Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Ahmoil­la vireil­lä jää­hal­li­han­ke

Hau­ki­pu­taal­la toi­mi­val­la jää­kiek­ko­seu­ra Ahmat ry:llä on suun­ni­tel­mis­sa uuden jää­hal­lin raken­ta­mi­nen. Pie­nen seu­ran suu­ri pon­nis­tus on alka­nut. Jää­hal­li sijoit­tui­si Jatu­lin itä­puo­lel­le, pää­tyyn, jos­sa nykyi­set ten­nis­ken­tät sijait­se­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pikai­ses­ti vihil­le

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta jär­jes­tää vih­ki­het­ken lau­an­tai­na 22. hel­mi­kuu­ta kel­lo 13–15. Parit voi­vat tul­la kirk­koon vihit­tä­väk­si eikä ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta tar­vi­ta. Toi­mi­tuk­seen tar­vi­taan kui­ten­kin esteet­tö­myys­to­dis­tuk­set, nii­den saa­mi­seen menee noin viik­ko, ja todis­tuk­set tulee olla muka­na.


Hau­ki­pu­das­hiih­to­jen jär­jes­tä­jil­lä peu­kut pys­tys­sä

Hau­ki­pu­das­hiih­to — Hyvän tuu­len latu­ret­ki hiih­de­tään hel­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä, mikä­li lumi­ti­lan­ne sal­lii. Jär­jes­tä­jil­lä ja hiih­tä­jil­lä on peu­kut pys­tys­sä, että säi­den­hal­ti­ja oli­si suo­tui­sa. Hau­ki­pu­das­hiih­to on jär­jes­tyk­ses­sään jo 40:s. Ensim­mäi­sen ker­ran sau­vot­tiin jo vuon­na 1980.


Tul­ta ja tap­pu­raa kiek­ko­jääl­lä

“Hur­jat ja vah­vat, Hau­ki­pu­taan Ahmat! Mat­sis­ta kiit­ti, me ollaan dynamiittii!“Näin kajah­taa nuo­rim­man ahma­jen­gin G-junio­rei­den tsemp­pis­lo­gan. Jouk­ku­ees­ta ei puu­tu innos­tus­ta ja rei­pas­ta mei­nin­kiä.


Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro etsii uusia lau­la­jia

Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro toi­voo rivei­hin­sä uusia lau­la­jia. Uuden vuo­den alkaes­sa ja tule­van toi­min­nan käyn­nis­tyes­sä uusil­la tuli­joil­la on hyvä sau­ma tul­la mukaan kuo­roon. Tosia­sia on, että nykyi­set kuo­ro­lai­set ikään­ty­vät, ja jat­ku­vuu­den kan­nal­ta uusien jäsen­ten hank­ki­mi­nen on ajan­koh­tais­ta, tote­aa Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro ry:n vara­pu­heen­joh­ta­ja Erk­ki Jur­ve­lin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elo­ku­van­te­ko kieh­too ja kou­kut­taa

Kel­lon Nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­la näyt­ti per­jan­tai­na pääl­li­sin­puo­lin rau­hal­li­sel­ta, mut­ta kur­kis­tus kulis­sei­hin pal­jas­ti, että käyn­nis­sä oli iso ja jän­nit­tä­vä jut­tu. Mil­jöös­sä kuvat­tiin Kaik­ki syn­nit -rikos­draa­ma­sar­jan toi­sen tuo­tan­to­kau­den uskon­nol­li­sen yhtei­sön seu­ra­koh­tauk­sia yhden päi­vän aika­na.


Tal­vi 1929–1930 oli myös eri­koi­nen

Hau­ki­pu­taa­lai­sel­la Pert­ti Kaa­nil­la on tal­les­sa isoi­sän­sä isän Juho Kaa­nin muis­tiin­pa­no­ja tal­ven sääs­tä vuo­si­na 1929–1930. Tuo tal­vi oli hyvin eri­koi­nen ja saman­kal­tai­nen kuin mitä nyt ele­tään. Ehkä­pä juu­ri sik­si Tom­min­nie­mes­sä asu­nut Juho Kaan (s. 1863, k. 1946) kat­soi aiheel­li­sek­si kir­joit­taa muis­tiin havain­to­jaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Joke­lan­tien ris­teys puhut­taa

Hau­ki­pu­taan kes­kus­taa­ja­man itä­puo­lel­ta Joke­lan­tiel­tä lii­ke­kes­kuk­seen joh­ta­va liit­ty­mä ja lii­ken­nöin­ti piha-alu­eel­la puhut­taa aika ajoin.  Nyt poh­di­taan, oli­si­ko aiheel­lis­ta muut­taa lii­ke­kes­kuk­seen joh­ta­va yksi­suun­tai­nen liit­ty­mä ja katuo­suus takai­sin kak­si­suun­tai­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhteis­työ­kump­pa­nia Hau­ki­pu­taan kivi­kou­lun alu­eel­le ei löy­ty­nyt

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut jär­jes­ti avoi­men ton­tin­luo­vu­tus­kil­pai­lun Hau­ki­pu­taan kivi­kou­lun alu­een toteut­ta­jan valit­se­mi­sek­si. Kiin­nos­tus­ta yhteis­työ­hön ei ole, sil­lä mää­rä­ai­kaan vii­me per­jan­tai­hin men­nes­sä ei jätet­ty yhtään hake­mus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus