Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Joke­lan­tien ris­teys puhut­taa

Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa­ja­man itä­puo­lel­ta Joke­lan­tiel­tä lii­ke­kes­kuk­seen joh­ta­va liit­ty­mä ja lii­ken­nöin­ti piha-alu­eel­la puhut­taa aika ajoin.  Nyt poh­di­taan, oli­si­ko aiheel­lis­ta muut­taa lii­ke­kes­kuk­seen joh­ta­va yksi­suun­tai­nen liit­ty­mä ja katuo­suus takai­sin kak­si­suun­tai­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yhteis­työ­kump­pa­nia Hau­ki­pu­taan kivi­kou­lun alu­eel­le ei löy­ty­nyt

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut jär­jes­ti avoi­men ton­tin­luo­vu­tus­kil­pai­lun Hau­ki­pu­taan kivi­kou­lun alu­een toteut­ta­jan valit­se­mi­sek­si. Kiin­nos­tus­ta yhteis­työ­hön ei ole, sil­lä mää­rä­ai­kaan vii­me per­jan­tai­hin men­nes­sä ei jätet­ty yhtään hake­mus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIlo­tu­lit­tei­den myyn­ti tar­kas­ti val­vot­tua

Ilo­tu­lit­tei­den myyn­ti alkoi heti jou­lun jäl­keen per­jan­tai­na. Kai­kis­ta vilk­kain myyn­ti­päi­vä oli perin­tei­ses­ti uuden­vuo­den aato­naat­to­na, joka osui nyt maa­nan­tail­le. Raket­te­ja saa ampua tänään tiis­tai­na uuden­vuo­den aat­to­na kel­lo 18 alkaen yö 2 saak­ka.


Hyvin­voin­ti­kes­kus­ta remon­toi­daan

Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kus on hupu­tet­tu. Menos­sa on kat­to­re­mont­ti, jos­sa vesi­kat­to­ra­ken­teet uusi­taan. Työt alkoi­vat mar­ras­kuun lopul­la sää­suo­jan raken­ta­mi­sel­la. Myös sisä­ti­lois­sa teh­dään kun­nos­tus­töi­tä ensi vuo­den aika­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi vuo­si ja uudet kujeet

Jo huo­men­na pitää pyö­räyt­tää vuo­si­lu­vuk­si 2020. Edes­sä on uusi vuo­si ja vuo­si­kym­men. Uusi kalen­te­rin­leh­ti kään­ne­tään aina toi­veik­kain mie­lin. On lupa odot­taa ja toi­voa jota­kin parem­paa, tai vähin­tään­kin, ettei mitään kovin jär­kyt­tä­vää tapah­tui­si.


“Tän­ne on kiva tul­la hen­gai­le­maan”

Nuor­ten Pop­pi on saa­nut suo­sion ja löy­tä­nyt sijan­sa nuo­ri­son koh­taa­mis­paik­ka­na Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la. Pop­pi avau­tui nuo­ril­le heti elo­kuus­sa, kun kau­pun­ki oli vuo­ka­ran­nut tilat kau­an odo­te­tul­le asu­kas­tu­val­le. Nuo­ri­soil­lat ovat asu­kas­tu­val­la kes­ki­viik­ko- ja lau­an­tai-iltai­sin ja ne toteu­te­taan vapaa­eh­tois­ten vetä­mi­nä.Hule­ve­si­lin­jaa kun­nos­tet­tu Kur­tin­hau­dal­la

Mar­tin­nie­men Kur­tin­hau­dan ympä­ris­tös­sä on menos­sa työ­maa, jos­sa kun­nos­te­taan ja raken­ne­taan hule­ve­si­lin­jaa. Sata­ma­jär­ven­tien var­teen on kai­vet­tu lin­jaa noin 150 met­riä. Lisäk­si van­ha las­kuo­ja Sata­ma­jär­ven­tien ja Pako­po­lun välis­tä on raken­net­tu uuteen paik­kaan ja osak­si put­ki­tet­tu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sydä­nis­ku­ri Kel­loon

S-mar­ket­tiin Kel­loon on han­kit­tu sydä­nis­ku­ri eli defi­bril­laat­to­ri mart­to­jen ja mui­den pai­kal­lis­ten tuki­joi­den yhteis­hank­kee­na. Idea sydä­nis­ku­ris­ta syn­tyi Kel­lon mart­toi­hin kuu­lu­van lää­kä­ri Päi­vi Hirs­son ehdo­tuk­ses­ta ryh­tyä mart­tayh­teis­työ­nä hank­ki­maan tätä tär­ke­ää apu­vä­li­net­tä, joka oli­si kes­kei­sel­lä pai­kal­la kyläl­lä ja hyvin saa­vu­tet­ta­vis­sa. Mukaan läh­ti­vät Tak­ku­ran­nan mar­tat.