Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Ilo­tu­lit­tei­den myyn­ti tar­kas­ti val­vot­tua

Ilo­tu­lit­tei­den myyn­ti alkoi heti jou­lun jäl­keen per­jan­tai­na. Kai­kis­ta vilk­kain myyn­ti­päi­vä oli perin­tei­ses­ti uuden­vuo­den aato­naat­to­na, joka osui nyt maa­nan­tail­le. Raket­te­ja saa ampua tänään tiis­tai­na uuden­vuo­den aat­to­na kel­lo 18 alkaen yö 2 saak­ka.


Hyvin­voin­ti­kes­kus­ta remon­toi­daan

Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kus on hupu­tet­tu. Menos­sa on kat­to­re­mont­ti, jos­sa vesi­kat­to­ra­ken­teet uusi­taan. Työt alkoi­vat mar­ras­kuun lopul­la sää­suo­jan raken­ta­mi­sel­la. Myös sisä­ti­lois­sa teh­dään kun­nos­tus­töi­tä ensi vuo­den aika­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi vuo­si ja uudet kujeet

Jo huo­men­na pitää pyö­räyt­tää vuo­si­lu­vuk­si 2020. Edes­sä on uusi vuo­si ja vuo­si­kym­men. Uusi kalen­te­rin­leh­ti kään­ne­tään aina toi­veik­kain mie­lin. On lupa odot­taa ja toi­voa jota­kin parem­paa, tai vähin­tään­kin, ettei mitään kovin jär­kyt­tä­vää tapah­tui­si.


“Tän­ne on kiva tul­la hen­gai­le­maan”

Nuor­ten Pop­pi on saa­nut suo­sion ja löy­tä­nyt sijan­sa nuo­ri­son koh­taa­mis­paik­ka­na Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la. Pop­pi avau­tui nuo­ril­le heti elo­kuus­sa, kun kau­pun­ki oli vuo­ka­ran­nut tilat kau­an odo­te­tul­le asu­kas­tu­val­le. Nuo­ri­soil­lat ovat asu­kas­tu­val­la kes­ki­viik­ko- ja lau­an­tai-iltai­sin ja ne toteu­te­taan vapaa­eh­tois­ten vetä­mi­nä.Hule­ve­si­lin­jaa kun­nos­tet­tu Kur­tin­hau­dal­la

Mar­tin­nie­men Kur­tin­hau­dan ympä­ris­tös­sä on menos­sa työ­maa, jos­sa kun­nos­te­taan ja raken­ne­taan hule­ve­si­lin­jaa. Sata­ma­jär­ven­tien var­teen on kai­vet­tu lin­jaa noin 150 met­riä. Lisäk­si van­ha las­kuo­ja Sata­ma­jär­ven­tien ja Pako­po­lun välis­tä on raken­net­tu uuteen paik­kaan ja osak­si put­ki­tet­tu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sydä­nis­ku­ri Kel­loon

S-mar­ket­tiin Kel­loon on han­kit­tu sydä­nis­ku­ri eli defi­bril­laat­to­ri mart­to­jen ja mui­den pai­kal­lis­ten tuki­joi­den yhteis­hank­kee­na. Idea sydä­nis­ku­ris­ta syn­tyi Kel­lon mart­toi­hin kuu­lu­van lää­kä­ri Päi­vi Hirs­son ehdo­tuk­ses­ta ryh­tyä mart­tayh­teis­työ­nä hank­ki­maan tätä tär­ke­ää apu­vä­li­net­tä, joka oli­si kes­kei­sel­lä pai­kal­la kyläl­lä ja hyvin saa­vu­tet­ta­vis­sa. Mukaan läh­ti­vät Tak­ku­ran­nan mar­tat.


Toi­min­ta­mal­li yleis­ten aluei­den luvat­to­maan käyt­töön puut­tu­mi­seen

Oulus­sa ote­taan käyt­töön  alku­vuo­des­ta 2020 toi­min­ta­mal­li,  jos­sa mää­ri­tel­lään kau­pun­gin suh­tau­tu­mi­nen ja mah­dol­li­set toi­men­pi­teet tapauk­sis­sa, jois­sa yksi­tyi­nen on otta­nut oikeu­det­ta käyt­töön­sä ase­ma­kaa­van mukai­sia ylei­siä aluei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jou­lu­puu­rol­la kävi­jäen­nä­tys

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta jär­jes­ti nyt kol­man­nen ker­ran Kai­ken kan­san puu­ro­päi­vän, joka koko­si ennä­tyk­sel­li­set 840 kävi­jää. Jou­lu­puu­rol­la ja tort­tu­kah­vil­la saat­toi käy­dä mihin aikaan vaan päi­vän aika­na ja mukaan oli kut­sut­tu kaik­ki. Jou­lun tun­nel­maan sii­vit­ti­vät musiik­kie­si­tyk­set taus­tal­la. Puu­ro­päi­vän toteut­ti seu­ra­kun­nan työyh­tei­sö apu­na noin 45 vapaa­eh­tois­ta.