Mie­li­pi­teet

Kes­kus­te­lem­me: Luon­non­suo­je­lu ja tuu­li­voi­ma

Ran­ta­poh­jan ylei­sö­osas­tos­sa penät­tiin taan­noin ympäristöyhdistyksen/luonnonsuojelijoiden toi­men­pi­tei­tä tuu­li­voi­ma-asias­sa. Iin ympä­ris­töyh­dis­tys on anta­nut Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­kees­ta lausun­non, jos­sa yhdis­tys on suh­tau­tu­nut tuu­li­voi­maan sinän­sä myön­tei­ses­ti, mut­ta näkee kir­joit­ta­jien kans­sa saman­lai­sia ongel­mia mm. luon­non ja ympä­ris­tön asuk­kai­den näkö­kul­mas­ta. On sel­vää, että hai­ta­ton­ta tuu­li­voi­ma­kaan ei ole. Lausun­to on näh­tä­vis­sä mm. Iin kun­nan net­ti­si­vuil­la yhteys­vi­ran­omai­sen, eli ELY-kes­kuk­sen, lausun­non yhtey­des­sä, kuten kaik­ki muut­kin hank­kees­ta täs­sä vai­hees­sa anne­tut lausun­not.

Lue lisää

Voi­daan hyvin: Aitoa osal­lis­tu­mis­ta, täyt­tä elä­mää

Kehi­tys­vam­mais­ten osal­li­suu­den vah­vis­ta­mi­nen on ollut kir­jat­tu­na toi­min­nan tavoit­teek­si Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män ja jäsen­kun­tien väli­siin jär­jes­tä­mis­so­pi­muk­siin vuo­des­ta 2016 läh­tien. Osal­li­suu­den vah­vis­ta­mi­sek­si miel­le­tään usein, että tur­va­taan asiak­kaan mah­dol­li­suus osal­lis­tua jär­jes­tet­tyyn toi­min­taan. On kui­ten­kin tär­ke­ää näh­dä osal­li­suus laa­jem­pa­na käsit­tee­nä siten, että mah­dol­lis­te­taan asiak­kaan tosia­sial­li­nen osal­lis­tu­mi­nen kai­kil­la toi­min­nan tasoil­la. Ote­taan asiak­kaat mukaan suun­nit­te­le­maan, kehit­tä­mään ja jär­jes­tä­mään toi­min­taa. Kuun­nel­laan, ais­ti­taan ja havain­noi­daan hei­dän tar­pei­taan, toi­vei­taan ja aja­tuk­si­aan. Kan­nus­te­taan ja aute­taan osal­lis­tu­maan, toi­mi­maan ja vai­kut­ta­maan.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Iin kun­nan­joh­ta­jal­le

Olen tyy­ty­väi­nen, kun mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­se­ni on notee­rat­tu aivan kun­nan kor­kein­ta joh­toa myö­ten. Myös eräät leh­den luki­jat ovat tuo­neet esil­le mie­li­pi­teen­sä teks­ti­vies­teil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Teks­ta­rit 3.5.

Nyt kun on saa­tu Jää­lis­tä Hönt­tä­mä­leen kun­toi­lu­reit­ti, niin ohjeis­ta­kaa­pa mopo­poi­kien ja -tyt­tö­jen van­hem­mat lap­sian­ne, ettei tuo kun­to­pol­ku ole tar­koi­tet­tu mopoi­luun.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus