Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Ker­ros­ta­lol­la uusi omis­ta­ja Mar­tin­nie­mes­sä

Repo­lan­tien var­ren kol­mes­ta ker­ros­ta­los­ta yksi on vaih­ta­nut omis­ta­jaa. Vai­nio Kiin­teis­tö Group Oy osti Asun­to-osa­keyh­tiö Hau­ki­pu­taan Mar­tin­kum­mun hel­mi­kuun alus­sa.– Per­hey­ri­tyk­sem­me tavoit­tee­na on löy­tää ker­ros­ta­lo­ja, jot­ka voim­me lait­taa “maan­lä­hei­sel­lä” vuo­kraa­mi­sel­la ja osaa­mi­sel­lam­me kun­toon ja jot­ka sijait­se­vat lähel­lä kau­pun­ke­ja, mut­ta sil­ti rau­hal­li­sel­la alu­eel­la. Hau­ki­pu­das on mie­len­kiin­toi­nen alue, ja näim­me myös Mar­tin­nie­mes­sä mah­dol­li­suu­den, tote­aa Ant­ti Vai­nio.

Lue lisää

Kel­lon asu­kas­tu­pa sul­jet­tu

Kel­lon asu­kas­tu­pa jou­dut­tiin sul­ke­maan vii­me vii­kol­la sisäil­maon­gel­mien takia.– Ilmas­toin­ti­lai­te oli temp­puil­lut jo pitem­pään ja kun pala­sim­me hiih­to­lo­ma­vii­kon jäl­keen tuval­le, oli tilan­ne sisäil­man suh­teen sel­lai­nen, että piti teh­dä rat­kai­su tuvan sul­ke­mi­ses­ta, ker­too asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Mika Huus­ko.


Tie äänes­tä­jien sydä­miin käy vat­san kaut­ta

Kau­pan pihal­le pys­ty­te­tys­tä vaa­li­ka­tok­ses­ta kan­tau­tuu hou­kut­te­le­va  tuok­su. Vasem­mis­to­lii­ton kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas, mar­tin­nie­me­läi­nen Suvi Rön­ty­nen on pai­kal­lis­ten tuki­jouk­ko­jen­sa kera tar­joi­le­mas­sa kärk­kä­rei­tä vaa­li­tee­mo­jen­sa kera kau­pan edustalla.Röntynen on huo­man­nut, että mak­ka­ra on hyvä veto­nau­la kuten myös her­ne­keit­to, jota myös tar­joil­laan hänen puo­lu­een­sa vaa­li­tem­pauk­sis­sa. – Tämä on myös tie­toi­nen valin­ta ja eko­te­ko tar­jo­ta syö­tä­vää mie­luum­min kuin tava­raa. Olen varan­nut yhteen vaa­li­ti­lai­suu­teen myös pai­kal­li­sen lei­po­mom­me Putaan Pul­lan ”Mei­dän Lei­pää”.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tala­vi­rie­has­sa otet­tiin kan­taa saha­muis­to­merk­kiin

Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys oli pan­nut taas paras­taan jär­jes­täes­sään perin­tei­sen Tala­vi­rie­han Ukko­lan­ran­nas­sa. Tar­jol­la oli tal­vi­sen sun­nun­tain viet­tä­jil­le mäen­las­kua, Mar­lin­ki-kisa eli kah­vi­pan­nun liu‘uttamista  rataa pit­kin jääl­le kai­rat­tuun rei­kään, her­ne­keit­toa, mak­ka­raa, kah­via, onnen­pyö­rä ja arpa­jai­set.– Muka­vaa on ollut, väkeä­kin näyt­tää ole­van pai­kal­la enem­män kuin osa­sim­me arva­ta. Kai­kin puo­lin posi­tii­vi­nen tapah­tu­ma, arpa­jai­sis­ta­kin voi­tim­me, tote­si­vat Mik­ko Kai­po­nen ja Son­ja Ervas­ti. Per­heen Jas­per-pojan mie­les­tä kai­kis­ta muka­vin­ta oli mäen­las­ku.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ryh­tiä ja ren­tout­ta, Sep­po Iso­hoo­ka­na 60 vuot­ta

