Mie­li­pi­teet

Kes­kus­te­lem­me: Suo­ma­lai­sen ruo­an­tuo­tan­non edel­ly­tyk­set EU-aika­na

Suo­ma­lai­set ruo­an­tuot­ta­jat ja koko elin­tar­vi­ke­sek­to­ri ovat olleet 24 vuot­ta osa Euroo­pan unio­nin yhteis­tä maa­ta­lous­po­li­tiik­kaa. Yhtei­nen maa­ta­lous­po­li­tiik­ka on vakaut­ta­nut vil­je­li­jöi­den tuloa yksit­täi­sis­tä vuo­sis­ta 5–7 vuo­den ennus­tet­ta­viin bud­jet­ti­jak­soi­hin. EU-jäse­nyy­tem­me aika­na tilo­jen on ollut mah­dol­lis­ta saa­da mer­kit­tä­viä inves­toin­ti­tu­kia.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Suo­ma­lais­ten kie­li­tai­to?

On sanot­tu ja sano­taan vie­lä­kin, että suo­ma­lais­ten kie­li­tai­to on Euroo­pan par­haim­mas­ta pääs­tä. Kui­ten­kin tun­tuu, että suo­ma­lais­ten ja nuor­ten into opis­kel­la var­sin­kin vie­rai­ta kie­liä on hii­pu­nut mer­kit­tä­väs­ti. Onko suo­ma­lais­ten mai­net­ta kat­ta­nut hyvä kie­li­tai­to pian enää häi­väh­dys men­nees­tä?

Lue lisää

Kolum­ni: Avoi­met vai sul­je­tut kylät?

Kylä­toi­min­nan joka­vuo­ti­nen lip­pu­lai­va­ta­pah­tu­ma Avoi­met Kylät lii­kut­taa jäl­leen yli sataa­tu­hat­ta kan­sa­lais­ta maam­me kylis­sä ja kort­te­leis­sa lau­an­tai­na 8.6.2019. Täl­lä osal­lis­tu­ja­mää­räl­lä kysees­sä on val­ta­kun­tam­me suu­rin yksi­päi­väi­nen ylei­sö­ta­pah­tu­ma. Yli 1 500 koh­det­ta ympä­ri suvis­ta Suo­mea kut­suu kylään ja jär­jes­tää vie­rai­li­joil­le oman­nä­köis­tään ohjel­maa. Kylien lisäk­si tapah­tu­ma­päi­väs­sä ovat muka­na myös Kylä­kaup­pa­päi­vän lähi­kau­pat.

Lue lisää

Teks­ta­rit

Sinä van­hem­pi nai­nen Ukon­kai­vok­sen alu­eel­la. Mik­si kul­je­tat koi­raa­si pit­käs­sä hih­nas­sa. On ollut vaa­ra­ti­lan­tei­ta.

Lue lisää

Rent­ta­he­lek­ku: Eipä hät­täil­lä

Kevät­tä rin­nas­sa, läm­pe­nee. Vih­doin­kin aurin­koi­sia kevään säi­tä! Alkaa­pa olla pian päl­viä piha­nur­mil­la. Ei kun hara­vat terä­väk­si! Risut ja syk­syn leh­ti­sa­to alka­vat siir­tyä pik­ku­hil­jaa pel­lon kat­teek­si. Hara­voi­ja on innois­saan. Kevät­tä molem­mis­sa rin­nois­sa! Kesä nur­kan taka­na. Hänel­lä uusi leveä­la­pai­nen raap­pa. Oikea piha­hir­mu! — Siis se hara­va!!


Kes­kus­te­lem­me: Pal­jon on kapus­to­ja Iijoen kala­so­pas­sa

Kon­sult­ti­vel­jet kyl­lä pro­jek­te­ja kek­si­vät, jos vähää­kään rahal­le hai­see, ja hai­see­han se. Kovin on pal­jon kapus­to­ja Iijoen kala­kat­ti­las­sa, kuten olem­me saa­neet moneen ker­taan lukea. Arve­len PVO:n ja kalas­tus­kun­nan kes­ke­nään saa­van joen kalas­tus­kun­toon ilman kon­sult­te­ja­kin ja niin­hän sii­nä tulee käy­mään. Pent­ti Par­viai­sen esit­tä­mä mal­li (Ran­ta­poh­jas­sa 30.4.) on hyvä ja asian­tun­te­mus­ta on riit­tä­väs­ti.


Kes­kus­te­lem­me: Met­sän­hoi­ta­jat vaa­ras­sa

Pui­den hyvin­voin­ti on suu­rel­ta osin met­sän tiais­ten ja tik­ko­jen varas­sa. Jos nämä lin­nut puut­tu­vat met­säs­tä, on se vaa­ras­sa jou­tua tuho­hyön­teis­ten hyök­käys­ten koh­teek­si. Jot­ta met­sä pysyi­si ter­vee­nä, oli­si tiais- ja tik­ka­kan­to­jen olta­va vah­vo­ja.


Kes­kus­te­lem­me: Kal­man­ki­ven kuo­le­man­ta­pauk­ses­ta

Ran­ta­poh­ja jul­kai­si 7.5.2019 laa­jan ja kiin­nos­ta­van jutun moto­ris­tin kuo­le­mas­ta tör­mäyk­ses­sä kal­man­ki­veen Hols­tin­mäel­lä vuon­na 1893. Asias­ta on saa­ta­vil­la taus­ta­tie­toa, joka antaa tapah­tu­mas­ta var­sin toi­sen­lai­sen kuvan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit 14.5.2019

Hei nimi­merk­ki Vaa­ku­na. ei se eriar­vois­ta­mi­nen Iis­sä ole ilman­suun­nan vika. Iin pitää sääs­tää joka puo­lel­la, kos­ka kun­nan päät­tä­jät sai­vat kas­san.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus