Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Jou­lua koh­ti koko kylä yhdes­sä

Idyl­li­nen Loma­ko­ti Onne­la Kii­min­ki­joen ran­nas­sa Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä koko­si kylä­läi­set yhtei­seen jou­lu­ta­pah­tu­maan. Jou­lu­ta­pah­tu­maan kut­sut­tiin kai­ken ikäi­siä kylä­läi­siä yhdes­sä­olon, tar­joi­lun ja ohjel­man mer­keis­sä.

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan ilme parem­mak­si

Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa­ja­man ylei­sil­meen paran­ta­mis­ta on suun­ni­tel­tu ja ideoi­tu mil­loin min­kä­kin hank­keen yhtey­des­sä. Juu­ri mitään ei ole kui­ten­kaan tapah­tu­nut eikä toteut­ta­jaa löy­ty­nyt. Mil­loin on odo­tet­tu kaa­va­muu­tok­sen val­mis­tu­mis­ta, mil­loin enti­sen kun­nan­ta­lon ton­tin raken­ta­mi­sen aloit­ta­mis­ta ja sii­nä ohes­sa Kirk­ko­tien ympä­ris­tön paran­nus­ta. Vir­kis­tys­reit­ti joki­ran­taan on myös vireil­lä.Tau­lu­lah­joi­tus Kivi­nie­men kou­lul­le

Hau­ki­pu­das-seu­ra luo­vut­ti Kivi­nie­men kou­lul­le esil­lä pidet­tä­väk­si saa­man­sa lah­joi­tus­tau­lun Kivi­nie­men ran­ta 1935. Kehys­te­tyn valo­ku­van taka­kan­nes­sa lukee: ”Kivi­nie­men ran­ta­ku­vaa kuvan­nut lau­la­ja­tar Oli­via Geb­hard 1935. Oli lomaa viet­tä­mäs­sä Lie­dek­sen poru­kan kans­sa Löy­hän saa­res­sa tois­ta viik­koa. Olin muka­na. Hel­vi Inki­lä.”

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ensi vuo­den talous pake­tis­sa

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi ensi vuo­den 2020 talous­ar­vion ja talous­suun­ni­tel­man vuo­sil­le 2021–22 kokouk­ses­saan maa­nan­tai­na. Sil­loin äänes­tet­tiin viik­koa aiem­min teh­dyis­tä muu­tos- ja pon­sie­si­tyk­sis­tä. Muu­tos­esi­tyk­siä teh­tiin pari­kym­men­tä ja pon­sia jätet­tiin viisi.Valtaosaa lisäe­si­tyk­sis­tä ei hyväk­syt­ty. Läpi­men­neet muu­tok­set eivät vai­ku­ta kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen aiem­min hyväk­sy­män talous­ar­vion lop­pusum­maan lain­kaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pal­jon aihet­ta kii­tok­seen

– Suo­men 102-vuo­ti­nen tai­val antaa meil­le mon­ta oppia. Suo­men ja suo­ma­lais­ten voi­ma­na on aina ollut kovan pai­kan tul­len yhteis­työ. Eri­mie­li­syy­det on osat­tu sysä­tä syr­jään ja näh­ty, mikä on tär­ke­ää. Näin tulee ole­maan jat­kos­sa­kin, uskoi Hau­ki­pu­taan itse­näi­syys­päi­vän juh­las­sa puhu­nut Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Jon­na Kur­vi­nen.


Tei­jo  jät­tää jäl­jen

Iin lukion äidin­kie­len, kir­jal­li­suu­den ja filo­so­fian leh­to­ri Tei­jo Lie­des on jää­nyt eläk­keel­le pit­kän työ­uran jäl­keen. Juh­la­kah­vit juo­tiin itse­näi­syys­päi­vän aat­to­na iloi­sis­sa ja läm­min­hen­ki­sis­sä, mut­ta hai­keis­sa­kin tun­nel­mis­sa Val­ta­rin kou­lul­la opet­ta­ja­kun­nan ja hen­ki­lös­tön kes­ken.


Totuus ei pala tules­sa­kaan

Itse­näi­syyt­tä on juh­lit­tu, 102-vuo­tias­ta Suo­mea pai­kal­li­sis­sa juh­lis­sa ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Tämän vuo­den tee­ma­na lin­nan juh­lis­sa oli nap­piin osu­nut aihe; tie­to ja yhteis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu. Debat­tia olem­me­kin vii­me aikoi­na saa­neet käy­dä ja pui­da poli­tiik­kaa turuil­la ja toreil­la.


Jokai­nen oppi­las huo­mioi­ta­va yksi­lö­nä

– Oman koke­muk­se­ni mukaan oppi­laat arvos­ta­vat sitä, että he tule­vat huo­mioon ote­tuk­si ja kuun­nel­luik­si yksi­löi­nä, ei vain jon­kun ryh­män tai luo­kan jäse­ne­nä, tote­aa Kel­lon yhte­näis­kou­lun reh­to­ri Timo Soi­ni.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lapin­kynt­ti­löi­tä Sii­ka­saa­res­ta

Osmo Kuk­ko­nen ja Aaro Fin­nig val­mis­ta­vat ulko­roi­hu­ja kelo­hon­gas­ta. Roi­hut he ovat ris­ti­neet Lapin­kynt­ti­löik­si. Idea syn­tyi, kun käyt­töön saa­tiin han­kit­tua poh­joi­sen kelo­hon­kaa. Kelo on pys­tyyn kui­vu­nut van­ha puu, joka on pudot­ta­nut kuo­ren­sa. Kelo palaa hitaas­ti ja pit­kään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus