Mie­li­pi­teet

Ovat­ko työt­tö­män ja elä­ke­läi­sen lap­set eriar­voi­sia

Työt­tö­mäl­le mak­set­ta­va lap­si­ko­ro­tus työt­tö­myy­se­tuu­den pääl­le ??yhdes­tä lap­ses­ta on 5,23 € päi­väs­sä, eli noin 112 € kuu­kau­des­sa, kah­des­ta lap­ses­ta mak­se­taan 7,68 € päi­väs­sä ja kol­mes­ta lap­ses­ta 9,90 €. Lap­si­ko­ro­tus­ta mak­se­taan jokai­ses­ta työt­tö­män tun­nus­ta­mas­ta alai­käi­ses­tä lap­ses­ta, lap­si­ko­ro­tus mak­se­taan myös avio- tai avo­puo­li­son lap­sis­ta jot­ka asu­vat samas­sa talou­des­sa.

Lue lisää

Yksi­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­dos­ta

Oulus­sa on kau­pun­gin verk­ko­si­vu­jen mukaan yli 760 km yksi­tyis­tei­tä, joi­den kun­nos­sa­pi­dos­ta vas­taa­vat tie­kun­nat tai kiin­teis­tö­jen osak­kaat, jos tie­kun­taa ei ole perus­tet­tu. Oulun kau­pun­ki avus­taa yksi­tyis­tei­tä ns. aurausa­vus­tuk­sel­la. Aurat läh­te­vät liik­keel­le yksi­tyis­teil­le, kun 60 mm sataa lun­ta 16h kulues­sa sateen pää­tyt­tyä. Toki täs­tä­kin voi­daan jous­taa, jos kor­keam­man luo­kan tiet näin vaa­ti­vat, eli pahim­mil­lan voi­daan olla pari vuo­ro­kaut­ta ilman auraus­ta yksi­tyis­teil­lä.

Lue lisää

Tuu­li­myl­lyn maa­vuo­kran medi­aa­ni­hin­ta uusis­sa sopi­muk­sis­sa pyö­rii kym­me­nen tuhan­nen parem­mal­la puo­lel­la, jon­ka lisäk­si mak­se­taan tuot­toon sidot­tua bonus­ta. Älkää hyvät van­huk­set men­kö nel­jäl­lä tuhan­nel­la anta­maan mai­tan­ne myl­lä­rei­den pan­tik­si.

Lue lisää


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Kes­kus­te­lem­me: Tuen Kii­min­gin kou­lu­lais­ten kun­ta­lais­aloi­tet­ta Kii­min­gin uima­hal­lis­ta

Kaik­kien Oulun kau­pun­gin päät­tä­jien kuu­lui­si pitää kun­nan pää­asial­li­se­na teh­tä­vä­nä hyvin­voin­nin tuot­ta­mis­ta kun­ta­lai­sil­le. Kun­ta­lais­ten hyvin­voin­tia on raken­net­ta­va tas­a­puo­li­ses­ti suku­puo­leen, ikään, uskon­toon tai mui­hin omi­nai­suuk­siin kat­so­mat­ta. Päät­tä­jien on usein hel­pom­paa puol­taa pää­tök­siä, jot­ka takaa­vat hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den kehit­tä­mis­tä ja kes­kit­tä­mis­tä kes­kuk­siin. Pää­tök­sen­teos­sa kun­nan reu­na-alu­eet jää­vät usein huo­miot­ta ja asuin­pai­kas­ta tulee eriar­vois­ta­va teki­jä.


Päät­tä­jäl­tä: Kun­ta­päät­tä­jän tilin­te­koa vuo­des­ta 2018

Tein jou­lun­py­hien aikaan tilas­to­ja men­neen vuo­den kun­ta­päät­tä­jä­nä toi­mi­mi­ses­ta. Osal­lis­tuin vuo­den 2018 aika­na kaik­ki­aan 35 kokouk­seen. Tämä koko­nais­mää­rä jakaan­tui luot­ta­muse­lin­ten välil­lä seu­raa­vas­ti: kun­nan­val­tuus­to 8, tek­ni­nen lau­ta­kun­ta 9, Ii-Ins­ti­tuu­tin joh­to­kun­ta 8 ja Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­ta 10 ker­taa. Lisäk­si osal­lis­tuin Iin Ener­gia Oy:n hal­li­tuk­sen työ­hön.


Teks­ta­rit 15.1.2019

Nyt on herän­nyt suu­ri huo­li lumis­ta, joi­ta työn­ne­tään tien yli ojaan naa­pu­rin ton­tin vie­reen. Jos molem­mat naa­pu­rit, jois­ta toi­sen tont­ti on ojan vie­res­sä, työn­tä­vät lumen­sa tuo­hon kun­nan ojaan, niin onko sil­loin tasa­pe­li?