Mie­li­pi­teet

Kes­kus­te­lem­me: Susien paik­ka on kor­ves­sa

Susis­ta on jäl­leen käy­ty kii­vas­ta kes­kus­te­lua jos­sa mie­li­pi­teet jakau­tu­vat todel­la vah­vas­ti. On ymmär­ret­tä­vää ihmis­ten huo­li kun sudet tule­vat pihoil­le ja saa­lis­ta­vat niin tuo­tan­toe­läi­miä kuin kotie­läi­miä. Susi on vil­lie­läin ja sen paik­ka on luon­nos­sa ei asu­tus­ten lähei­syy­des­sä. On sanot­tu että ihmi­set ovat vie­neet sudel­ta elin­ti­laa mikä on tot­ta mut­ta susi ei ole käyt­täy­ty­nyt kuten monet muut vil­lie­läi­met. Se ei ole väis­tä­nyt ihmis­tä kuten yleen­sä vil­lie­läin tekee, sekin ker­too sen vaa­ral­li­suu­des­ta. Sii­tä on tul­lut ihmis­tä pel­kää­mä­tön ja siten yhä arvaa­mat­to­mam­pi.

Lue lisää

Rent­ta­he­lek­ku: Kir­je Salel­le

Moro Sale! Aloin raa­pus­taa syys­kir­jet­tä sul­le. Ja vähän kii­rus tuli, kun mei­naa syk­sy jää­dä tal­ven jal­koi­hin. On kuu­le jo vähän lun­ta meil­lä maas­sa ja sil­lain. Tie­dän – ei vie­lä teil­lä siel­lä Hesas­sa. Tätä kir­joit­taes­sa tai­taa kui­ten­kin sitä tai­vaan man­naa tipa­hel­la tei­til­le­kin!

Lue lisää

Rant­sik­ka: Kui­va­nie­men kou­lun ylä­as­teen oppi­laat toteut­ta­vat Luku­lii­ke-kam­pan­jaa Kun­to-Tuval­la

Kevääl­lä 2019 Kui­va­nie­men kou­lun ylä­as­teen oppi­laat tart­tui­vat Luku­lii­ke-kam­pan­jan haas­tee­seen, jon­ka tavoit­tee­na on lisä­tä las­ten ja nuor­ten luke­mis­ta. Luku­tuo­kioi­ta on jär­jes­tet­ty Kun­to-Tuval­la, ikäih­mis­ten päi­vä­toi­min­nas­sa Kui­va­nie­mel­lä. Kam­pan­jaan osal­lis­tu­taan yhteis­työs­sä kir­jas­ton kans­sa niin, että kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta valit­see luet­ta­vat kir­jat luku­tuo­kioi­hin. Tänä syk­sy­nä oppi­laat luke­vat esi­mer­kik­si eri­lai­sia novel­le­ja elä­mäs­tä ja ihmis­suh­teis­ta. Luku­tuo­kioi­ta jär­jes­te­tään ker­ran kuu­kau­des­sa ja ne kes­tä­vät noin puo­li tun­tia. Luke­mas­sa on aina ker­ral­laan kak­si oppi­las­ta ylä­as­teel­ta.

Lue lisää

Har­taus: Yksin uskos­ta

Joh. 4: 46–53. Tule­va­na sun­nun­tai­na vie­te­tään uskon­puh­dis­tuk­sen muis­to­päi­vää. Muis­te­lem­me aikaa, jol­loin Mart­ti Lut­her jul­kai­si tee­sin­sä ja vaa­ti niis­sä sil­loi­sen kir­kon uudis­tu­mis­ta. Lut­her oli koke­nut, että kato­li­sen kir­kon toi­min­nas­sa ja ope­tuk­sis­sa oli pal­jon epä­koh­tia, jot­ka eivät perus­tu­neet Raa­mat­tuun. Raa­mat­tu oli Lut­he­ril­le uskon ja opin ylin auk­to­ri­teet­ti. Hänen kes­kei­nen aja­tuk­sen­sa oli, että ihmi­nen pelas­tuu yksin uskos­ta, yksin armos­ta, yksin Kris­tuk­sen täh­den.Teks­ta­rit

Hie­noa, kun Jää­liin on taas lai­tet­tu auraus­vii­tat. Tie­de­tään taas tal­vel­la, mis­sä tie menee.