Mie­li­pi­teet

Har­taus: Lähim­mäi­syys on ihmi­syyt­tä

Raa­ma­tus­sa on pal­jon ohjei­ta ja neu­vo­ja elä­mää var­ten, mut­ta usein ne on esi­tet­ty kiel­to­jen ja käs­ky­jen muo­dos­sa. Paras esi­merk­ki lie­nee 10 käs­kyä. 10 käs­kys­tä perä­ti seit­se­män käs­kyä alkaa sanal­la ”älä”. Tämä osoit­taa, kuin­ka Juma­la aivan todel­la tun­tee ihmi­sen läpi­ko­tai­sin! Olem­me­han me hyvin usein liik­keel­lä sel­lai­sel­la men­ta­li­tee­til­la, että kaik­ki mikä ei ole kiel­let­tyä, on sal­lit­tua. Mei­hin tehoa­vat ken­ties parem­min kiel­lot kuin keho­tuk­set ja neu­vot.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Kesä­asuk­kaan miet­tei­tä, voi­ko val­koi­nen ruusu muut­tua punai­sek­si?

Nyt on jäl­leen se aika vuo­des­ta, että me kesä­asuk­kaat keräi­lem­me piha­ka­lus­tei­ta tal­vi­te­loil­le. Syk­syn sato on kerät­ty tal­teen. Voi sanoa että osit­tain olem­me tyy­ty­väi­siä ja osit­tain emme. Oli vaih­teek­si kui­vuut­ta ja hal­la­öi­tä­kin riit­tä­miin. Kyl­lä hal­la­har­so­ja sai levi­tel­lä useam­pa­na ilta­na niin peru­nan kuin kuk­kien­kin pääl­le.

Lue lisää

Teks­ta­rit

Ihan Ii ja kivat ihmi­set, mut­ta pimey­den kes­kel­lä. Kau­huis­sa­ni ajat­te­len, miten iiläi­set löy­tä­vät peril­le arke­na klo 23 jäl­keen kul­kies­saan pimei­tä tei­tä. Onko sääs­töt edel­lä iiläis­ten tur­val­li­suut­ta. Tai­taa kuu karah­kan kier­tää ennen kuin tulen seu­raa­van ker­ran pime­ään Iihin.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Tal­vi tulee

Kau­pun­gin­val­tuus­ton kausi pyö­räh­ti käyn­tiin. Jat­kuu­ko eriar­vois­ta­mi­nen syr­jäis­ten kau­pun­gi­no­sien ja kes­kus­tan välil­lä? On mon­ta esi­merk­kiä täs­tä huo­les­tut­ta­vas­ta kehi­tyk­ses­tä. Esi­mer­kik­si kau­pun­ki­pyö­rä­jär­jes­tel­mä, johon kuu­luu myös pyö­räi­ly­baa­na. Mitä syr­jäi­nen kau­pun­gin­osa hyö­tyy täs­tä? Ei mitään!


Har­taus: Lähim­mäi­nen

Yksi Raa­ma­tun tun­ne­tuim­pia Jee­suk­sen ver­taus­o­pe­tuk­sia on Lau­pias Sama­ria­lai­nen. Jee­sus kes­kus­te­li lain­opet­ta­jan kans­sa, joka oli kysy­nyt Jee­suk­sel­ta, mitä pitää teh­dä saa­dak­seen ian­kaik­ki­sen elä­män. Tuo­hon kysy­myk­seen Jee­sus vas­ta­si kysy­myk­sel­lä: ”Mitä lais­sa sano­taan?” Lai­nop­pi­nut vas­ta­si, että tulee rakas­taa Her­raa yli kai­ken ja lähim­mäis­tä­si niin kuin itseä­si.


Kes­kus­te­lem­me: Iin Ollin­kor­ven tuu­li­puis­to­han­ke alas!

Iijo­ki val­jas­tet­tiin aikoi­naan säh­kön­tuo­tan­toon. Tämän seu­rauk­se­na kos­ket, kalat, nah­kiai­set, ravut, kutu­pai­kat ja arvo­kas joki­mai­se­ma mene­tet­tiin. Moni menet­ti myös ansio­tu­lo­ja. Jäi vain kivi­pa­to­ja, suvan­to­ja, tör­röt­tä­viä kais­li­koi­ta ja osin uima­kel­vot­to­mia ran­to­ja. Näin aiheu­te­tut mene­tyk­set Iil­le, iiläi­sil­le, joel­le ja koko luon­nol­le ovat mit­taa­mat­to­man suu­ret.


Teks­ta­rit

Huo­ma­sit­te­ko luki­jat, että Olha­van tuu­li­myl­ly­kau­pas­sa tapah­tui myös C02 -pääs­tö­jen kaup­pa. Sak­sa­lai­set sai­vat 60 000 ton­nia pääs­tö­oi­keuk­sia. Tuu­liwat­ti on myös saa­nut vii­me vuon­na noin kol­man­nek­sen Suo­men val­tion jaka­mas­ta tues­ta tuu­li­voi­main­ves­toin­neil­leen.


Kes­kus­te­lem­me: Tuu­li­voi­maa Iihin

Tuu­li­voi­man vuo­kra­tuot­to met­sä­no­mis­ta­jal­le on noin kym­men­ker­tai­nen ver­rat­tu­na met­sä­ta­lou­den tuot­toon. Tämän ovat huo­man­neet Met­sä­hal­li­tus, Tor­na­tor ja UPM: Suo­men suu­rim­mat met­sä­no­mis­ta­jat.