Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala


“Putaan fei­meim­mät potut” esit­täy­ty­vät

Putaan fei­meim­mät potut on met­ka nimi Kel­lon ylä­kou­lun kuva­tai­de­ryh­mäl­le. Se syn­tyi haus­kas­ta ideas­ta, kun ryh­mäs­sä mie­tit­tiin ker­hol­le nimeä. Vuo­si sit­ten aloit­ta­nut valo­ku­vaus- ja kuva­tai­de­ker­ho nime­si itsen­sä ”Perus­pe­ru­noik­si”, ja kun ryh­män töi­tä on nyt esil­lä jo toi­ses­sa näyt­te­lys­sä, hok­sat­tiin, että asial­la on Putaan fei­meim­mät potut.Ryh­mä­ko­ti Start­ti on koti ja tuki­koh­ta

Ryh­mä­ko­ti Star­tis­sa Iis­sä jän­ni­tys tii­vis­tyy. Pöy­tä on katet­tu monen­lai­sia herk­ku­ja täy­teen ja vie­rai­ta odo­tel­laan. Kodik­kaat ja viih­tyi­sät tilat on koris­tel­tu jou­lui­ses­ti. Koh­ta on alka­mas­sa juh­la, ja sii­hen on aihet­ta, sil­lä Start­ti on toi­mi­nut pyö­reät 10 vuot­ta.


Jou­lui­loa yksi­näi­sil­le ja vähä­va­rai­sil­le kerä­tään jäl­leen

Jou­lu­lah­ja­ke­räyk­set yksi­näis­ten ja vähä­va­rais­ten hyväk­si on käyn­nis­ty­nyt Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nas­sa. Lah­joi­tuk­sia voi tuo­da 25.11. men­nes­sä Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen dia­ko­nia­toi­mis­ton odo­tus­ti­laan. Vapaa­eh­toi­set teke­vät lah­joi­tuk­sis­ta jou­lu­pa­ket­te­ja, jot­ka jae­taan dia­ko­nia­työn kaut­ta jou­lun alla.


Kel­lon “Pik­ku-TB” on pitä­nyt pin­tan­sa

Hau­ki­pu­taan van­him­piin yksi­tyi­siin yri­tyk­siin lukeu­tu­va Kel­lon TB Poh­jois-Kel­los­sa on myy­nyt polt­to–  ja voi­te­luai­nei­ta jo 70 vuot­ta. Merk­ki­päi­vän kun­niak­si ja kii­tok­sek­si asiak­kail­le huol­ta­mol­la juo­tiin kak­ku­kah­vit vii­me tors­tai­na. Yrit­tä­jät Tert­tu ja Sep­po Iso­hoo­ka­na sai­vat pal­jon onnit­te­lu­ja ja kävi­jöi­tä riit­ti aamus­ta iltaan.


Hau­ki­pu­das-päi­vien myy­jäi­sis­sä vils­ket­tä kuin Man­ner­hei­min­tiel­lä

– Kyl­lä­pä tääl­lä on vils­ket­tä ja ruuh­kaa kuin Man­ner­hei­min­tiel­lä, myhäi­li Hau­ki­pu­das-päi­vien ohjel­mas­ta ja jär­jes­te­lyis­tä vas­tan­neen Kir­kon­ky­län asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Han­nu Lil­ja­mo sil­mäil­les­sään myy­jäis­ta­pah­tu­man menoa Jatu­lis­sa lau­an­tai­na. Pai­kal­la oli yli 70 myy­jää ja väkeä arvel­tiin olleen ennä­tys­mää­rä. Hau­ki­pu­das-päi­vät jär­jes­tet­tiin jo 39. ker­ran.


Ammat­tia­lat tutuik­si

Mihin opis­ke­le­maan perus­kou­lun jäl­keen? Tai onko alan­vaih­to mie­les­sä? Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä Ase­ma­ky­läl­lä esi­tel­tiin kou­lu­tus­tar­jon­taa tiis­tai­na ja kes­ki­viik­koa avoi­min ovin. Perus­kou­lun yhdek­säs­luok­ka­lai­sia ja mui­ta tutus­tu­jia kävi noin 600. Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä on moder­nit, vuon­na 2013 val­mis­tu­neet oppi­mi­sym­pä­ris­töt.


Pai­kal­lis­leh­ti Ran­ta­poh­ja syn­tyi tar­pee­seen

Pai­kal­lis­leh­ti Ran­ta­poh­ja perus­tet­tiin 50 vuot­ta sit­ten tar­pee­seen ker­to­maan pai­kal­li­sis­ta ihmi­sis­tä ja tapah­tu­mis­ta. Tut­tu luki­joi­ta kuul­tu sanon­ta “Ran­ta­po­ho­jas­ta­ha sen näk­kee”, pitää edel­leen­kin kutin­sa. Pai­kal­lis­leh­den perus­ta­mi­nen vaa­ti ennak­ko­luu­lo­ton­ta roh­keut­ta ja uskoa pai­kal­li­suu­teen, jon­ka mer­ki­tys näi­nä päi­vi­nä on koros­tu­nut enti­ses­tään. Ran­ta­poh­ja halu­aa jat­kos­sa­kin olla lähel­lä luki­joi­taan.