Mie­li­pi­teet

Kes­kus­te­lem­me: Kun­ta­lais­ten osal­li­suus ja tasa­ver­tai­suus Iijoen van­han uoman vie­mä­röin­ti­hank­kees­sa

Iin kun­ta on sitou­tu­nut edis­tä­mään vesien­suo­je­lua ja myös meil­lä asuk­kail­la on vas­tuu ympä­ris­tön, ran­to­jen ja vesien hyvän tilan säi­ly­mi­ses­tä. Haja-asu­tusa­luei­den puut­teel­li­ses­ti toi­mi­vat jär­jes­tel­mät tuli uusia 31.10.2019 men­nes­sä, jos kiin­teis­tö on raken­net­tu ennen vuot­ta 2004 ja sijait­see poh­ja­ve­sia­lu­eel­la tai 100 met­rin säteel­lä vesis­tös­tä.

Lue lisää

Teks­ta­rit

Voi­si­ko ilmas­toun­ta Ii ottaa ylä­kou­lus­saan käyt­töön säh­köi­sen jou­lu­to­dis­tuk­sen, kos­ka pape­ri­sel­le todis­tuk­sel­le ei ole edes kir­je­kuor­ta suo­jak­si. Ylä­kou­lu­lai­sen repus­sa ryt­tään­ty­nyt A4-ark­ki on surul­li­nen tuliai­nen, vaik­ka lap­sen saa­mat arvo­sa­nat hyviä oli­vat­kin.

Lue lisää

Teks­ta­rit

Ihmet­te­len, mik­si Iin R-kios­kin lopet­ta­mi­ses­ta ei tie­do­tet­tu aikai­sem­min? Jou­lun väli­päi­vi­nä tein verk­ko­ti­lauk­sen, ja pake­tin toi­mi­tus­pai­kak­si valit­sin Iin R-kios­kin. Mie­len­kiin­nol­la odo­tan, min­ne paket­ti­ni nyt toi­mi­te­taan, kun Iin R-kios­kia ei enää ole?


Kes­kus­te­lem­me: Oli­si­pa aina ikui­nen arki 24/7

Kai­kil­la on kii­re. Elä­mä on hek­tis­tä. Tie­do­tus­vä­li­neis­tä tulee tie­toa koko ajan. Äly­pu­he­li­met ovat pääl­lä kai­ken aikaa ja sitä on myös tui­jo­tet­ta­va koko ajan. Huo­li­mat­ta sii­tä, vaik­ka Paa­vi­kin on sii­tä jo varoit­ta­nut.


Voi­ko ystä­vyyt­tä oppia?

Ilo­na Perä­nen ja Lot­ta Mar­ti­mo pal­kit­tiin eri­kois­kun­nia­mai­nin­nal­la val­ta­kun­nal­li­ses­sa UNESCO-kou­lu­jen kir­joi­tus­kil­pai­lus­sa mar­ras­kuus­sa.


Kes­kus­te­lem­me: Hule­ve­si­asiat parem­paan kun­toon

Läh­din sun­nun­tai-ilta­na käve­lyl­le Ran­nan­tie­tä pit­kin kes­kus­taan päin. Kun tulin Her­ra­lan­kar­ta­non koh­dal­le, huo­ma­sin, ettei hyvis­sä sie­vi­läi­sis­sä tal­vi­ken­gis­sä­ni ole enää mitään pitoa, vaan olin kuin liuk­kaal­la luis­te­lu­ra­dal­la. Hakeu­duin heti ojan puo­lel­le käve­le­mään lumes­sa, kuten moni muu­kin oli jou­tu­nut teke­mään. Sama tilan­ne oli Her­ra­lan­ku­jan puo­lel­la. Tämän talon koh­dal­la oli­si saa­nut jät­tää hen­ken­sä her­ran hal­tuun, jos oli­si uskal­ta­nut jat­kaa mat­kaan­sa käve­ly­tiel­lä.


Teks­ta­rit

Joka met­sään, ran­taan ja saa­rel­maan myl­lyt pys­tyyn. Val­tio ja peri­kun­nat mai­se­moi­vat loput. Herät­kää, aasit…


Jou­lu­ter­veh­dys: Pai­me­nen osa

Kulu­neen syk­syn mie­leen­pai­nu­vim­pia vir­ka­teh­tä­viä­ni ovat olleet las­ten tapaa­mi­set kou­lu­vie­rai­luil­la piis­pan­tar­kas­tus­ten yhtey­des­sä. Las­ten kysy­myk­set ovat olleet aito­ja ja ne ovat kos­ke­neet kai­ken­lai­sia asioi­ta ”maan ja tai­vaan välil­tä”: Onko sinul­la lap­sia? Onko kiva olla piis­pa­na? Pal­jon­ko piis­pa tie­naa? Isom­pien kou­lu­lais­ten kysy­myk­set ovat pan­neet minut lujil­le: Mikä on elä­män tar­koi­tus? Mitä tapah­tuu kuo­le­man jäl­keen? Mikä on uskon­non­va­pau­den ja sanan­va­pau­den suh­de? Par­haa­ni mukaan olen yrit­tä­nyt näin­kin vai­kei­siin kysy­myk­siin vas­ta­ta.