Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala


Krun­nien suo­jel­tuun saa­ris­toon mai­hin­nousu on luvan­va­rais­ta

Krun­nien saa­ris­to on ainut­laa­tui­nen Iin edus­tal­la sijait­se­va saa­ris­to, joka on rau­hoi­tet­tua luon­non­suo­je­lua­luet­ta. Saa­riin voi tutus­tua lin­tu­jen pesi­mä­kau­den ulko­puo­lel­la, mut­ta mai­hin­nousuun tar­vi­taan saar­ten val­vo­jil­ta lupa. Alu­een omis­taa Maakrunnisäätiö.Aivan joka­mie­hen poik­kea­mis­paik­ka Krun­nit ei kui­ten­kaan ole, sil­lä meri­teit­se man­te­reel­ta Iis­tä mat­kaa Ulkok­run­niin on rei­lut 20 ja Hau­ki­pu­taal­ta 30 kilo­met­riä. Luon­non­suo­je­lua­luet­ta on var­tioi­tu vuo­des­ta 1937 läh­tien. Aluet­ta var­tioi­vat täl­lä het­kel­lä Kyös­ti Juo­la, Mar­ko Kan­to­la, Mat­ti Paa­so ja Mart­ti Läh­te­vä­no­ja, joil­le teh­tä­vä on uskot­tu luot­ta­mus­toi­me­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vap­pu mais­tui hat­ta­ral­le

Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien nyt nel­jät­tä ker­taa jär­jes­tä­mä vap­pu­to­ri on iso voi­main­pon­nis­tus, mut­ta hom­ma hoi­de­taan yhteispelillä.Nyt tapah­tu­maan läh­det­tiin myös kah­den hat­ta­ra­ko­neen voi­min, sil­lä tämä soke­ri­herk­ku kuu­luu vap­puun ja mais­tuu sääl­lä kuin sääl­lä. Niin myös jää­te­lö — kojul­la oli jonoa­kin, vaik­ka vet­tä alkoi vih­moa puo­len­päi­vän jäl­keen. Väkeä kerään­tyi toril­le muka­vas­ti, kuten myös myy­jiä. Oli vaat­tei­ta ja koru­ja, simaa, munk­ke­ja ja luon­non­tuot­tei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suvi­vir­si vii­mei­sen ker­ran Joki­ky­läs­sä

Joki­ky­län kou­lus­sa val­mis­tau­du­taan kou­lun vii­mei­seen kevät­juh­laan, sil­lä kylä­kou­lu lak­kaa ja oppi­laat siir­ty­vät ensi syk­sy­nä Ase­ma­ky­län kou­lul­le. Suvi­vir­si kajah­taa var­mas­ti tun­tei­ta herät­tä­väs­ti kevät­juh­las­sa, jota vie­te­tään taval­lis­ta juhlavammin.Tunnelmat kou­lul­la ovat hai­keat, mut­ta samal­la myös iloi­set ja odot­ta­vat. Oppi­laat arve­le­vat, että omaa kylä­kou­lua ja sitä ympä­röi­vää luo­toa tulee var­mas­ti ikä­vä, mut­ta uudes­sa isom­mas­sa kou­lus­sa voi saa­da pal­jon uusia kave­rei­ta. Plus­sa­na näh­dään myös laa­ja väli­tun­ti­pi­ha, urhei­lua­lue ja leik­ki­pi­ha. Kieh­to­vaa on myös, kun luok­ka­huo­nei­ta on pal­jon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Perus­suo­ma­lai­set lisä­si eni­ten kan­na­tus­taan

Perus­suo­ma­lai­set lisä­si eni­ten kan­na­tus­taan edus­kun­ta­vaa­leis­sa Oulun vaa­li­pii­ris­sä. Puo­lue saa uuteen edus­kun­taan yhteen­sä nel­jä paik­kaa. Perus­suo­ma­lai­set kerä­si 20,7 pro­sent­tia kai­kis­ta anne­tuis­ta äänis­tä ja kas­vat­ti ääni­mää­rään­sä 4,2 pro­sent­tiyk­si­köl­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Hyvä yhteis­hen­ki on kylä­kir­jan salai­suus

Joki­ky­län kylä­ta­lol­la käy vil­kas ja iloi­nen puheen­so­ri­na. Enti­sen Joke­lan kou­lun luok­ka­huo­nee­seen on katet­tu täy­te­kak­ku­kah­vit — on aihet­ta juh­laan! Joki­ky­län kylä­his­to­ria­pii­rin suur­han­ke, kylä­kir­ja “Sisul­la ja Sydä­mel­lä” on juu­ri ilmes­ty­nyt. Käsis­sä on 530-sivui­nen opus, joka sisäl­tää haas­tat­te­lui­hin ja muis­ti­tie­toon perus­tu­via ker­to­muk­sia ja kuvauk­sia Joki­ky­län, Tai­pa­leen­ky­län ja Onka­mon kylien elä­mäs­tä pää­osin ajal­ta 1920–1970.Kyläkirjan teki­jä­kaar­tiin kuu­luu 19 jäsen­tä, vie­ras­ky­näi­li­jöi­tä sekä lukui­sa jouk­ko tie­to­ja ja valo­ku­via anta­nei­ta kylä­läi­siä. Kylä­kir­jaa on jo ehdit­ty lukea ahke­ras­ti ja se niit­tää kii­tok­sia.– Lop­pu­tu­los yllät­ti mei­dät teki­jät­kin, sanoi kylä­kir­jan toi­mit­ta­mi­ses­ta vas­tan­nut H. Tapio Han­he­la.


Ker­ros­ta­lol­la uusi omis­ta­ja Mar­tin­nie­mes­sä

Repo­lan­tien var­ren kol­mes­ta ker­ros­ta­los­ta yksi on vaih­ta­nut omis­ta­jaa. Vai­nio Kiin­teis­tö Group Oy osti Asun­to-osa­keyh­tiö Hau­ki­pu­taan Mar­tin­kum­mun hel­mi­kuun alus­sa.– Per­hey­ri­tyk­sem­me tavoit­tee­na on löy­tää ker­ros­ta­lo­ja, jot­ka voim­me lait­taa “maan­lä­hei­sel­lä” vuo­kraa­mi­sel­la ja osaa­mi­sel­lam­me kun­toon ja jot­ka sijait­se­vat lähel­lä kau­pun­ke­ja, mut­ta sil­ti rau­hal­li­sel­la alu­eel­la. Hau­ki­pu­das on mie­len­kiin­toi­nen alue, ja näim­me myös Mar­tin­nie­mes­sä mah­dol­li­suu­den, tote­aa Ant­ti Vai­nio.