Mie­li­pi­teet

Rent­ta­he­lek­ku: Pari lumi­pal­loa

Olin pie­ne­nä arka monel­le­kin asial­le. Pimeän­pel­ko oli yksi. 50-luvul­la maa­seu­dul­la ves­sa-asiat hoi­det­tiin ulko­huus­sis­sa eli kak­ka­ma­kis­sa, jon­ka sijain­ti oli aivan pihan peräl­lä. Ei sii­nä mitään kum­maa ollut päi­vä­sai­kaan, eikä kesäl­lä, kun oli valoi­saa. Pimei­nä syys- ja tal­vi-iltoi­na asia oli aivan toi­nen. Pit­kään piti pis­saa pidä­tel­lä, ennen kuin alkoi kave­rin ker­jää­mi­nen. Onni oli, jos sys­te­ril­lä oli hätä yhtä aikaa. Men­tiin tie­ten­kin yhdes­sä, ei mitään ongel­maa. Kun ei sit­ten hätä syn­kan­nut kenen­kään kans­sa, mei­na­si se tul­la housuun!

Lue lisää

Teks­ta­rit 6.6.2019

Per­jan­tain 31.5. Ran­ta­poh­jan Urhei­lu­mies on tosi urhei­lu­tun­ti­ja, tie­tää pesä­pal­lon kesä­la­jik­si. Nuo­ret halua­vat har­joi­tel­la tal­vel­la­kin. Urhei­lu­mies ei ehkä tätä ymmär­rä, päät­tä­jät.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Ikäih­mis­ten kun­tou­tus ja omais­hoi­ta­jis­ta huo­leh­ti­mi­nen tuo sote­sääs­tö­jä

Suu­rien van­husi­kä­luok­kien hoi­don jär­jes­tä­mi­nen nos­taa hoi­to­me­no­ja ja luo pai­nei­ta jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­jen rahoi­tuk­sen kes­tä­vyy­del­le. Näi­den meno­jen kehi­tyk­seen vai­kut­ta­vat eni­ten pal­ve­lu­jen tuot­ta­vuus ja van­hus­ten pit­kä­ai­kais­hoi­don tar­peen siir­ty­mi­nen myö­häi­sem­pään ikään sekä lai­tos­hoi­don pur­ka­mi­nen.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Oulun Joki­ky­lään uusi kylä­ta­lo?

Joki­ky­län kou­lul­la on vie­tet­ty vii­mei­nen kevät­juh­la. Kou­lu on pää­tet­ty lak­kaut­taa. Oulun verk­ko­si­vuil­la ker­ro­taan lyhyes­ti ”Joki­ky­län kou­lut, Hau­ki­pu­das, Joki­ky­län­tie 41 (huu­to­kaup­pa, uusi yleis­kaa­va, myyn­tiin syk­sy 2019)”.


Kes­kus­te­lem­me: Tihu­töi­tä Iis­sä

Kevät­sii­vouk­sien aika on taas käsil­lä. Joka kevät sii­voam­me myös Iijoen tör­mäl­lä ton­til­lam­me ole­van huvi­lan ympä­ris­töi­nen ja sen eril­li­sen kui­va­käy­mä­län. Kun menim­me käy­mä­lää sii­voa­maan, niin kap­pas vaan, siel­lä oli­vat­kin käy­neet tihu­työn­te­ki­jät. He oli­vat pudot­ta­neet ves­san kan­nen sin­ne alim­paan ker­rok­seen.


Kes­kus­te­lem­me: Pesä­pal­loi­li­joi­den näke­myk­set Iin uudes­ta lii­kun­ta­hal­lis­ta tuo­tu esil­le usei­ta ker­to­ja

Kii­tos Iin kun­nan yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le IiU:n pesis­ju­nio­rei­den laa­ti­man adres­sin vas­taan otta­mi­ses­ta ja huo­liem­me kuun­te­le­mi­ses­ta tiis­tai­na 14.5. Ja suu­ri kii­tos myös omien junio­ri­jouk­kuei­dem­me kan­sa­lai­sak­tii­vi­suu­del­le asias­sa – teis­tä saa kyl­lä olla ylpei­tä!


Kes­kus­te­lem­me: Suo­ma­lai­sen ruo­an­tuo­tan­non edel­ly­tyk­set EU-aika­na

Suo­ma­lai­set ruo­an­tuot­ta­jat ja koko elin­tar­vi­ke­sek­to­ri ovat olleet 24 vuot­ta osa Euroo­pan unio­nin yhteis­tä maa­ta­lous­po­li­tiik­kaa. Yhtei­nen maa­ta­lous­po­li­tiik­ka on vakaut­ta­nut vil­je­li­jöi­den tuloa yksit­täi­sis­tä vuo­sis­ta 5–7 vuo­den ennus­tet­ta­viin bud­jet­ti­jak­soi­hin. EU-jäse­nyy­tem­me aika­na tilo­jen on ollut mah­dol­lis­ta saa­da mer­kit­tä­viä inves­toin­ti­tu­kia.


Kes­kus­te­lem­me: Suo­ma­lais­ten kie­li­tai­to?

On sanot­tu ja sano­taan vie­lä­kin, että suo­ma­lais­ten kie­li­tai­to on Euroo­pan par­haim­mas­ta pääs­tä. Kui­ten­kin tun­tuu, että suo­ma­lais­ten ja nuor­ten into opis­kel­la var­sin­kin vie­rai­ta kie­liä on hii­pu­nut mer­kit­tä­väs­ti. Onko suo­ma­lais­ten mai­net­ta kat­ta­nut hyvä kie­li­tai­to pian enää häi­väh­dys men­nees­tä?