Elä­mäs­sä pitää olla ryh­tiä teke­mi­ses­sä, mut­ta tur­ha hosu­mi­nen ja kii­re jou­tai­si kai­kil­ta vähem­mäl­le. Pitäi­si osa­ta rela­ta ja rau­hoit­tua­kin välil­lä, poh­tii ensi sun­nun­tai­na 60 vuot­ta täyt­tä­vä kel­lo­lai­nen Sep­po Iso­hoo­ka­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tala­vi­rie­ha Mar­tin­nie­mes­sä

Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys jär­jes­tää perin­tei­sen Tala­vi­rie­han Ukko­lan­ran­nas­sa sun­nun­tai­na 17.3. kel­lo 12–14.  Tär­keim­pä­nä ohjel­ma­na on jäl­leen mar­lin­gin mes­ta­ruus­kil­pai­lut isol­la ja pie­nel­lä pan­nul­la. Leik­ki­mie­li­ses­sa kisas­sa idea­na on liu’uttaa kah­vi­pan­nua jääl­lä.


Val­mis­te­lu­työ voi­daan hyö­dyn­tää

Maa­kun­ta- ja sote­uu­dis­tuk­sen val­mis­te­lu aje­taan alas maa­kun­nis­sa ja muis­sa orga­ni­saa­tiois­sa uudis­tuk­sen ja koko hal­li­tuk­sen kaa­dut­tua per­jan­tai­na. Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­ta- ja sote-uudis­tuk­sen val­mis­te­lua ohjaa­va joh­to­ryh­mä kokoon­tuu tänään tiis­tai­na kes­kus­te­le­maan tilan­tees­ta ja jat­koas­ke­lis­ta. Lisäk­si minis­te­riöt ohjeis­ta­vat lähiai­koi­na maa­kun­tien val­mis­te­luor­ga­ni­saa­tioi­ta kevään aika­tau­luis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Saha­muis­to­merk­ki­han­ke ete­nee

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut antoi vas­tauk­sen Emil Kiviah­teen teke­mään kun­ta­lais­aloit­tee­seen, joka kos­kee aloi­tet­ta muis­to­mer­kis­tä Hau­ki­pu­taan rik­kaan saha­teol­li­suus­his­to­rian kun­niak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mat­ka runo­ruu­hel­la jat­kuu

Eeva Hol­ma: Runo­ruu­hel­la aja­tusai­roin­Kus­tan­nus Hol­ma, 2019.Runoja ja oma­ku­via, 100 sivua.Haukiputaalaiselta Eeva Hol­mal­ta on ilmes­ty­nyt äsket­täin uusi runo­kir­ja “Runo­ruu­hel­la aja­tusai­roin”. Se on jär­jes­tyk­ses­sään jo yhdek­säs. “Ensi­syn­nyt­tä­jän” tus­kia ei ole tar­vin­nut enää kokea, runoi­li­ja nau­rah­taa.– Olen täs­tä runo­kir­jas­ta sii­nä mie­les­sä eri­tyi­sen ylpeä, että sen sisäl­tö on roh­ke­aa oma­ku­vaa ja itse­tut­kis­ke­lua kuvi­neen päi­vi­neen, ja siten aivan “oma­laa­tui­sen­sa”, tote­aa Hol­ma.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Yhdes­sä olem­me enem­män”

– Kun mie­tim­me Revon­tiel­lä toi­mi­vien yrit­tä­jien kes­ken mitä kek­si­sim­me ystä­vän­päi­väk­si, pää­tim­me jär­jes­tää täl­lai­sen yhtei­sen ystä­vän­päi­väil­lan. Ohjel­mas­sa on vapaa­ta seu­rus­te­lua ilta­pa­lan mer­keis­sä tee­mal­la: Yhdes­sä olem­me enem­män. Samal­la me yrit­tä­jät voim­me ker­toa tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta. Mukaan tän­ne Lou­nas-Kah­vi­la Nyy­man­niin tuli yrit­tä­jiä myös laa­jem­mal­ta alu­eel­ta, ker­toi illan avan­nut Lee­na Nie­me­lä.Kut­sua oli kuul­tu. Kui­va­nie­mel­tä kotoi­sin ole­vien sisa­rus­ten Eli­sen ja Ire­nen mie­les­tään idea oli hyvä. Oli muka­va ja help­po tul­la kah­vi­laan, kyn­nys läh­teä vaik­ka­pa koti­kut­suil­le voi tänä päi­vä­nä olla kor­keam­mal­la, he arve­li­vat.