Ris­tey­sa­lue ja ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set huo­le­na Kii­min­gis­sä

Kuusamontien, Kiimingintien (Yli-Iintien) ja Purontien risteyskohta on kiiminkiläisten mukaan varsin ongelmallinen, jos Välimaan kiertotalousalueen suunnitelmat alkavat toteutua. Risteysalue halutaan saada turvalliseksi ennen liikennemäärän lisääntymistä.

Poh­jois-Kii­min­gin oma­ko­tiyh­dis­tys ja Kii­min­gin suur­alu­een yhteis­työ­ryh­mä antoi­vat huh­ti­kuun alus­sa lausun­ton­sa Las­si­la & Tika­no­ja Oyj:n Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lu­een mate­ri­aa­li­te­hok­kuus­kes­kuk­sen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­tioh­jel­mas­ta ELY-kes­kuk­sel­le. Oma­ko­tiyh­dis­tys pai­not­taa lausun­nos­saan eri­tyi­ses­ti Kuusa­mon­tie-Kii­min­gin­tie-Puron­tien ris­tey­sa­lu­een lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­mis­ta. Lausun­nos­sa tode­taan, että mate­ri­aa­li­te­hok­kuus­kes­kus tulee lisää­mään lii­ken­net­tä huo­mat­ta­vas­ti ris­tey­sa­lu­eel­la. Ris­teys on todet­tu vaa­ral­li­sek­si jo 2000-luvun alku­puo­lel­la. Asu­kas­mää­rä Puron­tiel­lä on huo­mat­ta­vas­ti kas­va­nut 2000-luvun jäl­keen. Asuk­kai­ta on täl­lä het­kel­lä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus