Koi­te­lia kehi­te­tään — pai­kal­li­set huo­lis­saan luon­non puo­les­ta

Tulevan Koitelikeskuksen paikkaa esiteltiin yleisölle ja toteuttajan pestistä kiinnostuneille tiistaina. Toteuttajan haku jatkuu aina heinäkuun loppuun saakka.

Ter­hi Haa­pa­kos­ki Koi­te­lin mat­kai­lua­lu­een kehit­tä­jän ja toteut­ta­jan haku käyn­nis­tyi vii­me vii­kol­la. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mä avoin haku päät­tyy 31. hei­nä­kuu­ta. Hank­kees­ta kiin­nos­tu­neil­le yrit­tä­jil­le jär­jes­tet­tiin tiis­tai­na tie­do­tus­ti­lai­suus Koi­te­lin Resi­dens­sis­sä. Tilai­suu­des­sa hank­kees­ta oli­vat puhu­mas­sa kau­pun­gin­geo­deet­ti Kai­ja Puhak­ka, maan­mit­tausin­si­nöö­ri Kari Viik, kaa­voi­tusark­ki­teh­ti Juho Pel­to­nie­mi, Busi­nes­sOu­lun asiak­kuus­pääl­lik­kö Jyr­ki Kemp­pai­nen ja met­sä­hal­li­tuk­sen myyn­ti­pääl­lik­kö Kari Män­nis­tö. Ruusu­laak­soon toi­vo­taan puh­tia…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus