Mie­li­pi­teet

Kehit­tä­jäl­tä: Kulu­tusäh­kys­tä kier­to­ta­lou­teen

Kaa­mok­sen kes­kel­lä eläm­me kulu­tuk­sen kul­­ta-aikaa. Useam­man vii­kon ajan on rum­mu­tet­tu eri mai­nos­me­diois­sa alen­nus­kamp­pa­niois­ta sekä koti­ta­louk­sien jou­lun­ajan kulu­tusen­nus­teis­ta. Vii­me viik­koi­na tipah­te­li.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Enem­män tapah­tu­mia kou­lul­le

Mil­loin vii­mek­si olet ollut kun­non tans­siai­sis­sa kou­lus­sa tai ollut muka­na jär­jes­tä­mäs­sä ilta­kou­lua oppi­lail­le? Olet­ko saa­nut pitää haus­kaa kou­lun tilois­sa ilman…


Kotiin­tu­loa­jois­ta

Mie­les­tä­ni jot­kut van­hem­mat lait­ta­vat lii­an tiu­kan kotiin­tu­loa­jan lap­sil­leen, jot­ka ovat 7–9 luok­ka­lai­sia. Useim­mil­la ylä­kou­lu­lai­sil­la on kotiin­tu­loai­ka arki­sin 19.00–21.00. Mie­les­tä­ni seit­se­män…Päät­tä­jäl­tä: Eläm­me­kö soteu­nes­sa

Poli­tiik­ka, ihmis­ten asioi­den hoi­ta­mi­nen on monen­ta­sois­ta ja mie­len­kiin­tois­ta, jos ymmär­tää. Ute­liai­suus virit­tää mie­len ja aja­tuk­sen. Toi­si­naan on muka­na yle­väm­piä miet­tei­tä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kou­lu­lii­kun­taa pitäi­si lisä­tä

Kou­lu­lii­kun­taa on lii­an vähän. Jot­kut ovat var­mas­ti kans­sa­ni eri miel­tä, kos­ka lii­kun­ta­tun­neil­la on joi­den­kin mie­les­tä tyl­sää. Hei­dän mie­les­tä siel­lä ei…


Ulko­nä­kö­pai­neet

Moni nuo­ri kokee kou­lus­sa tai vapaa-ajal­­la ulko­nä­kö­pai­nei­ta. Kou­lus­sa pitää olla kal­liit merk­ki­vaat­teet pääl­lä vain sik­si, että ei esi­mer­kik­si jää yksin?…


Koea­lu­eet lyhyem­mik­si

Mik­si on pit­kiä koea­luei­ta? Okei, kaik­ki oppi­vat eri taval­la, mut­ta lii­an pit­kät koea­lu­eet tuot­ta­vat vain lisää stres­siä sii­tä, että ker­ke­ää­kö…