Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Museo­vi­ras­to puol­taa Par­ku­mäen ja kivi­kou­lun suo­je­lua

Hau­ki­pu­das-seu­ran teke­mät esi­tyk­set tyh­jil­lään ja käy­tös­tä pois ole­vien Par­ku­mäen ja Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­län eli kivi­kou­lun suo­je­le­mi­sek­si ovat vie­lä kes­ken. Museo­vi­ras­to on ELY-kes­kuk­sel­le anta­mas­saan lausun­nos­sa puol­ta­nut kyseis­ten kou­lu­ra­ken­nus­ten suo­je­lua ja säi­lyt­tä­mis­tä raken­nus­pe­rin­nön suo­je­le­mi­ses­ta anne­tun lain mukai­ses­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kaa­vai­lu­ja kir­jas­ton siir­ros­ta Jatu­liin ei ymmär­re­tä

Hau­ki­pu­taan asu­ka­sil­las­sa kes­kus­tel­tiin Oulun kau­pun­gin kaa­vai­luis­ta siir­tää kir­jas­to ja Oulu10-pal­ve­lu­pis­te toi­min­ta­kes­kus Jatu­lin tiloi­hin. Jatu­lin remon­tin suun­nit­te­lun yhtey­des­sä nimit­täin tar­kas­tel­laan, oli­si­ko kir­jas­ton ja pal­ve­lu­pis­teen mah­dol­lis­ta siir­tyä sin­ne.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­joi­ses­ta fysio­te­ra­piay­rit­tä­jäk­si Hau­ki­pu­taal­le

Fysio­te­ra­peut­ti Han­nu Nie­me­lä on perus­ta­nut Hau­ki­pu­taal­le fysio­te­ra­piay­ri­tyk­sen Fysi­locuk­sen tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä. Paik­ka­kun­nal­le hän muut­ti jou­lu­kuun alus­sa ja on uusi hau­ki­pu­taa­lai­nen.– Kat­se­lin yri­tyk­sel­le sopi­via paik­ko­ja, mis­sä oli­si riit­tä­väs­ti asuk­kai­ta ja sopi­via ja vapai­ta lii­ke­ti­lo­ja, ja pää­dyin tän­ne, ker­too Nie­me­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Edus­kun­ta­vaa­lit 2019: Van­hus­ten­huol­to ja ter­veys­pal­ve­lut puhut­ti­vat vaa­li­ko­jul­la

SDP:n hau­ki­pu­taa­lai­nen edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas Kaa­ri­na Tor­ro Mar­tin­nie­mes­tä ava­si vaa­li­kam­pan­jan­sa lau­an­tai­na. Kam­pan­ja­ko­ju oli Hau­ki­pu­taan S-mar­ke­tin edus­tal­la yhdes­sä oulu­lai­sen ehdok­kaan Ari-Pek­ka Sir­viön kanssa.Sää lauh­tui sopi­vas­ti, mut­ta läm­min­tä ylle tar­vit­tiin sil­ti tuh­dis­ti kak­si­tun­ti­seen ulko­ses­sioon.– Ihan muka­vas­ti ihmi­set ovat pysäh­ty­neet jut­te­le­maan, tote­si Tor­ro tyy­ty­väi­se­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus