Mie­li­pi­teet

Kaa­sua ja jar­rua

Oulun seu­dus­ta on kas­va­mas­sa lii­ken­teen, logis­tii­kan ja tie­to­yh­teyk­sien kes­kit­ty­mä. Meil­le saa­vu­tet­ta­vuus on kai­ken kes­kiös­sä. Tän­ne pää­see käte­väs­ti mait­se, meri­tei­tä, juna­ra­taa…

Lue lisää

Nuo­ret luke­maan

Työ­nan­ta­ja on palk­kaa­mas­sa nuo­ria kesä­työ­hön. Hän käy läpi nuor­ten työ­ha­ke­muk­sia ja osan koh­dal­la hän miet­tii, onko hake­muk­sen kir­joit­ta­nut kym­men­vuo­tias. Isot…

Lue lisää

Kou­lu­asiat puhut­ta­vat

Ran­ta­poh­jan sivuil­la on vii­me vuo­si­na kir­joi­tet­tu pal­jon kou­lu­asiois­ta. Ouluun liit­ty­neis­sä kun­nis­sa on oltu huo­lis­saan lähi­kou­lu­jen häviä­mi­ses­tä ja kou­lu­mat­ko­jen piden­ty­mi­ses­tä kou­lu­jen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääTur­kis­tar­haus kiel­let­tä­vä

Tur­kis­tar­haus on yhä lail­lis­ta Suo­mes­sa. Mink­ke­jä, ket­tu­ja, supi­koi­ria ja naa­le­ja kas­va­te­taan verk­ko­poh­jai­sis­sa, virik­keet­tö­mis­sä metal­li­hä­keis­sä. Mut­ta mik­si? Jot­ta ihmi­nen sai­si nii­den…Kou­lu voi uuvut­taa oppi­laan

Kou­lu­päi­vä alkaa kah­dek­sal­ta. Ensik­si on pari tun­tia lukuai­nei­ta. Kym­me­nen aikaan on puo­li tun­tia kes­tä­vä väli­tun­ti. Sisäl­lä ei ole riit­tä­väs­ti penk­ke­jä…