Artikkelit joiden kirjoittaja on Anu Kauppila

Kiek­koa tun­teel­la ja tai­dol­la

Tiis­tai­na 3.3. Oulun Ener­gia-aree­nal­la alkoi­vat Kärp­pien play-off pelit. Vas­tus­ta­ja­naan Kär­pil­lä on Kal­Pa, jois­ta pitäi­si saa­da kol­me voit­toa pääs­täk­seen finaa­li­pe­lei­hin. Kärp­pä­nais­ten yhte­näi­nen jouk­kue ja tai­do­kas peli jäi­vät pie­nen, mut­ta innok­kaan ylei­sön kans­sa, var­sin­kin uuden kat­so­jan mie­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Tik­To­kin käyt­töä voi pian rajoit­taa ja seu­ra­ta

Van­hem­mat voi­vat pian seu­ra­ta ja rajoit­taa las­ten­sa Tik­­Tok-sovel­­luk­­sen käyt­töä. Tik­Tok on yksi maa­il­man lada­tuim­mis­ta sovel­luk­sis­ta. Eri­tyi­ses­ti alle 16-vuo­­tiai­­den kes­kuu­des­sa suo­si­tuk­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKei­kal­la: Täyt­tä tyki­tys­tä Musa-Vin­til­lä

Hil­jat­tain Musa-Vin­­til­­lä esiin­ty­nyt Woyzeck lunas­ti bile­kan­san odo­tuk­set keik­ka­tauon jäl­keen. Tans­si­lat­tia oli täyn­nä ja tun­nel­ma katos­sa ensim­mäi­ses­tä tah­dis­ta alkaen. – Keik­ka­tauon.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPUE235- perin­tei­sen tuot­teen puo­les­ta, vel­jek­set kun­nioit­ta­vat perin­teis­tä uuti­soin­tia vaa­te­mal­lis­ton­sa kaut­ta

Tomi, Tero ja Mika Väi­sä­nen ovat Hau­ki­pu­taal­ta kotoi­sin ole­va vel­jes­kol­mik­ko, joka on onnis­tu­nut luo­maan jotain hei­tä itse­ään innos­ta­vaa ja työl­lis­tä­vää.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sila­kan pyyn­ti ja syö­mi­nen on eko­te­ko

Punai­sen lihan syön­nin vähen­ty­mi­nen ja lähi­ruo­an mer­ki­tys ovat paran­ta­neet sila­kan arvos­tus­ta ruo­ka­pöy­dis­sä. Silak­kaa halu­taan­kin nyt jalos­taa moni­puo­li­sem­paan käyt­töön. Sila­kan­pyyn­nin tule­vai­suus.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­pi­nie­men hevo­sur­hei­lua­lu­eel­la on uut­ta veto­voi­maa, tal­lien mää­rä kas­va­nut, har­ras­ta­jia aiem­paa enem­män

Vir­pi­nie­men hevo­sur­hei­lua­lue on laa­jen­tu­nut kym­me­nes­sä vuo­des­sa. Alu­eel­le on tul­lut uusia tal­le­ja ja lisää hevo­sa­lan yrit­tä­jiä. Lisäk­si Vir­pi­nie­mi alu­ee­na on onnis­tu­nut.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus