Mie­li­pi­teet

Päät­tä­jäl­tä: Hevos­ten astu­mi­sen kau­his­te­lu kau­his­tut­taa

Parin vii­me vuo­den aika­na olen osal­lis­tu­nut eri­näi­siin semi­naa­rei­hin, jois­sa olen kuul­lut seu­raa­via väit­tei­tä: Maa­seu­tu autioi­tuu, ihmi­set halua­vat asu­maan lähem­mäs parem­pia ja moni­puo­li­sia pal­ve­lu­ja, var­hais­kas­va­tuk­sen mer­ki­tys lap­sen kehi­tyk­sel­le kas­vaa kau­pun­gis­tu­mi­sen myö­tä, lap­si­per­heet halua­vat entis­tä enem­män asu­maan tihe­ään asu­tuil­le ja ker­ros­ta­lo­val­tai­sil­le alueil­le, toi­mi­va ja kat­ta­va jul­ki­nen lii­ken­ne on vält­tä­mät­tö­myys hyväl­le elä­mäl­le, omas­ta autos­ta on luo­vut­ta­va ilmas­to­syis­tä ja pal­ve­lu­ra­ken­net­ta on tii­vis­tet­tä­vä voi­mak­kaas­ti. 

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Hoi­ta­ja­mi­toi­tus Oulus­sa

Hal­li­tus­oh­jel­man kir­jaus hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­ses­ta on nyt 0,7 kuten ennen vaa­le­ja mel­kein jokai­nen puo­lue halusi. Kui­ten­kin nyt näyt­tää vah­vas­ti sil­tä että se ei toteu­du sil­lä aika­tau­lul­la kuin äänes­tä­jät oli­vat sen usko­neet toteu­tu­van heil­le anne­tuis­sa vaa­li­lu­pauk­sis­sa.
Kes­kus­te­lem­me: Hau­ki­pu­taan van­ki­la

Radio­uu­ti­sis­sa ker­rot­tiin, että Hau­ki­pu­taan polii­si­van­ki­las­sa on vaka­via puut­tei­ta ja lait­to­muuk­sia olo­suh­teis­sa. Polii­si­van­ki­la tuli lak­kau­te­tun polii­si­lai­tok­sen tiloi­hin val­tion pää­tök­sel­lä. Asuk­kai­ta kuul­tiin,…


Teks­ta­rit 13.6.2019

Iin Hami­nan Vih­ko­saa­res­sa pidet­tä­vis­tä moot­to­ri­kelk­ka­kil­pai­luis­ta vet­ten pääl­lä. Sehän on niin tren­di-eko­ta­pah­tu­ma ja ollaan Euroo­pan keu­la­ku­va­na. Kyl­lä kai mei­dän kun­nan eko­myön­tie­set päät­tä­jät kut­su­vat vaik­ka vih­rei­den Haa­vis­ton tutus­tu­maan eko­ta­pah­tu­maan, niin saa­tai­siin täl­lai­sia tapah­tu­mia pitää jakos­sa­kin.


Rent­ta­he­lek­ku: Pari lumi­pal­loa

Olin pie­ne­nä arka monel­le­kin asial­le. Pimeän­pel­ko oli yksi. 50-luvul­la maa­seu­dul­la ves­sa-asiat hoi­det­tiin ulko­huus­sis­sa eli kak­ka­ma­kis­sa, jon­ka sijain­ti oli aivan pihan peräl­lä. Ei sii­nä mitään kum­maa ollut päi­vä­sai­kaan, eikä kesäl­lä, kun oli valoi­saa. Pimei­nä syys- ja tal­vi-iltoi­na asia oli aivan toi­nen. Pit­kään piti pis­saa pidä­tel­lä, ennen kuin alkoi kave­rin ker­jää­mi­nen. Onni oli, jos sys­te­ril­lä oli hätä yhtä aikaa. Men­tiin tie­ten­kin yhdes­sä, ei mitään ongel­maa. Kun ei sit­ten hätä syn­kan­nut kenen­kään kans­sa, mei­na­si se tul­la housuun!