Vesa-Mat­ti Loi­ri Koi­te­li elää -fes­ta­reil­le

Ran­ta­poh­ja
Kii­min­ki

Kii­min­gis­sä, Koi­te­lin Saha­saa­res­sa ensi elo­kuus­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä Koi­te­li Elää -fes­ti­vaa­lis­sa esiin­ty­vät muun muas­sa Vesa-Mat­ti Loi­ri, Elli­noo­ra, Ismo Alan­ko, The Hea­ring, Ves­te­ri­nen, Sipe­le­le, Tuo­hi­maa ja Jut­ta Rah­mel. Kaik­ki­na seit­se­mä­nä jär­jes­tä­mis­vuo­te­naan jo ennak­koon lop­puun­myy­ty pie­ni­suu­ri fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään 18. elo­kuu­ta, Oulun juh­la­viik­ko­jen puo­li­vä­lis­sä.

Lipun­myyn­ti alkaa tors­tai­na 14. jou­lu­kuu­ta kel­lo 18 Tike­tin kana­vis­sa. Tike­tin lisäk­si Koi­te­li elää ry myy 300 lipun erän tors­tai-ilta­na Kii­min­gin K-mar­ke­tin aula­ti­las­sa. Lip­pu­kiin­tiö on 4 kap­pa­let­ta per osta­ja.

Fes­ti­vaa­lin hen­keä­sal­paa­va mil­jöö kal­lioi­den ja kuo­hu­jen ympä­röi­mä­nä, uniik­ki ilma­pii­ri ja yhteis­hen­ki yhdes­sä huip­pue­siin­ty­jien kans­sa luo­vat iki­muis­tet­ta­van tun­nel­man. Musii­kin lisäk­si Koi­te­lis­sa tul­laan näke­mään muu­ta­kin tai­det­ta — esi­mer­kik­si aiem­pi­na vuo­si­na suo­sio­ta kerän­nei­den väri­tys­sei­nien perin­net­tä tul­laan jat­ka­maan yhtei­söl­li­se­nä teok­se­na. Myös ase­man­sa vakiin­nut­ta­nut Fes­ta­ri­mum­mo­la tar­joi­lee jäl­leen tuo­ret­ta pul­laa, her­sy­vää huu­mo­ria ja kuto­mis­hom­mia.

Fes­ti­vaa­lin ohjel­ma on alus­ta saak­ka pai­not­tu­nut esiin­ty­jiin, joil­la on vah­vo­ja suo­ma­lai­sia tari­noi­ta ker­rot­ta­va­naan, tapah­tu­man kah­dek­sas vuo­si ei tee täs­sä poik­keus­ta.

– Vesa-Mat­ti Loi­ri ja Ismo Alan­ko ovat molem­mat artis­te­ja, joi­ta olem­me fes­ti­vaa­lil­lem­me odot­ta­neet jo usean vuo­den ajan. Alan­gon menes­tyk­se­käs Yksin-koko­nai­suus ja Loi­rin vii­meis­ten esiin­ty­mis­ten jouk­koon pää­se­mi­nen on molem­mat meil­le erit­täin mer­kit­tä­viä tapah­tu­mia. Loi­rin Eino Lei­no -sovi­tuk­set istu­vat tuo­hon meil­le niin rak­kaa­seen mai­se­maan var­mas­ti aivan usko­mat­to­man hyvin. Tie­dän, että mm. näis­sä esiin­ty­mi­sis­sä artis­ti tulee kiit­te­le­mään mil­jöö­tä ja esiin­ty­jät artis­tia, ja nämä yhdes­sä upean luon­non kans­sa syn­nyt­tä­vät jota­kin niin eri­tyis­tä, ettei samaa tun­nel­maa muu­al­la näh­dä tai koe­ta, kom­men­toi fes­ti­vaa­li­joh­ta­ja Sir­pa Esko­la.

Tapah­tu­maa tuot­taa voit­toa tavoit­te­le­ma­ton Koi­te­li elää ry, joka on perus­tet­tu elä­vöit­tä­mään Koi­te­lin alu­een kult­tuu­rie­lä­mää.