Mie­li­pi­teet

Kes­kus­te­lem­me: Hule­ve­si­asiat parem­paan kun­toon

Läh­din sun­nun­tai-ilta­na käve­lyl­le Ran­nan­tie­tä pit­kin kes­kus­taan päin. Kun tulin Her­ra­lan­kar­ta­non koh­dal­le, huo­ma­sin, ettei hyvis­sä sie­vi­läi­sis­sä tal­vi­ken­gis­sä­ni ole enää mitään pitoa, vaan olin kuin liuk­kaal­la luis­te­lu­ra­dal­la. Hakeu­duin heti ojan puo­lel­le käve­le­mään lumes­sa, kuten moni muu­kin oli jou­tu­nut teke­mään. Sama tilan­ne oli Her­ra­lan­ku­jan puo­lel­la. Tämän talon koh­dal­la oli­si saa­nut jät­tää hen­ken­sä her­ran hal­tuun, jos oli­si uskal­ta­nut jat­kaa mat­kaan­sa käve­ly­tiel­lä.

Lue lisää

Jou­lu­ter­veh­dys: Pai­me­nen osa

Kulu­neen syk­syn mie­leen­pai­nu­vim­pia vir­ka­teh­tä­viä­ni ovat olleet las­ten tapaa­mi­set kou­lu­vie­rai­luil­la piis­pan­tar­kas­tus­ten yhtey­des­sä. Las­ten kysy­myk­set ovat olleet aito­ja ja ne ovat kos­ke­neet kai­ken­lai­sia asioi­ta ”maan ja tai­vaan välil­tä”: Onko sinul­la lap­sia? Onko kiva olla piis­pa­na? Pal­jon­ko piis­pa tie­naa? Isom­pien kou­lu­lais­ten kysy­myk­set ovat pan­neet minut lujil­le: Mikä on elä­män tar­koi­tus? Mitä tapah­tuu kuo­le­man jäl­keen? Mikä on uskon­non­va­pau­den ja sanan­va­pau­den suh­de? Par­haa­ni mukaan olen yrit­tä­nyt näin­kin vai­kei­siin kysy­myk­siin vas­ta­ta.

Lue lisää

Rent­ta­he­lek­ku: Hii­ren vai ton­tun jäl­jet…?

On jän­ni­tys­tä pien­ten arjes­sa. Jou­lu lähes­tyy, mei­dät ympä­röi jou­lun tai­ka. Ei tie­dä pie­ni ei suu­ri, mis­sä ton­tut mil­loin­kin tark­kai­le­vat mei­tä! Mut­ta, kyl­lä tark­kai­le­vat. Met­säs­sä oli näh­ty ton­tun jäl­jet, kun eska­ri­lai­set oli­vat seik­kail­leet opet­ta­jan­sa kans­sa kou­lun lähei­syy­des­sä.


Kes­kus­te­lem­me: Kos­ka meil­lä on jou­lu?

Jou­lu on hil­jen­ty­mi­sen ja rau­hoit­tu­mi­sen aikaa. Kui­ten­kin jou­lua edel­tä­vä aika on kii­ret­tä, pitää ehtiä jou­lu sii­vouk­set, ruu­an val­mis­te­lut, lei­po­mi­set, lah­ja han­kin­nat. Jou­lu­kuusi on yleen­sä se vii­me tip­paan jää­nyt han­kin­ta.


Teks­ta­rit

Kii­tos, kun saan tänä­kin jou­lu­na naut­tia iha­nan valoi­sas­ta ja isos­ta kuuses­tan­ne työ­mat­kal­la Van­hal­la­tiel­lä Hau­ki­pu­taal­la.


Jou­lu­ter­veh­dys: Valo­na pimey­des­sä

Kalen­te­ri­vuo­den lop­pu on käsil­lä ja sitä myö­ten koit­taa valon juh­la, jou­lu. Tämä osuu vuo­den pimeim­pään aikaan, eikä se ole sat­tu­maa. Tätä tapah­tu­maa vie­tet­tiin paka­nal­li­se­na aika­na roo­ma­lai­se­na Satur­na­lia-juh­la­na, joka kris­ti­nus­kon myö­tä sai uuden sisäl­lön Kris­tuk­sen syn­ty­män muis­to­juh­la­na: ”valon, joka koit­taa paka­na­kan­soil­le, kirk­kau­den, joka lois­taa kan­sal­le­si Israe­lil­le” (Luuk. 2.32).Har­taus: Lupaus

”Tei­dän van­huu­ten­ne päi­viin saak­ka minä olen sama, vie­lä kun hiuk­sen­ne har­maan­tu­vat, minä tei­tä kan­nan. Niin minä olen teh­nyt ja niin yhä teen, minä nos­tan ja kan­nan ja pelas­tan.” Jes 46:4