­si bin­goil­lat lak­kaut­ta­nut yhdis­tys. Nyt, kun olot ovat vapau­tu­neet nuo­ri­so­seu­ras­sa pää­tet­tiin kokeil­la auto­bin­goa. Sun­­nun­­tai-illan peli.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kau­ris­kan­ta vah­vis­tuu

Tähän aikaan vuo­des­ta met­säs­tä­jät voi­si­vat läh­teä vaa­ni­maan met­sä­kau­rii­ta. Uros­kau­rii­den eli puk­kien met­säs­ty­sai­ka jat­kuu 15. kesä­kuu­ta asti. Kau­ris­kan­ta on elin­voi­mai­nen ja…


Lam­mas­ti­lal­la usko­taan tule­vai­suu­teen

Iiläi­nen Kor­pi­nii­tyn lam­mas­ti­la on avan­nut hil­jan oman tila­puo­din ja lam­pu­ri Olli Häy­ry­nen uskoo tule­vai­suu­teen. Koro­na­pan­de­mia ei ole hil­jen­tä­nyt liha­kaup­paa. –.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJää­kä­rei­den jäl­jil­lä

Iin kylil­lä pidet­tä­vis­sä perin­ne­po­ri­nois­sa käsi­tel­lään kuta­kin kul­ma­kun­taa lähel­lä ole­via asioi­ta. Kui­va­nie­men sun­nun­tai-illan pori­nois­sa teh­tiin mat­kaa suo­ma­lais­ten jää­kä­rei­den jäljillä.Ajatus aseel­li­ses­ta vas­ta­rin­nas­ta venä­läis­tä val­taa vas­taan kieh­toi ennen kaik­kea nuo­ri­soa. Ensim­mäi­se­nä asial­la oli­vat opis­ke­li­jat. Jouk­ko halusi tosi­toi­min ja sota­tai­to­jen oppiin. Se sai tukea mal­til­li­sem­mal­ta ja vai­ku­tus­val­tai­sem­mal­ta tahol­ta. Sota­tai­to­ja lupau­tui opet­ta­maan Sak­sa. Tosin Sak­sal­la oli oma leh­mä ojas­sa, sil­lä yhteis­työ suo­ma­lais­ten kans­sa näh­tiin pot­ku­na vihol­lis­maa Venä­jän nilk­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSie­vi Sho­pin uudet tuu­let

Kui­va­nie­mel­lä toi­mi­va Sie­vi Shop on juu­ri avan­nut ovet uudes­sa toi­mi­ti­las­sa Nelos­par­kin katon alla. Pää­ar­tik­ke­lit ovat edel­leen Sie­vi-jal­ki­neet ja Utua-lau­kut. Nii­den lisäk­si kaup­paan tulee myös muun muas­sa vaat­tei­ta.


Seik­kai­lu­jen museo

Museot kel­paa­vat lap­sil­le hoi­to­päi­vän ilok­si sii­nä mis­sä lei­kit­kin. Tämä todet­tiin Kui­va­nie­men koti­seu­tu­museol­la, joka oli päi­vä­ko­din syk­syi­sen ret­ken koh­tee­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kylä on suu­ri sosi­aa­li­nen kek­sin­tö

Iin kun­nan­joh­ta­ja Ari Ala­tos­sa­va loh­kai­si maa­kun­nal­li­sen kylien juh­la avaus­sa­nois­sa niin pis­tä­mät­tö­män vii­sau­den, että se jäi kaik­kien mie­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus