Mie­li­pi­teet

Kes­kus­te­lem­me: Haloo edus­kun­ta

Haloo edus­kun­ta, Yle A-Talk sekä muut päät­tä­jät ja mediat. Onko­han teil­lä nyt pal­lo hukas­sa? Vaah­toat­te Pos­tis­ta ja vii­des­tä alho­li­lai­ses­ta viik­ko­tol­kul­la. Mei­tä on tääl­lä vii­si mil­joo­naa, joi­den asioi­ta olet­te men­neet hoi­ta­maan.

Lue lisää

Rant­sik­ka: Jou­lun odo­tus­ta Val­ta­rin kou­lun oppi­lai­den näkö­kul­mas­ta

Jou­luun val­mis­tau­tu­mi­nen aloi­te­taan yleen­sä jo hyvis­sä ajoin. Jou­lu on perin­tei­nen juh­la, mut­ta kai­kil­la per­heil­lä jou­lun­viet­to on eri­lais­ta. Kyse­lim­me iiläi­sel­tä Val­ta­rin kou­lun oppi­lail­ta hei­dän jou­lun odo­tuk­ses­ta, jou­lu­pe­rin­teis­tä ja jou­lui­sis­ta asiois­ta.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Koh­tuut­ta ilmas­to­toi­miin

Pek­ka Kevä­jär­vi kir­joit­ti Ran­ta­poh­jan pää­kir­joi­tuk­ses­sa (Ran­ta­poh­ja 12.12.) tär­keäs­tä asias­ta, pien­ta­lo­jen läm­mi­tyk­ses­tä. Suo­mes­sa öljy oli 1960-luvul­la ja 1970-luvun alku­puo­lel­la hal­paa, ja talo­jen läm­mi­tys­jär­jes­tel­mik­si valit­tiin useim­mi­ten öljy. Näi­tä kiin­teis­tö­jä, jois­sa on öljy­läm­mi­tys, on vie­lä jäl­jel­lä arviol­ta 130 000. Iis­sä näi­tä kiin­teis­tö­jä on noin 300, jois­ta noin 250 on raken­net­tu ennen vuot­ta 1980.

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Het­kem­me näyt­tä­möl­lä

Kysyin Iin Oja­ky­län kou­lun ava­jais­kah­veil­la vas­ta­pää­tä istu­neil­ta oppi­lail­ta, mitä he esit­tä­vät kah­vin jäl­kei­ses­sä jou­lu­juh­las­sa. Yksi pojis­ta ker­toi ole­van­sa jou­lu­puk­ki, kak­si muu­ta sanoi ole­van­sa sete­lei­tä. Pian pää­sin­kin näke­mään, kuin­ka jou­lu­puk­ki, sete­lit, kynt­ti­lät, pipa­rit ja muut jou­lun teki­jät int­ti­vät näyt­tä­möl­lä sii­tä, kenel­lä heis­tä on tär­kein teh­tä­vä jou­lu­na.

Lue lisää

Rant­sik­ka: Kes­tä­vän Kehi­tyk­sen –tii­mi perus­tet­tiin Län­si­tuu­len kou­lul­le

Län­si­tuu­len kou­lul­le on perus­tet­tu kes­tä­vän kehi­tyk­sen tii­mi eli KeKe -tii­mi. Tii­mi koos­tuu kou­lum­me 5.–9. -luok­ka­lai­sis­ta. Tii­miä ohjaa­vat kou­lum­me bio­lo­gian ja maan­tie­don opet­ta­jam­me Vil­le Savi­lam­pi ja Mai­ja Kaup­pi­la, jot­ka toi­mi­vat kou­lum­me kes­tä­vän kehi­tyk­sen koor­di­naat­to­rei­na.


Teks­ta­rit 12.12.2109

Hei, te van­hem­pi paris­kun­ta. Tie­dät­te­kö te, miten näky­mät­tö­miä te olet­te tum­mis­sa vaat­teis­sa kul­kies­san­ne Hau­ki­väy­läl­lä aamui­sin. Voi­sit­te­ko lait­taa hei­jas­ta­van lii­vin pääl­le tai voit­te­ko vali­ta tur­val­li­sem­man käve­ly­rei­tin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rant­sik­ka: Runo

“Kyl­mä on tämä maa, jol­la aste­len ilman suo­jaa, mut­ta minua hait­taa se ei” “Kyl­mem­pi olen lun­ta, vah­vem­pi olen jää­tä, nopeam­pi…


Päät­tä­jäl­tä: Kon­sen­sus­ta etsi­mäs­sä

@Kappaleväliotsikko>Oulun@$p> kau­pun­gin ensi vuo­den bud­jet­ti pää­tet­tiin yksi­tuu­mai­ses­ti. Äänes­tim­me vain muu­ta­mis­ta talous­ar­vion kir­jauk­sis­ta ja iso­ja näke­my­se­ro­ja inves­toin­neis­ta tai kulue­ris­tä ei ollut. Voi syys­tä­kin tode­ta, että kon­sen­sus on palan­nut kau­pun­ki­po­li­tiik­kaan. Neu­vot­te­lut, kom­pro­mis­sit ja yhtei­sen säve­len hio­mi­nen onnis­tui aina­kin täl­lä ker­ral­la.


Teks­ta­rit

Nyky­ajan toi­mit­ta­jil­la ja polii­ti­koil­la on suu­ria ongel­mia kuul­lun ymmär­tä­mi­ses­sä.


Kes­kus­te­lem­me: Mik­si auraus ei toi­mi?

Min­kä vuok­si Iin kun­nan tei­den kun­nos­sa­pi­to on ajet­tu enem­män kuin alas? Esi­mer­kik­si 26.11 oli taas yksi päi­vä jol­loin yksi­kään auraus­ka­lus­toon kuu­lu­va lai­te ei liik­ku­nut taa­ja­ma-alu­eel­la, ja ei var­mas­ti mil­lään muul­la­kaan alu­eel­la. Ymmär­rän, jos Iin kun­nan talou­del­li­nen tilan­ne vaa­tii kaik­kien kun­ta­lais­ten liit­ty­mis­tä yhtei­siin tal­koi­siin, mut­ta nyt te arvoi­sat vir­kaih­mi­set haet­te sääs­tö­jä vää­ris­tä koh­teis­ta, ei ole asial­lis­ta jät­tää tiet ja var­sin­kin pyö­rä­tiet auraa­mat­ta ker­ta toi­sen­sa jäl­keen.