Mie­li­pi­teet

Kes­kus­te­lem­me: Met­sän­hoi­ta­jat vaa­ras­sa

Pui­den hyvin­voin­ti on suu­rel­ta osin met­sän tiais­ten ja tik­ko­jen varas­sa. Jos nämä lin­nut puut­tu­vat met­säs­tä, on se vaa­ras­sa jou­tua tuho­hyön­teis­ten hyök­käys­ten koh­teek­si. Jot­ta met­sä pysyi­si ter­vee­nä, oli­si tiais- ja tik­ka­kan­to­jen olta­va vah­vo­ja.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Kal­man­ki­ven kuo­le­man­ta­pauk­ses­ta

Ran­ta­poh­ja jul­kai­si 7.5.2019 laa­jan ja kiin­nos­ta­van jutun moto­ris­tin kuo­le­mas­ta tör­mäyk­ses­sä kal­man­ki­veen Hols­tin­mäel­lä vuon­na 1893. Asias­ta on saa­ta­vil­la taus­ta­tie­toa, joka antaa tapah­tu­mas­ta var­sin toi­sen­lai­sen kuvan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mie­li­pi­de: Bio­eta­no­lin jake­lu heik­koa poh­joi­ses­sa

Nyt kun kes­kus­tel­laan auto­jen pääs­tö­jen vähen­tä­mi­ses­tä, olen pan­nut mer­kil­le että mitä poh­joi­sem­paan men­nään, on bio­eta­no­lin tank­kaus­mah­dol­li­suus aina vaan vähäi­sem­pää. Oulus­sa on 4 paik­kaa, seu­raa­va ylös­päin on Kemis­sä. Tus­kin moni edes har­kit­see muun­ta­van­sa auto­aan bio­eta­no­li­käyt­töi­sek­si, sil­lä eta­no­lia ei lähel­tä saa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Iin ima­go

Ima­gol­la tar­koi­te­taan mie­li­ku­vaa, joka syn­tyy ihmis­ten tie­dos­ta ja koke­muk­ses­ta, mut­ta myös usko­muk­sis­ta, jos­ta­kin koh­tees­ta. Iin ima­gon ovat muo­dos­ta­neet vii­me vuo­si­na ennen kaik­kea ilmas­to­työ­hön ja osal­lis­ta­mi­seen liit­ty­vät toi­met. Molem­mat asiat ovat herät­tä­neet myös kiel­tei­siä kom­ment­te­ja ja vas­ta­nä­ke­myk­siä tyy­liin, ”Mitä­hän se ilmas­to­koh­kaa­mi­nen Iin kun­nal­le mak­saa ja mitä­hän oikein on pää­tet­ty ja mis­sä, että kun­nan talous­ti­lan­ne on sel­lai­nen kuin on?”

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKes­kus­te­lem­me: Luon­non­suo­je­lu ja tuu­li­voi­ma

Ran­ta­poh­jan ylei­sö­osas­tos­sa penät­tiin taan­noin ympäristöyhdistyksen/luonnonsuojelijoiden toi­men­pi­tei­tä tuu­li­voi­ma-asias­sa. Iin ympä­ris­töyh­dis­tys on anta­nut Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­kees­ta lausun­non, jos­sa yhdis­tys on suh­tau­tu­nut tuu­li­voi­maan sinän­sä myön­tei­ses­ti, mut­ta näkee kir­joit­ta­jien kans­sa saman­lai­sia ongel­mia mm. luon­non ja ympä­ris­tön asuk­kai­den näkö­kul­mas­ta. On sel­vää, että hai­ta­ton­ta tuu­li­voi­ma­kaan ei ole. Lausun­to on näh­tä­vis­sä mm. Iin kun­nan net­ti­si­vuil­la yhteys­vi­ran­omai­sen, eli ELY-kes­kuk­sen, lausun­non yhtey­des­sä, kuten kaik­ki muut­kin hank­kees­ta täs­sä vai­hees­sa anne­tut lausun­not.Voi­daan hyvin: Aitoa osal­lis­tu­mis­ta, täyt­tä elä­mää

Kehi­tys­vam­mais­ten osal­li­suu­den vah­vis­ta­mi­nen on ollut kir­jat­tu­na toi­min­nan tavoit­teek­si Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män ja jäsen­kun­tien väli­siin jär­jes­tä­mis­so­pi­muk­siin vuo­des­ta 2016 läh­tien. Osal­li­suu­den vah­vis­ta­mi­sek­si miel­le­tään usein, että tur­va­taan asiak­kaan mah­dol­li­suus osal­lis­tua jär­jes­tet­tyyn toi­min­taan. On kui­ten­kin tär­ke­ää näh­dä osal­li­suus laa­jem­pa­na käsit­tee­nä siten, että mah­dol­lis­te­taan asiak­kaan tosia­sial­li­nen osal­lis­tu­mi­nen kai­kil­la toi­min­nan tasoil­la. Ote­taan asiak­kaat mukaan suun­nit­te­le­maan, kehit­tä­mään ja jär­jes­tä­mään toi­min­taa. Kuun­nel­laan, ais­ti­taan ja havain­noi­daan hei­dän tar­pei­taan, toi­vei­taan ja aja­tuk­si­aan. Kan­nus­te­taan ja aute­taan osal­lis­tu­maan, toi­mi­maan ja vai­kut­ta­maan.